ἐκείνων
Englishman's Concordance
ἐκείνων (ekeinōn) — 9 Occurrences

Matthew 15:22 DPro-GNP
GRK: τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν
KJV: came out of the same coasts, and cried
INT: the region same having come out cried

Matthew 24:29 DPro-GFP
GRK: τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος
NAS: the tribulation of those days
KJV: the tribulation of those days
INT: the days of those the sun

Matthew 25:19 DPro-GMP
GRK: τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει
NAS: time the master of those slaves came
KJV: the lord of those servants
INT: of the servants of those and takes

Luke 14:24 DPro-GMP
GRK: τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων
NAS: you, none of those men
KJV: That none of those men which
INT: the men of those who have been invited

Acts 10:9 DPro-GMP
GRK: ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ
KJV: On the morrow, as they went on their journey,
INT: next day as are journeying these also to the

Romans 6:21 DPro-GMP
GRK: γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος
NAS: For the outcome of those things is death.
KJV: the end of those things [is] death.
INT: indeed end of those things [is] death

2 Corinthians 8:14 DPro-GMP
GRK: εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα ἵνα
KJV: [may be a supply] for their want,
INT: for the of those need that

2 Corinthians 8:14 DPro-GMP
GRK: καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται
KJV: want, that their abundance also
INT: also their abundance might be

2 Timothy 3:9 DPro-GMP
GRK: καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο
KJV: unto all [men], as theirs also was.
INT: also that of those became

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page