ἐκείναις
Englishman's Concordance
ἐκείναις (ekeinais) — 16 Occurrences

Matthew 3:1 DPro-DFP
GRK: ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης
NAS: Now in those days John
KJV: In those days came
INT: the days those comes John

Matthew 24:19 DPro-DFP
GRK: θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
KJV: to them that give suck in those days!
INT: nurse infants in those the days

Matthew 24:38 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ
NAS: For as in those days before
INT: the days those before

Mark 1:9 DPro-DFP
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: In those days Jesus
KJV: in those days,INT: it came to pass in those days

Mark 8:1 DPro-DFP
GRK: Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: In those days, when there was again
KJV: In those days the multitude
INT: In those days

Mark 13:17 DPro-DFP
GRK: θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
KJV: to them that give suck in those days!
INT: nurse infants in those days

Mark 13:24 DPro-DFP
GRK: Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: But in those days, after
KJV: But in those days, after
INT: But in those the days

Luke 2:1 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα
NAS: Now in those days a decree
KJV: in those days,
INT: the days those went out a decree

Luke 4:2 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν
NAS: during those days,
KJV: And in those days he did eat
INT: the days those and having ended

Luke 5:35 DPro-DFP
GRK: νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: they will fast in those days.
KJV: shall they fast in those days.
INT: they will fast in those the days

Luke 9:36 DPro-DFP
GRK: ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: to no one in those days any
KJV: no man in those days any
INT: they told in those the days

Luke 21:23 DPro-DFP
GRK: θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
KJV: in those days!
INT: nursing in those the days

Acts 2:18 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ
NAS: ON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND WOMEN, I WILL IN THOSE DAYS
KJV: I will pour out in those days of
INT: the days those will I pour out of

Acts 7:41 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον
KJV: they made a calf in those days, and
INT: the days those and offered

Acts 9:37 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν
KJV: in those days,
INT: the days those [that] having become sick she

Revelation 9:6 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ
NAS: And in those days men
KJV: And in those days shall men
INT: the days those will seek

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page