4736. Στέφανος (Stephanos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4736. Στέφανος (Stephanos) — 7 Occurrences

Acts 6:5 N-AMS
GRK: καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα πλήρης
NAS: and they chose Stephen, a man
KJV: and they chose Stephen, a man full
INT: and they chose Stephen a man full

Acts 6:8 N-NMS
GRK: Στέφανος δὲ πλήρης
NAS: And Stephen, full of grace
KJV: And Stephen, full of faith
INT: Stephen moreover full

Acts 6:9 N-DMS
GRK: συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ
NAS: rose up and argued with Stephen.
KJV: of Asia, disputing with Stephen.
INT: disputing with Stephen

Acts 7:59 N-AMS
GRK: ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ
NAS: They went on stoning Stephen as he called
KJV: they stoned Stephen, calling upon
INT: they stoned Stephen invoking and

Acts 8:2 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς
NAS: men buried Stephen, and made loud
KJV: carried Stephen [to his burial], and
INT: moreover Stephen men devout

Acts 11:19 N-DMS
GRK: γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως
NAS: in connection with Stephen made their way
KJV: about Stephen travelled
INT: had taken place over Stephen passed through to

Acts 22:20 N-GMS
GRK: τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός
NAS: of Your witness Stephen was being shed,
KJV: of thy martyr Stephen was shed, I
INT: the blood of Stephen the witness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page