ἐκάθισεν
Englishman's Concordance
ἐκάθισεν (ekathisen) — 13 Occurrences

Mark 11:2 V-AIA-3S
GRK: οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν
NAS: yet has ever sat; untie
KJV: never man sat; loose him,
INT: not yet of men has sat having untied it

Mark 11:7 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτόν
NAS: their coats on it; and He sat on it.
KJV: him; and he sat upon him.
INT: of them and he sat on it

Mark 16:19 V-AIA-3S
GRK: οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν
NAS: up into heaven and sat down at the right hand
KJV: heaven, and sat on the right hand
INT: heaven and sat at [the] right hand

Luke 4:20 V-AIA-3S
GRK: τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν καὶ πάντων
NAS: to the attendant and sat down; and the eyes
KJV: to the minister, and sat down. And
INT: to the attendant he sat down and of all

Luke 19:30 V-AIA-3S
GRK: πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν καὶ λύσαντες
NAS: yet has ever sat; untie
KJV: yet never man sat: loose him,
INT: ever yet of men sat and having untied

John 12:14 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό
NAS: a young donkey, sat on it; as it is written,
KJV: a young ass, sat thereon;
INT: Jesus a young donkey sat upon it

John 19:13 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος
NAS: Jesus out, and sat down on the judgment seat
KJV: and sat down in
INT: Jesus and sat down upon [the] judgment seat

Acts 2:3 V-AIA-3S
GRK: πυρός καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα
NAS: distributing themselves, and they rested on each
KJV: of fire, and it sat upon each
INT: of fire And sat upon one

Acts 18:11 V-AIA-3S
GRK: Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν
NAS: And he settled [there] a year and six
KJV: And he continued [there] a year and
INT: He remained moreover a year

1 Corinthians 10:7 V-AIA-3S
GRK: ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν ὁ λαὸς
NAS: THE PEOPLE SAT DOWN TO EAT
KJV: The people sat down to eat
INT: as it has been written Sat down the people

Hebrews 1:3 V-AIA-3S
GRK: ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
NAS: of sins, He sat down at the right hand
KJV: our sins, sat down on the right hand
INT: of sins having made sat down on [the] right hand

Hebrews 8:1 V-AIA-3S
GRK: ἀρχιερέα ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
NAS: who has taken His seat at the right hand
KJV: who is set on
INT: a high priest who sat down on [the] right hand

Hebrews 10:12 V-AIA-3S
GRK: τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
NAS: for all time, SAT DOWN AT THE RIGHT HAND
KJV: for ever, sat down on the right hand
INT: perpetuity sat down at [the] right hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page