Revelation 4:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4098 [e]πεσοῦνται
pesountai
will fallV-FIM-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1501 [e]εἴκοσι
eikosi
twentyAdj-NMP
5064 [e]τέσσαρες
tessares
fourAdj-NMP
4245 [e]πρεσβύτεροι
presbyteroi
eldersAdj-NMP
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
2521 [e]καθημένου
kathēmenou
sittingV-PPM/P-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου,
thronou
throne,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4352 [e]προσκυνήσουσιν
proskynēsousin
they will worshipV-FIA-3P
3588 [e]τῷ
the [One]Art-DMS
2198 [e]ζῶντι
zōnti
livingV-PPA-DMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
165 [e]αἰῶνας
aiōnas
agesN-AMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
165 [e]αἰώνων,
aiōnōn
ages,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
906 [e]βαλοῦσιν
balousin
they will castV-FIA-3P
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
4735 [e]στεφάνους
stephanous
crownsN-AMP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου,
thronou
throne,N-GMS
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying:V-PPA-NMP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Nestle 1904
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πίπτω ὁ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτερος ἐνώπιον ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος καί προσκυνέω ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών καί βάλλω ὁ στέφανος αὐτός ἐνώπιον ὁ θρόνος λέγω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνοῦσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλλοῦσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνοῦσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ βάλλουσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες

Revelation 4:10 Hebrew Bible
אז יפלו עשרים וארבעה הזקנים על פניהם לפני הישב על הכסא והשתחוו לחי עולמי העולמים ושמו את עטרותיהם לפני הכסא לאמר׃

Revelation 4:10 Aramaic NT: Peshitta
ܢܦܠܘܢ ܥܤܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܫܝܫܝܢ ܩܕܡ ܡܢ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܤܝܐ ܘܢܤܓܕܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܠܡܢ ܕܚܝ ܘܢܪܡܘܢ ܟܠܝܠܝܗܘܢ ܩܕܡ ܟܘܪܤܝܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
the twenty-four elders will fall down before Him who sits on the throne, and will worship Him who lives forever and ever, and will cast their crowns before the throne, saying,

King James Bible
The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,

Holman Christian Standard Bible
the 24 elders fall down before the One seated on the throne, worship the One who lives forever and ever, cast their crowns before the throne, and say:
Treasury of Scripture Knowledge

fall.

Revelation 5:8,14 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty …

Revelation 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and …

Job 1:20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell …

Psalm 72:11 Yes, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.

Matthew 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child …

worship.

Revelation 4:9 And when those beasts give glory and honor and thanks to him that …

Revelation 7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders …

Revelation 15:4 Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? for you only …

Revelation 22:8,9 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen…

1 Chronicles 29:20 And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. …

2 Chronicles 7:3 And when all the children of Israel saw how the fire came down, and …

Psalm 95:6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.

Matthew 4:9,10 And said to him, All these things will I give you, if you will fall …

Luke 24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

cast.

Revelation 4:4 And round about the throne were four and twenty seats: and on the …

1 Chronicles 29:11-16 Yours, O LORD is the greatness, and the power, and the glory, and …

Psalm 115:1 Not to us, O LORD, not to us, but to your name give glory, for your …

1 Corinthians 15:10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed …

Links
Revelation 4:10Revelation 4:10 NIVRevelation 4:10 NLTRevelation 4:10 ESVRevelation 4:10 NASBRevelation 4:10 KJVRevelation 4:10 Bible AppsRevelation 4:10 Biblia ParalelaRevelation 4:10 Chinese BibleRevelation 4:10 French BibleRevelation 4:10 German BibleBible Hub
Revelation 4:9
Top of Page
Top of Page