5537. χρηματίζω (chrématizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5537. χρηματίζω (chrématizó) — 9 Occurrences

Matthew 2:12 V-APP-NMP
GRK: καὶ χρηματισθέντες κατ' ὄναρ
NAS: And having been warned [by God] in a dream
KJV: And being warned of God in a dream
INT: And having been divinely warned in a dream

Matthew 2:22 V-APP-NMS
GRK: ἐκεῖ ἀπελθεῖν χρηματισθεὶς δὲ κατ'
NAS: Then after being warned [by God] in a dream,
KJV: notwithstanding, being warned of God in
INT: there to go having been divinely warned moreover in

Luke 2:26 V-RPM/P-NNS
GRK: ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ
NAS: And it had been revealed to him by the Holy
KJV: And it was revealed unto him by
INT: it was to him divinely revealed by the

Acts 10:22 V-AIP-3S
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου
NAS: of the Jews, was [divinely] directed by a holy
KJV: of the Jews, was warned from God by
INT: of the Jews was divinely instructed by angel

Acts 11:26 V-ANA
GRK: ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι τε πρώτως
NAS: were first called Christians
KJV: the disciples were called Christians
INT: a crowd large were called moreover first

Romans 7:3 V-FIA-3S
GRK: ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται
NAS: man, she shall be called an adulteress;
KJV: man, she shall be called an adulteress:
INT: husband an adulteress she will be called if she be

Hebrews 8:5 V-RIM/P-3S
GRK: ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων
NAS: as Moses was warned [by God] when he was about
KJV: Moses was admonished of God when he was about
INT: heavenly places as was divinely instructed Moses being about

Hebrews 11:7 V-APP-NMS
GRK: Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ
NAS: Noah, being warned [by God] about
KJV: Noah, being warned of God of
INT: By faith having been divinely instructed Noah concerning

Hebrews 12:25 V-PPA-AMS
GRK: παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα πολὺ μᾶλλον
NAS: when they refused him who warned [them] on earth,
KJV: who refused him that spake on
INT: having refused him who divinely instructed [them] much less

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page