καρδίαις
Englishman's Concordance
καρδίαις (kardiais) — 21 Occurrences

Matthew 9:4 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: are you thinking evil in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

Mark 2:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
NAS: there and reasoning in their hearts,
KJV: in their hearts,
INT: in the hearts of them

Mark 2:8 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: about these things in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

Luke 3:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ
NAS: were wondering in their hearts about
KJV: in their hearts of John,
INT: in the hearts of them concerning

Luke 5:22 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: are you reasoning in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

Luke 21:14 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ
NAS: make up your minds not to prepare beforehand
KJV: in your hearts, not to meditate before
INT: in the minds of you not

Acts 7:39 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς
NAS: to him, but repudiated him and in their hearts turned back
KJV: in their hearts turned back again
INT: in the hearts of them to

Acts 7:51 N-DFP
GRK: καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς
NAS: and uncircumcised in heart and ears
KJV: and uncircumcised in heart and ears,
INT: and uncircumcised in heart and

Acts 7:54 N-DFP
GRK: διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ
NAS: they were cut to the quick, and they [began] gnashing
KJV: they were cut to the heart, and
INT: they were cut in the quick of them and

Romans 2:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν συμμαρτυρούσης
NAS: written in their hearts, their conscience
KJV: in their hearts, their conscience
INT: in the hearts of them bearing witness with

Romans 5:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ
NAS: out within our hearts through
KJV: in our hearts by the Holy
INT: into the hearts of us by

2 Corinthians 1:22 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
NAS: [us] the Spirit in our hearts as a pledge.
KJV: in our hearts.
INT: in the hearts of us

2 Corinthians 3:2 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν γινωσκομένη
NAS: written in our hearts, known
KJV: in our hearts, known and
INT: in the hearts of us being known

2 Corinthians 3:3 N-DFP
GRK: ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις
NAS: but on tablets of human hearts.
KJV: fleshy tables of the heart.
INT: on tablets of hearts human

2 Corinthians 4:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς
NAS: has shone in our hearts to give the Light
KJV: in our hearts, to [give] the light
INT: in the hearts of us for [the]

2 Corinthians 7:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ
NAS: you, for I have said before that you are in our hearts to die together
KJV: in our hearts to die
INT: in the hearts of us you are

Ephesians 3:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν
NAS: may dwell in your hearts through
KJV: in your hearts by faith;
INT: in the hearts of you in

Colossians 3:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν εἰς
NAS: rule in your hearts, to which
KJV: in your hearts, to the which
INT: in the hearts of you to

Colossians 3:16 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ
NAS: with thankfulness in your hearts to God.
KJV: in your hearts to the Lord.
INT: in the heart of you to

1 Peter 3:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἕτοιμοι
NAS: as Lord in your hearts, always
KJV: in your hearts: and [be] ready
INT: in the hearts of you and ready

2 Peter 1:19 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: arises in your hearts.
KJV: in your hearts:
INT: in the hearts of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page