στήκετε
Englishman's Concordance
στήκετε (stēkete) — 7 Occurrences

Mark 11:25 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι ἀφίετε
NAS: Whenever you stand praying, forgive,
KJV: And when ye stand praying, forgive,
INT: And when you may stand praying forgive

1 Corinthians 16:13 V-PMA-2P
GRK: Γρηγορεῖτε στήκετε ἐν τῇ
NAS: Be on the alert, stand firm in the faith,
KJV: Watch ye, stand fast in the faith,
INT: Watch you stand firm in the

Galatians 5:1 V-PMA-2P
GRK: Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν καὶ
NAS: therefore keep standing firm and do not be subject
KJV: Stand fast therefore in the liberty
INT: Christ made free stand firm therefore and

Philippians 1:27 V-PIA-2P
GRK: ὑμῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ
NAS: I will hear of you that you are standing firm in one
KJV: affairs, that ye stand fast in one
INT: you that you stand firm in one

Philippians 4:1 V-PMA-2P
GRK: μου οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ
NAS: in this way stand firm in the Lord,
KJV: crown, so stand fast in the Lord,
INT: of me thus stand firm in [the] Lord

1 Thessalonians 3:8 V-PIA-2P
GRK: ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ
NAS: if you stand firm in the Lord.
KJV: if ye stand fast in the Lord.
INT: if you should stand firm in [the] Lord

2 Thessalonians 2:15 V-PMA-2P
GRK: οὖν ἀδελφοί στήκετε καὶ κρατεῖτε
NAS: brethren, stand firm and hold
KJV: brethren, stand fast, and
INT: then brothers stand firm and hold fast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page