906. βάλλω (balló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 906. βάλλω (balló) — 124 Occurrences

Matthew 3:10 V-PIM/P-3S
GRK: εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: is hewn down, and cast into the fire.
INT: into [the] fire is thrown

Matthew 4:6 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω
NAS: of God, throw Yourself
KJV: the Son of God, cast thyself down:
INT: of God throw yourself down

Matthew 4:18 V-PPA-AMP
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς
NAS: his brother, casting a net
KJV: his brother, casting a net into
INT: brother of him casting a large net into

Matthew 5:13 V-APP-NNS
GRK: εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι
NAS: except to be thrown out and trampled under foot
KJV: nothing, but to be cast out, and
INT: if not having been cast out to be trampled upon

Matthew 5:25 V-FIP-2S
GRK: εἰς φυλακὴν βληθήσῃ
NAS: to the officer, and you be thrown into prison.
KJV: and thou be cast into
INT: into prison you be cast

Matthew 5:29 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: tear it out and throw it from you; for it is better
KJV: out, and cast [it] from thee:
INT: it and cast [it] from you

Matthew 5:29 V-ASP-3S
GRK: σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν
NAS: body to be thrown into hell.
KJV: whole body should be cast into hell.
INT: body of you be cast into hell

Matthew 5:30 V-AMA-2S
GRK: αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: cut it off and throw it from you; for it is better
KJV: off, and cast [it] from thee:
INT: it and cast [it] from you

Matthew 6:30 V-PPM/P-AMS
GRK: εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς
NAS: and tomorrow is thrown into the furnace,
KJV: and to morrow is cast into the oven,
INT: into an oven is thrown God

Matthew 7:6 V-ASA-2P
GRK: κυσίν μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας
NAS: to dogs, and do not throw your pearls
KJV: neither cast ye your
INT: dogs nor cast the pearls

Matthew 7:19 V-PIM/P-3S
GRK: εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: is hewn down, and cast into the fire.
INT: into fire is thrown

Matthew 8:6 V-RIM/P-3S
GRK: παῖς μου βέβληται ἐν τῇ
NAS: my servant is lying paralyzed
KJV: my servant lieth at home
INT: servant of me is laid in the

Matthew 8:14 V-RPM/P-AFS
GRK: πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν
NAS: his mother-in-law lying sick in bed with a fever.
KJV: wife's mother laid, and
INT: mother-in-law of him lying sick and with a fever

Matthew 9:2 V-RPM/P-AMS
GRK: ἐπὶ κλίνης βεβλημένον καὶ ἰδὼν
NAS: to Him a paralytic lying on a bed.
KJV: a man sick of the palsy, lying on
INT: on a bed lying and having seen

Matthew 9:17 V-PIA-3P
GRK: οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον
NAS: Nor do [people] put new wine
KJV: Neither do men put new wine
INT: Nor put they wine new

Matthew 9:17 V-PIA-3P
GRK: ἀπόλλυνται ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον
NAS: are ruined; but they put new
KJV: perish: but they put new wine
INT: will be destroyed but they put wine new

Matthew 10:34 V-ANA
GRK: ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ
NAS: that I came to bring peace
KJV: that I am come to send peace on
INT: that I came to bring peace to

Matthew 10:34 V-ANA
GRK: οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ
NAS: I did not come to bring peace,
KJV: I came not to send peace, but
INT: not I came to bring peace but

Matthew 13:42 V-FIA-3P
GRK: καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς
NAS: and will throw them into the furnace
KJV: And shall cast them into
INT: and they will cast them into

Matthew 13:47 V-APP-DFS
GRK: οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν
NAS: a dragnet cast into the sea,
KJV: unto a net, that was cast into
INT: heavens to a drag net having cast into the

Matthew 13:48 V-AIA-3P
GRK: σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
NAS: but the bad they threw away.
KJV: vessels, but cast the bad away.
INT: [the] bad out they cast

Matthew 13:50 V-FIA-3P
GRK: καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς
NAS: and will throw them into the furnace
KJV: And shall cast them into
INT: and will cast them into

Matthew 15:26 V-ANA
GRK: τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις
NAS: bread and throw it to the dogs.
KJV: bread, and to cast [it] to dogs.
INT: children and to cast [it] to the dogs

Matthew 17:27 V-AMA-2S
GRK: εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ
NAS: to the sea and throw in a hook,
KJV: to the sea, and cast an hook, and
INT: to sea cast a hook and

Matthew 18:8 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: cut it off and throw it from you; it is better
KJV: off, and cast [them] from thee:
INT: them and cast [them] from you

Matthew 18:8 V-ANP
GRK: πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ
NAS: feet and be cast into the eternal
KJV: two feet to be cast into everlasting
INT: feet having to be cast into the

Matthew 18:9 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: pluck it out and throw it from you. It is better
KJV: out, and cast [it] from thee:
INT: it and cast [it] from you

Matthew 18:9 V-ANP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν
NAS: eyes and be cast into the fiery
KJV: two eyes to be cast into hell
INT: eyes having to be cast into the

Matthew 18:30 V-AIA-3S
GRK: ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς
NAS: and went and threw him in prison
KJV: but went and cast him into
INT: but having gone he cast him into

Matthew 21:21 V-AMP-2S
GRK: Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν
NAS: Be taken up and cast into the sea,'
KJV: and be thou cast into
INT: Be you taken away and be you cast into the

Matthew 25:27 V-ANA
GRK: σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά
NAS: you ought to have put my money
KJV: therefore to have put my
INT: you therefore to put the money

Matthew 26:12 V-APA-NFS
GRK: βαλοῦσα γὰρ αὕτη
NAS: For when she poured this perfume
KJV: she hath poured this
INT: in pouring indeed this [woman]

Matthew 27:6 V-ANA
GRK: Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς
NAS: It is not lawful to put them into the temple treasury,
KJV: not lawful for to put them into
INT: not It is lawful to put them into

Matthew 27:35 V-PPA-NMP
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἵνα
NAS: among themselves by casting lots.
KJV: his garments, casting lots: that
INT: garments of him casting lots that

Matthew 27:35 V-AIA-3P
GRK: ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
KJV: my vesture did they cast lots.
INT: clothing of me they cast a lot

Mark 1:16 V-PPA-AMP
GRK: ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ
KJV: his brother casting a net into
INT: brother of Simon casting a net into the

Mark 2:22 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
NAS: No one puts new wine
KJV: And no man putteth new wine
INT: And no one puts wine new

Mark 4:26 V-ASA-3S
GRK: ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον
NAS: a man who casts seed
KJV: if a man should cast seed into
INT: as a man should cast the seed

Mark 7:27 V-ANA
GRK: τοῖς κυναρίοις βαλεῖν
NAS: bread and throw it to the dogs.
KJV: bread, and to cast [it] unto the dogs.
INT: to the dogs cast [it]

Mark 7:30 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν
NAS: the child lying on the bed,
KJV: and her daughter laid upon the bed.
INT: the child lying on the

Mark 7:33 V-AIA-3S
GRK: κατ' ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους
NAS: by himself, and put His fingers
KJV: the multitude, and put his
INT: aside privately he put the fingers

Mark 9:22 V-AIA-3S
GRK: πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς
NAS: It has often thrown him both
KJV: And ofttimes it hath cast him into
INT: fire him it cast and into

Mark 9:42 V-RIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν
NAS: his neck, he had been cast into the sea.
KJV: neck, and he were cast into the sea.
INT: of him and he has been cast into the

Mark 9:45 V-ANP
GRK: πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν
NAS: your two feet, to be cast into hell,
KJV: two feet to be cast into hell,
INT: feet having to be cast into

Mark 9:47 V-ANP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν
KJV: two eyes to be cast into hell
INT: eyes having to be cast into

Mark 11:23 V-AMP-2S
GRK: Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν
NAS: Be taken up and cast into the sea,'
KJV: and be thou cast into
INT: Be you taken away and be you cast into the

Mark 12:41 V-PIA-3S
GRK: ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς
NAS: the people were putting money
KJV: how the people cast money into
INT: the crowd cast money into

Mark 12:41 V-IIA-3P
GRK: πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά
NAS: rich people were putting in large sums.
KJV: many that were rich cast in much.
INT: many rich were casting [in] much

Mark 12:42 V-AIA-3S
GRK: χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο
NAS: came and put in two
KJV: widow, and she threw in two
INT: widow poor cast [in] lepta two

Mark 12:43 V-AIA-3S
GRK: πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων
NAS: poor widow put in more than all
KJV: more in, than all
INT: more than all has cast [in] of those casting

Mark 12:43 V-PPA-GMP
GRK: ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ
NAS: than all the contributors to the treasury;
KJV: than all they which have cast into
INT: has cast [in] of those casting into the

Mark 12:44 V-AIA-3P
GRK: περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ
NAS: for they all put in out of their surplus,
KJV: For all [they] did cast in of their
INT: was abounding to them cast [in] her however

Mark 12:44 V-AIA-3S
GRK: ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν
NAS: but she, out of her poverty, put in all
KJV: her want did cast in all that
INT: as much as she had cast [in] all the

Mark 15:24 V-PPA-NMP
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ'
NAS: among themselves, casting lots
KJV: his garments, casting lots upon
INT: garments of him casting lots for

Luke 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: εἰς πῦρ βάλλεται
NAS: is cut down and thrown into the fire.
KJV: is hewn down, and cast into the fire.
INT: into [the] fire is thrown

Luke 4:9 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν
NAS: of God, throw Yourself
KJV: the Son of God, cast thyself down
INT: of God cast yourself from here

Luke 5:37 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
NAS: And no one puts new wine
KJV: And no man putteth new wine
INT: And no one puts wine new

Luke 12:28 V-PPM/P-AMS
GRK: εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς
NAS: and tomorrow is thrown into the furnace,
KJV: and to morrow is cast into the oven;
INT: into an oven is thrown God

Luke 12:49 V-ANA
GRK: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν
NAS: I have come to cast fire
KJV: I am come to send fire on
INT: Fire I came to cast upon the

Luke 12:58 V-FIA-3S
GRK: πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν
NAS: and the officer throw you into prison.
KJV: and the officer cast thee into
INT: officer you should cast into prison

Luke 13:8 V-ASA-1S
GRK: αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια
NAS: I dig around it and put in fertilizer;
KJV: it, and dung [it]:
INT: it and put manure

Luke 13:19 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον
NAS: took and threw into his own
KJV: a man took, and cast into his
INT: having taken a man cast into garden

Luke 14:35 V-PIA-3P
GRK: ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό Ὁ
NAS: for the manure pile; it is thrown out. He who has
KJV: the dunghill; [but] men cast it
INT: is it out they cast it He that

Luke 16:20 V-LIM/P-3S
GRK: ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν
NAS: Lazarus was laid at his gate,
KJV: Lazarus, which was laid at his
INT: by name Lazarus was laid at the

Luke 21:1 V-PPA-AMP
GRK: εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ
NAS: the rich putting their gifts
KJV: the rich men casting their
INT: he saw the ones casting into the

Luke 21:2 V-PPA-AFS
GRK: χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ
NAS: widow putting in two
KJV: poor widow casting in thither two
INT: widow poor casting in lepta

Luke 21:3 V-AIA-3S
GRK: πλεῖον πάντων ἔβαλεν
NAS: poor widow put in more than all
KJV: widow hath cast in more than
INT: more than all cast in

Luke 21:4 V-AIA-3P
GRK: περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ
NAS: out of their surplus put into the offering;
KJV: abundance cast in unto
INT: was abounding to them cast in the

Luke 21:4 V-AIA-3S
GRK: ὃν εἶχεν ἔβαλεν
NAS: but she out of her poverty put in all
KJV: her penury hath cast in all the living
INT: which she had did cast

Luke 23:19 V-APP-NMS
GRK: καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ
NAS: (He was one who had been thrown into prison
KJV: and for murder, was cast into prison.)
INT: and murder having been cast into the

Luke 23:25 V-RPM/P-AMS
GRK: καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν
NAS: the man they were asking for who had been thrown into prison
KJV: and murder was cast into prison,
INT: and murder had been cast into prison

Luke 23:34 V-AIA-3P
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους
NAS: they are doing. And they cast lots,
KJV: his raiment, and cast lots.
INT: garments of him they cast a lot

John 3:24 V-RPM/P-NMS
GRK: γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν
NAS: had not yet been thrown into prison.
KJV: was not yet cast into prison.
INT: indeed was cast into the

John 5:7 V-ASA-3S
GRK: τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς
NAS: no man to put me into the pool when
KJV: is troubled, to put me into
INT: the water he might put me into

John 8:7 V-AMA-3S
GRK: ἐπ' αὐτὴν βαλέτω λίθον
NAS: among you, let him [be the] first to throw a stone
KJV: let him first cast a stone at
INT: at her let him cast stone

John 8:59 V-ASA-3P
GRK: λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν
NAS: up stones to throw at Him, but Jesus
KJV: stones to cast at him:
INT: stones that they might cast at him

John 12:6 V-PPM/P-ANP
GRK: ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν
NAS: he used to pilfer what was put into it.
KJV: and bare what was put therein.
INT: had what was put into [it] he pilfered

John 13:2 V-RPA-GMS
GRK: διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν
NAS: having already put into the heart
KJV: having now put into
INT: devil already having put into the

John 13:5 V-PIA-3S
GRK: εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς
NAS: Then He poured water into the basin,
KJV: After that he poureth water into
INT: afterward he pours water into

John 15:6 V-AIP-3S
GRK: ἐν ἐμοί ἐβλήθη ἔξω ὡς
NAS: does not abide in Me, he is thrown away
KJV: in me, he is cast forth as
INT: in me he is thrown out as

John 15:6 V-PIA-3P
GRK: τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται
NAS: up; and they gather them, and cast them into the fire
KJV: them, and cast [them] into the fire,
INT: the fire cast and it is burned

John 18:11 V-AMA-2S
GRK: τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν μάχαιραν
NAS: to Peter, Put the sword
KJV: Jesus unto Peter, Put up thy sword
INT: to Peter Put the sword

John 19:24 V-AIA-3P
GRK: ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον Οἱ
NAS: THEM, AND FOR MY CLOTHING THEY CAST LOTS.
KJV: vesture they did cast lots.
INT: clothing of me they cast a lot The

John 20:25 V-ASA-1S
GRK: ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν
NAS: of the nails, and put my finger
KJV: of the nails, and put my finger
INT: nails and put the finger

John 20:25 V-ASA-1S
GRK: ἥλων καὶ βάλω μου τὴν
NAS: of the nails, and put my hand
KJV: of the nails, and thrust my hand
INT: nails and put of me the

John 20:27 V-AMA-2S
GRK: σου καὶ βάλε εἰς τὴν
NAS: here your hand and put it into My side;
KJV: hand, and thrust [it] into my
INT: of you and put [it] into the

John 21:6 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε εἰς τὰ
NAS: And He said to them, Cast the net
KJV: he said unto them, Cast the net on
INT: said to them Cast to the

John 21:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὑρήσετε ἔβαλον οὖν καὶ
NAS: [a catch]. So they cast, and then
KJV: ye shall find. They cast therefore,
INT: and you will find They cast therefore and

John 21:7 V-AIA-3S
GRK: γυμνός καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς
NAS: on (for he was stripped [for work]), and threw himself
KJV: naked,) and did cast himself into
INT: naked and cast himself into

Acts 16:23 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν
NAS: blows, they threw them into prison,
KJV: upon them, they cast [them] into
INT: on them blows they cast [them] into prison

Acts 16:24 V-AIA-3S
GRK: τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: a command, threw them into the inner
KJV: such a charge, thrust them into
INT: such having received thrust them into

Acts 16:37 V-AIA-3P
GRK: Ῥωμαίους ὑπάρχοντας ἔβαλαν εἰς φυλακήν
NAS: who are Romans, and have thrown us into prison;
KJV: Romans, and have cast [us] into
INT: Romans being they cast [us] into prison

Acts 22:23 V-PPA-GMP
GRK: καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν
NAS: their cloaks and tossing dust
KJV: [their] clothes, and threw dust into
INT: and dust throwing into the

Acts 27:14 V-AIA-3S
GRK: πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ' αὐτῆς
NAS: very long there rushed down
KJV: long after there arose against it
INT: long however there came down it

James 3:3 V-PIA-1P
GRK: τὰ στόματα βάλλομεν εἰς τὸ
NAS: if we put the bits
KJV: Behold, we put bits in
INT: the mouths we put for

1 John 4:18 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον
NAS: love casts out fear,
KJV: perfect love casteth out fear:
INT: love out casts fear

Revelation 2:10 V-PNA
GRK: ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος
NAS: is about to cast some of you into prison,
KJV: the devil shall cast [some] of you
INT: Behold is about to cast the devil

Revelation 2:14 V-ANA
GRK: τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον
NAS: Balak to put a stumbling block
KJV: Balac to cast a stumblingblock
INT: Balak to cast a snare before

Revelation 2:22 V-PIA-1S
GRK: ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς
NAS: Behold, I will throw her on a bed
KJV: Behold, I will cast her into
INT: Behold cast her into

Revelation 2:24 V-PIA-1S
GRK: λέγουσιν οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς
NAS: as they call them -- I place no
KJV: as they speak; I will put upon you
INT: they say not I will cast upon you

Revelation 4:10 V-FIA-3P
GRK: αἰώνων καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους
NAS: and ever, and will cast their crowns
KJV: and ever, and cast their crowns
INT: ages and cast the crowns

Revelation 6:13 V-PIA-3S
GRK: ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους
NAS: as a fig tree casts its unripe figs
KJV: a fig tree casteth her
INT: as a fig tree casts the unripe figs

Revelation 8:5 V-AIA-3S
GRK: θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
NAS: of the altar, and threw it to the earth;
KJV: and cast [it] into
INT: altar and cast [it] into the

Revelation 8:7 V-AIP-3S
GRK: αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: with blood, and they were thrown to the earth;
KJV: and they were cast upon
INT: blood and it was cast upon the

Revelation 8:8 V-AIP-3S
GRK: πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: with fire was thrown into the sea;
KJV: with fire was cast into
INT: with fire burning was cast into the

Revelation 12:4 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: of heaven and threw them to the earth.
KJV: of heaven, and did cast them to
INT: heaven and he cast them to

Revelation 12:9 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων
NAS: dragon was thrown down, the serpent
KJV: dragon was cast out, that old
INT: And was cast [out] the dragon

Revelation 12:9 V-AIP-3S
GRK: οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: world; he was thrown down to the earth,
KJV: world: he was cast out into
INT: habitable [world] whole he was cast into the

Revelation 12:9 V-AIP-3P
GRK: μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν
NAS: and his angels were thrown down with him.
KJV: his angels were cast out with him.
INT: with him were cast

Revelation 12:10 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ
NAS: of our brethren has been thrown down, he who accuses
INT: of him because is thrown down the accuser

Revelation 12:13 V-AIP-3S
GRK: δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: saw that he was thrown down to the earth,
KJV: saw that he was cast unto the earth,
INT: dragon that he was cast into the

Revelation 12:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις
NAS: And the serpent poured water like
KJV: And the serpent cast out of his
INT: And cast the serpent

Revelation 12:16 V-AIA-3S
GRK: ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων
NAS: the dragon poured out of his mouth.
KJV: which the dragon cast out of his
INT: river which cast the dragon

Revelation 14:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος
NAS: on the cloud swung His sickle
KJV: on the cloud thrust in his sickle
INT: And put forth the [one] sitting

Revelation 14:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος
NAS: the angel swung his sickle
KJV: And the angel thrust in his sickle
INT: And put forth the angel

Revelation 14:19 V-AIA-3S
GRK: γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
NAS: of the earth, and threw them into the great
KJV: and cast [it] into
INT: earth and cast into the

Revelation 18:19 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ
NAS: And they threw dust on their heads
KJV: And they cast dust on
INT: And they cast dust upon

Revelation 18:21 V-AIA-3S
GRK: μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
NAS: millstone and threw it into the sea,
KJV: millstone, and cast [it] into the sea,
INT: great and cast [it] into the

Revelation 18:21 V-FIP-3S
GRK: Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ
NAS: city, be thrown down with violence,
KJV: Babylon be thrown down, and
INT: Thus with violence will be cast down Babylon the

Revelation 19:20 V-AIP-3P
GRK: αὐτοῦ ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο
NAS: two were thrown alive
KJV: image. These both were cast alive into
INT: of it Alive were cast the two

Revelation 20:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς
NAS: and he threw him into the abyss,
KJV: And cast him into
INT: and cast him into

Revelation 20:10 V-AIP-3S
GRK: πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: who deceived them was thrown into the lake
KJV: them was cast into
INT: misleads them was cast into the

Revelation 20:14 V-AIP-3P
GRK: ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν
NAS: and Hades were thrown into the lake
KJV: and hell were cast into the lake
INT: Hades were cast into the

Revelation 20:15 V-AIP-3S
GRK: ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: of life, he was thrown into the lake
KJV: of life was cast into
INT: of life written he was cast into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906

ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page