στέφανός
Englishman's Concordance
στέφανός (stephanos) — 5 Occurrences

Philippians 4:1 N-NMS
GRK: χαρὰ καὶ στέφανός μου οὕτως
NAS: [to see], my joy and crown, in this way
KJV: joy and crown, so stand fast
INT: joy and crown of me thus

1 Thessalonians 2:19 N-NMS
GRK: χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως ἢ
NAS: or crown of exultation?
KJV: joy, or crown of rejoicing?
INT: joy or crown of boasting or

2 Timothy 4:8 N-NMS
GRK: τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει
NAS: there is laid up for me the crown of righteousness,
KJV: for me a crown of righteousness,
INT: of righteousness crown which will give

Revelation 6:2 N-NMS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καὶ ἐξῆλθεν
NAS: a bow; and a crown was given
KJV: a bow; and a crown was given unto him:
INT: was given to him a crown and he went forth

Revelation 12:1 N-NMS
GRK: κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα
NAS: and on her head a crown of twelve
KJV: her head a crown of twelve stars:
INT: head of her a crown of stars twelve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page