Στεφανᾶ
Englishman's Concordance
Στεφανᾶ (Stephana) — 3 Occurrences

1 Corinthians 1:16 N-GMS
GRK: καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον λοιπὸν
NAS: the household of Stephanas; beyond
KJV: the household of Stephanas: besides,
INT: also the of Stephanas household as to the rest

1 Corinthians 16:15 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν
NAS: the household of Stephanas, that they were the first fruits
KJV: the house of Stephanas, that
INT: the house of Stephanas that it is

1 Corinthians 16:17 N-GMS
GRK: τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου
NAS: the coming of Stephanas and Fortunatus
KJV: the coming of Stephanas and
INT: the coming of Stephanas and Fortunatus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page