καθίσαι
Englishman's Concordance
καθίσαι (kathisai) — 6 Occurrences

Matthew 20:23 V-ANA
GRK: τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν
NAS: you shall drink; but to sit on My right
KJV: am baptized with: but to sit on my
INT: but to sit on [the] right hand

Mark 10:40 V-ANA
GRK: τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν
NAS: But to sit on My right or
KJV: But to sit on my
INT: but [the] to sit at [the] right hand

Acts 2:30 V-ANA
GRK: ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν
NAS: TO HIM WITH AN OATH TO SEAT [one] OF HIS DESCENDANTS
KJV: he would raise up Christ to sit on his
INT: loins of him to sit upon the

Acts 8:31 V-ANA
GRK: Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ
NAS: Philip to come up and sit with him.
KJV: that he would come up and sit with
INT: Philip having come up to sit with him

2 Thessalonians 2:4 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν
NAS: so that he takes his seat in the temple
KJV: as God sitteth in the temple
INT: of God to sit down setting forth himself

Revelation 3:21 V-ANA
GRK: δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ' ἐμοῦ
NAS: I will grant to him to sit down
KJV: will I grant to sit with
INT: I will give to him to sit with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page