James 3
Interlinear Bible
Taming the Tongue
1   3361 [e]
1   
1   Μὴ
1   Not
1   Adv
4183 [e]
polloi
πολλοὶ
many [of you]
Adj-NMP
1320 [e]
didaskaloi
διδάσκαλοι
teachers
N-NMP
1096 [e]
ginesthe
γίνεσθε  ,
let be
V-PMM/P-2P
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί
brothers
N-VMP
1473 [e]
mou
μου  ,
of mine
PPro-G1S
1492 [e]
eidotes
εἰδότες
knowing
V-RPA-NMP
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3173 [e]
meizon
μεῖζον
greater
Adj-ANS-C
2917 [e]
krima
κρίμα
judgment
N-ANS
2983 [e]
lēmpsometha
λημψόμεθα  .
we will receive
V-FIM-1P
2   4183 [e]
2   polla
2   πολλὰ
2   In many ways
2   Adj-ANP
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4417 [e]
ptaiomen
πταίομεν
we stumble
V-PIA-1P
537 [e]
hapantes
ἅπαντες  .
all
Adj-NMP
1487 [e]
ei
εἴ
If
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3056 [e]
logō
λόγῳ
what he says
N-DMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
4417 [e]
ptaiei
πταίει  ,
does stumble
V-PIA-3S
3778 [e]
houtos
οὗτος
this one [is]
DPro-NMS
5046 [e]
teleios
τέλειος
a perfect
Adj-NMS
435 [e]
anēr
ἀνήρ  ,
man
N-NMS
1415 [e]
dynatos
δυνατὸς
able
Adj-NMS
5468 [e]
chalinagōgēsai
χαλιναγωγῆσαι
to bridle
V-ANA
2532 [e]
kai
καὶ
indeed
Conj
3650 [e]
holon
ὅλον
all
Adj-ANS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
4983 [e]
sōma
σῶμα  .
body
N-ANS
3   1487 [e]
3   Ei
3   Εἰ
3   If
3   Conj
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2462 [e]
hippōn
ἵππων
horses
N-GMP
3588 [e]
tous
τοὺς
 - 
Art-AMP
5469 [e]
chalinous
χαλινοὺς
bits
N-AMP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
4750 [e]
stomata
στόματα
mouths
N-ANP
906 [e]
ballomen
βάλλομεν
we put
V-PIA-1P
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
3982 [e]
peithesthai
πείθεσθαι
to obey
V-PNM/P
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν  ,
us
PPro-D1P
2532 [e]
kai
καὶ
even
Conj
3650 [e]
holon
ὅλον
all
Adj-ANS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
4983 [e]
sōma
σῶμα
body
N-ANS
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
3329 [e]
metagomen
μετάγομεν  .
we turn about
V-PIA-1P
4   2400 [e]
4   idou
4   ἰδοὺ  ,
4   Behold
4   V-AMA-2S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-NNP
4143 [e]
ploia
πλοῖα  ,
ships
N-NNP
5082 [e]
tēlikauta
τηλικαῦτα
so great
DPro-NNP
1510 [e]
onta
ὄντα
being
V-PPA-NNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
417 [e]
anemōn
ἀνέμων
winds
N-GMP
4642 [e]
sklērōn
σκληρῶν
strong
Adj-GMP
1643 [e]
elaunomena
ἐλαυνόμενα  ,
being driven
V-PPM/P-NNP
3329 [e]
metagetai
μετάγεται
are turned about
V-PIM/P-3S
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
1646 [e]
elachistou
ἐλαχίστου
a very small
Adj-GNS-S
4079 [e]
pēdaliou
πηδαλίου
rudder
N-GNS
3699 [e]
hopou
ὅπου
wherever
Adv
3588 [e]


the
Art-NFS
3730 [e]
hormē
ὁρμὴ
impulse
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the [one]
Art-GMS
2116 [e]
euthynontos
εὐθύνοντος
steering
V-PPA-GMS
1014 [e]
bouletai
βούλεται  .
resolves
V-PIM/P-3S
5   3779 [e]
5   Houtōs
5   Οὕτως
5   Thus
5   Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
1100 [e]
glōssa
γλῶσσα
tongue
N-NFS
3398 [e]
mikron
μικρὸν
a small
Adj-NNS
3196 [e]
melos
μέλος
member
N-NNS
1510 [e]
estin
ἐστὶν  ,
is
V-PIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3173 [e]
megala
μεγάλα
exceeding things
Adj-ANP
3166 [e]
auchei
αὐχεῖ  .
it boasts
V-PIA-3S
2400 [e]
idou
ἰδοὺ
Behold
V-AMA-2S
2245 [e]
hēlikon
ἡλίκον
a small
Adj-NNS
4442 [e]
pyr
πῦρ  ,
fire
N-NNS
2245 [e]
hēlikēn
ἡλίκην
how great
Adj-AFS
5208 [e]
hylēn
ὕλην
a forest
N-AFS
381 [e]
anaptei
ἀνάπτει  .
it kindles
V-PIA-3S
6   2532 [e]
6   kai
6   καὶ
6   Also
6   Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
1100 [e]
glōssa
γλῶσσα
tongue [is]
N-NFS
4442 [e]
pyr
πῦρ  ,
a fire
N-NNS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2889 [e]
kosmos
κόσμος
world
N-NMS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
93 [e]
adikias
ἀδικίας  .
of iniquity
N-GFS
3588 [e]


The
Art-NFS
1100 [e]
glōssa
γλῶσσα
tongue
N-NFS
2525 [e]
kathistatai
καθίσταται
is set
V-PIM/P-3S
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DNP
3196 [e]
melesin
μέλεσιν
members
N-DNP
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
3588 [e]


 - 
Art-NFS
4695 [e]
spilousa
σπιλοῦσα
defiling
V-PPA-NFS
3650 [e]
holon
ὅλον
all
Adj-ANS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
4983 [e]
sōma
σῶμα  ,
body
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5394 [e]
phlogizousa
φλογίζουσα
setting on fire
V-PPA-NFS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
5164 [e]
trochon
τροχὸν
course
N-AMS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
1078 [e]
geneseōs
γενέσεως  ,
of nature
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and [itself]
Conj
5394 [e]
phlogizomenē
φλογιζομένη
being set on fire
V-PPM/P-NFS
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
1067 [e]
geennēs
γεέννης  .
hell
N-GFS
7   3956 [e]
7   Pasa
7   Πᾶσα
7   All
7   Adj-NFS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
5449 [e]
physis
φύσις
kinds
N-NFS
2342 [e]
thēriōn
θηρίων
of beasts
N-GNP
5037 [e]
te
τε
both
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4071 [e]
peteinōn
πετεινῶν  ,
of birds
N-GNP
2062 [e]
herpetōn
ἑρπετῶν
of creeping things
N-GNP
5037 [e]
te
τε
both
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1724 [e]
enaliōn
ἐναλίων  ,
things of the sea
Adj-GNP
1150 [e]
damazetai
δαμάζεται
is subdued
V-PIM/P-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1150 [e]
dedamastai
δεδάμασται
has been subdued
V-RIM/P-3S
3588 [e]

τῇ
by the
Art-DFS
5449 [e]
physei
φύσει
race
N-DFS
3588 [e]

τῇ
of the
Art-DFS
442 [e]
anthrōpinē
ἀνθρωπίνῃ  ,
human
Adj-DFS
8   3588 [e]
8   tēn
8   τὴν
8    - 
8   Art-AFS
1161 [e]
de
δὲ
but
Conj
1100 [e]
glōssan
γλῶσσαν
the tongue
N-AFS
3762 [e]
oudeis
οὐδεὶς
no one
Adj-NMS
1150 [e]
damasai
δαμάσαι
to subdue
V-ANA
1410 [e]
dynatai
δύναται
is able
V-PIM/P-3S
444 [e]
anthrōpōn
ἀνθρώπων  ;
of men
N-GMP
182 [e]
akatastaton
ἀκατάστατον
[it is] an unruly
Adj-NNS
2556 [e]
kakon
κακόν  ,
evil
Adj-NNS
3324 [e]
mestē
μεστὴ
full
Adj-NFS
2447 [e]
iou
ἰοῦ
of poison
N-GMS
2287 [e]
thanatēphorou
θανατηφόρου  .
deadly
Adj-GMS
9   1722 [e]
9   En
9   Ἐν
9   With
9   Prep
846 [e]
autē
αὐτῇ
it
PPro-DF3S
2127 [e]
eulogoumen
εὐλογοῦμεν
we bless
V-PIA-1P
3588 [e]
ton
τὸν
our
Art-AMS
2962 [e]
Kyrion
Κύριον
Lord
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3962 [e]
Patera
Πατέρα  ,
Father
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
846 [e]
autē
αὐτῇ
it
PPro-DF3S
2672 [e]
katarōmetha
καταρώμεθα
we curse
V-PIM/P-1P
3588 [e]
tous
τοὺς
 - 
Art-AMP
444 [e]
anthrōpous
ἀνθρώπους  ,
men
N-AMP
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
2596 [e]
kath’
καθ’
according to
Prep
3669 [e]
homoiōsin
ὁμοίωσιν
[the] likeness
N-AFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1096 [e]
gegonotas
γεγονότας  .
being made
V-RPA-AMP
10   1537 [e]
10   ek
10   ἐκ
10   Out of
10   Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
same
PPro-GN3S
4750 [e]
stomatos
στόματος
mouth
N-GNS
1831 [e]
exerchetai
ἐξέρχεται
proceed forth
V-PIM/P-3S
2129 [e]
eulogia
εὐλογία
blessing
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2671 [e]
katara
κατάρα  .
cursing
N-NFS
3756 [e]
ou
οὐ
Not
Adv
5534 [e]
chrē
χρή  ,
ought
V-PIA-3S
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί
brothers
N-VMP
1473 [e]
mou
μου  ,
of Me
PPro-G1S
3778 [e]
tauta
ταῦτα
these things
DPro-NNP
3779 [e]
houtōs
οὕτως
so
Adv
1096 [e]
ginesthai
γίνεσθαι  .
to be
V-PNM/P
11   3385 [e]
11   mēti
11   μήτι
11   Not
11   IntPrtcl
3588 [e]


the
Art-NFS
4077 [e]
pēgē
πηγὴ
spring
N-NFS
1537 [e]
ek
ἐκ
out
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
846 [e]
autēs
αὐτῆς
same
PPro-GF3S
3692 [e]
opēs
ὀπῆς
opening
N-GFS
1032 [e]
bryei
βρύει
pours forth
V-PIA-3S
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
1099 [e]
glyky
γλυκὺ
[both] fresh
Adj-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
4089 [e]
pikron
πικρόν  ?
bitter
Adj-ANS
12   3361 [e]
12   
12   μὴ
12   Not
12   Adv
1410 [e]
dynatai
δύναται  ,
is able
V-PIM/P-3S
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί
brothers
N-VMP
1473 [e]
mou
μου  ,
of me
PPro-G1S
4808 [e]
sykē
συκῆ
a fig tree
N-NFS
1636 [e]
elaias
ἐλαίας
olives
N-AFP
4160 [e]
poiēsai
ποιῆσαι  ?
to produce
V-ANA
2228 [e]
ē

Or
Conj
288 [e]
ampelos
ἄμπελος  ,
a vine
N-NFS
4810 [e]
syka
σῦκα  ?
figs
N-ANP
3777 [e]
oute
οὔτε
Nor
Conj
252 [e]
halykon
ἁλυκὸν  ,
a salt [spring]
Adj-NNS
1099 [e]
glyky
γλυκὺ
fresh
Adj-ANS
4160 [e]
poiēsai
ποιῆσαι
to produce
V-ANA
5204 [e]
hydōr
ὕδωρ  .
water
N-ANS
True Wisdom from Above
13   5101 [e]
13   Tis
13   Τίς
13   Who
13   IPro-NMS
4680 [e]
sophos
σοφὸς
[is] wise
Adj-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1990 [e]
epistēmōn
ἐπιστήμων
understanding
Adj-NMS
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ;
you
PPro-D2P
1166 [e]
deixatō
δειξάτω
let him show
V-AMA-3S
1537 [e]
ek
ἐκ
out of
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2570 [e]
kalēs
καλῆς
good
Adj-GFS
391 [e]
anastrophēs
ἀναστροφῆς
conduct
N-GFS
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
2041 [e]
erga
ἔργα
works
N-ANP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4240 [e]
prautēti
πραΰτητι
[the] humility
N-DFS
4678 [e]
sophias
σοφίας  .
of wisdom
N-GFS
14   1487 [e]
14   ei
14   εἰ
14   If
14   Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2205 [e]
zēlon
ζῆλον
jealousy
N-AMS
4089 [e]
pikron
πικρὸν
bitter
Adj-AMS
2192 [e]
echete
ἔχετε  ,
you have
V-PIA-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2052 [e]
eritheian
ἐριθείαν
self-interest
N-AFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2588 [e]
kardia
καρδίᾳ
heart
N-DFS
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
3361 [e]

μὴ
not
Adv
2620 [e]
katakauchasthe
κατακαυχᾶσθε
boast [of it]
V-PMM/P-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5574 [e]
pseudesthe
ψεύδεσθε
lie
V-PMM-2P
2596 [e]
kata
κατὰ
against
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
225 [e]
alētheias
ἀληθείας  .
truth
N-GFS
15   3756 [e]
15   ouk
15   οὐκ
15   Not
15   Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
is
V-PIA-3S
3778 [e]
hautē
αὕτη
this
DPro-NFS
3588 [e]


the
Art-NFS
4678 [e]
sophia
σοφία
wisdom
N-NFS
509 [e]
anōthen
ἄνωθεν
from above
Adv
2718 [e]
katerchomenē
κατερχομένη  ,
coming down
V-PPM/P-NFS
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
1919 [e]
epigeios
ἐπίγειος  ,
[is] earthly
Adj-NFS
5591 [e]
psychikē
ψυχική  ,
unspiritual
Adj-NFS
1141 [e]
daimoniōdēs
δαιμονιώδης  .
demonic
Adj-NFS
16   3699 [e]
16   hopou
16   ὅπου
16   Where
16   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2205 [e]
zēlos
ζῆλος
jealousy
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2052 [e]
eritheia
ἐριθεία  ,
self-interest [exist]
N-NFS
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ
there [will be]
Adv
181 [e]
akatastasia
ἀκαταστασία
disorder
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
pan
πᾶν
every
Adj-NNS
5337 [e]
phaulon
φαῦλον
evil
Adj-NNS
4229 [e]
pragma
πρᾶγμα  .
thing
N-NNS
17   3588 [e]
17   
17   
17    - 
17   Art-NFS
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
509 [e]
anōthen
ἄνωθεν
the from above
Adv
4678 [e]
sophia
σοφία
wisdom
N-NFS
4412 [e]
prōton
πρῶτον
first
Adv-S
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
53 [e]
hagnē
ἁγνή
pure
Adj-NFS
1510 [e]
estin
ἐστιν  ,
is
V-PIA-3S
1899 [e]
epeita
ἔπειτα
then
Adv
1516 [e]
eirēnikē
εἰρηνική  ,
peaceable
Adj-NFS
1933 [e]
epieikēs
ἐπιεικής  ,
gentle
Adj-NFS
2138 [e]
eupeithēs
εὐπειθής  ,
reasonable
Adj-NFS
3324 [e]
mestē
μεστὴ
full
Adj-NFS
1656 [e]
eleous
ἐλέους
of mercy
N-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2590 [e]
karpōn
καρπῶν
of fruits
N-GMP
18 [e]
agathōn
ἀγαθῶν  ,
good
Adj-GMP
87 [e]
adiakritos
ἀδιάκριτος  ,
impartial
Adj-NFS
505 [e]
anypokritos
ἀνυπόκριτος  .
sincere
Adj-NFS
18   2590 [e]
18   karpos
18   καρπὸς
18   [The] fruit
18   N-NMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1343 [e]
dikaiosynēs
δικαιοσύνης
of righteousness
N-GFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1515 [e]
eirēnē
εἰρήνῃ
peace
N-DFS
4687 [e]
speiretai
σπείρεται
is sown
V-PIM/P-3S
3588 [e]
tois
τοῖς
by those
Art-DMP
4160 [e]
poiousin
ποιοῦσιν
making
V-PPA-DMP
1515 [e]
eirēnēn
εἰρήνην  .
peace
N-AFS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
James 2
Top of Page
Top of Page