4735. στέφανος (stephanos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4735. στέφανος (stephanos) — 18 Occurrences

Matthew 27:29 N-AMS
GRK: καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
NAS: And after twisting together a crown of thorns,
KJV: when they had platted a crown of
INT: And having twisted together a crown of thorns

Mark 15:17 N-AMS
GRK: πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον
NAS: and after twisting a crown of thorns,
KJV: platted a crown of thorns,
INT: having twisted together [it] thorn crown

John 19:2 N-AMS
GRK: στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
NAS: twisted together a crown of thorns
KJV: platted a crown of
INT: soldiers having twisted together a crown of thorns

John 19:5 N-AMS
GRK: τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ
NAS: out, wearing the crown of thorns
KJV: wearing the crown of thorns,
INT: the thorny crown and the

1 Corinthians 9:25 N-AMS
GRK: ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς
NAS: a perishable wreath, but we an imperishable.
KJV: obtain a corruptible crown; but we
INT: that a perishable crown they might receive we

Philippians 4:1 N-NMS
GRK: χαρὰ καὶ στέφανός μου οὕτως
NAS: [to see], my joy and crown, in this way
KJV: joy and crown, so stand fast
INT: joy and crown of me thus

1 Thessalonians 2:19 N-NMS
GRK: χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως ἢ
NAS: or crown of exultation?
KJV: joy, or crown of rejoicing?
INT: joy or crown of boasting or

2 Timothy 4:8 N-NMS
GRK: τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει
NAS: there is laid up for me the crown of righteousness,
KJV: for me a crown of righteousness,
INT: of righteousness crown which will give

James 1:12 N-AMS
GRK: λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς
NAS: he will receive the crown of life
KJV: he shall receive the crown of life,
INT: he will receive the crown of life

1 Peter 5:4 N-AMS
GRK: τῆς δόξης στέφανον
NAS: the unfading crown of glory.
KJV: ye shall receive a crown of glory
INT: of glory crown

Revelation 2:10 N-AMS
GRK: σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς
NAS: and I will give you the crown of life.
KJV: I will give thee a crown of life.
INT: to you the crown of life

Revelation 3:11 N-AMS
GRK: λάβῃ τὸν στέφανόν σου
NAS: that no one will take your crown.
KJV: take thy crown.
INT: take the crown of you

Revelation 4:4 N-AMP
GRK: κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς
NAS: and golden crowns on their heads.
KJV: their heads crowns of gold.
INT: heads of them crowns golden

Revelation 4:10 N-AMP
GRK: βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον
NAS: and will cast their crowns before
KJV: cast their crowns before the throne,
INT: cast the crowns of them before

Revelation 6:2 N-NMS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καὶ ἐξῆλθεν
NAS: a bow; and a crown was given
KJV: a bow; and a crown was given unto him:
INT: was given to him a crown and he went forth

Revelation 9:7 N-NMP
GRK: αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ
NAS: appeared to be crowns like
KJV: [were] as it were crowns like
INT: of them as crowns like gold

Revelation 12:1 N-NMS
GRK: κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα
NAS: and on her head a crown of twelve
KJV: her head a crown of twelve stars:
INT: head of her a crown of stars twelve

Revelation 14:14 N-AMS
GRK: κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ
NAS: a golden crown on His head
KJV: head a golden crown, and in
INT: head of him a crown golden and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page