καρπῶν
Englishman's Concordance
καρπῶν (karpōn) — 6 Occurrences

Matthew 7:16 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε
NAS: You will know them by their fruits. Grapes
KJV: by their fruits. Do men gather grapes
INT: By the fruits of them you will know

Matthew 7:20 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε
NAS: you will know them by their fruits.
KJV: by their fruits ye shall know them.
INT: by the fruits of them you will know

Matthew 21:34 N-GMP
GRK: καιρὸς τῶν καρπῶν ἀπέστειλεν τοὺς
NAS: When the harvest time approached,
KJV: the time of the fruit drew near,
INT: season of the fruits he sent the

Mark 12:2 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: to receive [some] of the produce of the vineyard
KJV: of the fruit of the vineyard.
INT: from the fruit of the vineyard

2 Timothy 2:6 N-GMP
GRK: πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν
NAS: to receive his share of the crops.
KJV: first partaker of the fruits.
INT: first of the fruits partake

James 3:17 N-GMP
GRK: ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν ἀδιάκριτος
NAS: and good fruits, unwavering,
KJV: good fruits, without partiality,
INT: of mercy and of fruits good impartial

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page