Καθημένου
Englishman's Concordance
Καθημένου (Kathēmenou) — 9 Occurrences

Matthew 24:3 V-PPM/P-GMS
GRK: Καθημένου δὲ αὐτοῦ
NAS: As He was sitting on the Mount
KJV: And as he sat upon the mount
INT: [as] was sitting moreover he

Matthew 27:19 V-PPM/P-GMS
GRK: Καθημένου δὲ αὐτοῦ
NAS: While he was sitting on the judgment seat,
KJV: he was set down on
INT: As was sitting however he

Mark 13:3 V-PPM/P-GMS
GRK: Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς
NAS: As He was sitting on the Mount
KJV: And as he sat upon the mount
INT: And as was sitting he upon

Revelation 4:10 V-PPM/P-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: before Him who sits on the throne,
KJV: before him that sat on
INT: before him who sits upon the

Revelation 5:1 V-PPM/P-GMS
GRK: δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: in the right hand of Him who sat on the throne
KJV: the right hand of him that sat on
INT: right hand of him who sits upon the

Revelation 5:7 V-PPM/P-GMS
GRK: δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: the book out of the right hand of Him who sat on the throne.
KJV: the right hand of him that sat upon
INT: right hand of him who sits on the

Revelation 6:16 V-PPM/P-GMS
GRK: προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: us from the presence of Him who sits on the throne,
KJV: the face of him that sitteth on
INT: [the] face of him who sits on the

Revelation 19:19 V-PPM/P-GMS
GRK: μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: against Him who sat on the horse
KJV: war against him that sat on the horse,
INT: with him who sits on the

Revelation 19:21 V-PPM/P-GMS
GRK: ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: from the mouth of Him who sat on the horse,
KJV: the sword of him that sat upon
INT: sword of him who sits on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page