2588. καρδία (kardia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2588. καρδία (kardia) — 158 Occurrences

Matthew 5:8 N-DFS
GRK: καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ
NAS: are the pure in heart, for they shall see
KJV: [are] the pure in heart: for
INT: pure in heart for they

Matthew 5:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
NAS: committed adultery with her in his heart.
KJV: in his heart.
INT: in the heart of him

Matthew 6:21 N-NFS
GRK: καὶ ἡ καρδία σου
NAS: is, there your heart will be also.
KJV: will your heart be also.
INT: also the heart of you

Matthew 9:4 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: are you thinking evil in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

Matthew 11:29 N-DFS
GRK: ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε
NAS: and humble in heart, and YOU WILL FIND
KJV: and lowly in heart: and ye shall find
INT: humble [in] the heart and you will find

Matthew 12:34 N-GFS
GRK: περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα
NAS: out of that which fills the heart.
KJV: the abundance of the heart the mouth
INT: abundance of the heart the mouth

Matthew 12:40 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς
NAS: nights in the heart of the earth.
KJV: nights in the heart of the earth.
INT: in the heart of the earth

Matthew 13:15 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
NAS: FOR THE HEART OF THIS PEOPLE
KJV: people's heart is waxed gross,
INT: indeed the heart people

Matthew 13:15 N-DFS
GRK: καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ
NAS: AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
KJV: should understand with [their] heart, and
INT: and with the heart they should understand and

Matthew 13:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός
NAS: has been sown in his heart. This
KJV: in his heart. This is
INT: in the heart of him This

Matthew 15:8 N-NFS
GRK: ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω
NAS: ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART IS FAR
KJV: but their heart is far
INT: with the moreover heart of them far

Matthew 15:18 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται κἀκεῖνα
NAS: come from the heart, and those
KJV: from the heart; and they
INT: out of the heart come forth and these

Matthew 15:19 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ
NAS: For out of the heart come evil
KJV: For out of the heart proceed evil
INT: indeed the heart come forth thoughts

Matthew 18:35 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν
NAS: his brother from your heart.
KJV: ye from your hearts forgive not
INT: from the heart of you

Matthew 22:37 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ
NAS: WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL
KJV: all thy heart, and with
INT: all the heart of you and

Matthew 24:48 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει
NAS: says in his heart, My master
KJV: in his heart, My lord
INT: in the heart of him Delays

Mark 2:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
NAS: there and reasoning in their hearts,
KJV: in their hearts,
INT: in the hearts of them

Mark 2:8 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: about these things in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

Mark 3:5 N-GFS
GRK: πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει
NAS: at their hardness of heart, He said
KJV: of their hearts, he saith
INT: hardness of the heart of them he says

Mark 6:52 N-NFS
GRK: αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη
NAS: from the [incident of] the loaves, but their heart was hardened.
KJV: for their heart was hardened.
INT: of them the heart hardened

Mark 7:6 N-NFS
GRK: ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω
NAS: ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART IS FAR
KJV: but their heart is far
INT: but [the] heart of them far

Mark 7:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς
NAS: it does not go into his heart, but into his stomach,
KJV: into his heart, but into
INT: into the heart but into

Mark 7:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων
NAS: For from within, out of the heart of men,
KJV: out of the heart of men,
INT: out of the heart of men

Mark 8:17 N-AFS
GRK: ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν
NAS: Do you have a hardened heart?
KJV: have ye your heart yet hardened?
INT: have you the heart of you

Mark 11:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: and does not doubt in his heart, but believes
KJV: in his heart, but shall believe
INT: in the heart of him but

Mark 12:30 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ
NAS: WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL
KJV: all thy heart, and with
INT: all the heart of you and

Mark 12:33 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ
NAS: HIM WITH ALL THE HEART AND WITH ALL
KJV: with all the heart, and with
INT: all the heart and with

Luke 1:17 N-AFP
GRK: Ἠλίου ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ
NAS: TO TURN THE HEARTS OF THE FATHERS
KJV: to turn the hearts of the fathers
INT: of Elijah to turn [the] hearts of fathers to

Luke 1:51 N-GFS
GRK: ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν
NAS: in the thoughts of their heart.
KJV: in the imagination of their hearts.
INT: [the] proud in [the] thought of heart of them

Luke 1:66 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες
NAS: them kept them in mind, saying,
KJV: in their hearts, saying, What
INT: in the heart of them saying

Luke 2:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
NAS: things, pondering them in her heart.
KJV: [them] in her heart.
INT: in the heart of her

Luke 2:35 N-GFP
GRK: ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί
NAS: from many hearts may be revealed.
KJV: of many hearts may be revealed.
INT: of many hearts [the] thoughts

Luke 2:51 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
NAS: all [these] things in her heart.
KJV: in her heart.
INT: in the heart of her

Luke 3:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ
NAS: were wondering in their hearts about
KJV: in their hearts of John,
INT: in the hearts of them concerning

Luke 4:18 Noun-AFS
GRK: συντετριμμένους τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχμαλώτοις
INT: broken in heart to proclaim to captives

Luke 5:22 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: are you reasoning in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

Luke 6:45 N-GFS
GRK: θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ
NAS: treasure of his heart brings
KJV: of his heart bringeth forth
INT: treasure of the heart brings forth that which [is]

Luke 6:45 N-GFS
GRK: γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ
NAS: from that which fills his heart.
KJV: of his heart bringeth forth
INT: indeed the abundance of his heart speaks the

Luke 8:12 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα
NAS: the word from their heart, so
KJV: their hearts, lest
INT: from the heart of them that

Luke 8:15 N-DFS
GRK: οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ
NAS: and good heart, and hold it fast,
KJV: and good heart, having heard the word,
INT: they who in a heart right and

Luke 9:47 N-GFS
GRK: διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος
NAS: what they were thinking in their heart, took
KJV: of their heart, took
INT: reasoning of the heart of them having taken hold of

Luke 10:27 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ
NAS: WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL
KJV: all thy heart, and with
INT: all the heart of you and

Luke 12:34 N-NFS
GRK: καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
NAS: is, there your heart will be also.
KJV: will your heart be also.
INT: also the heart of you will be

Luke 12:45 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει
NAS: says in his heart, 'My master
KJV: in his heart, My lord
INT: in the heart of him Delays

Luke 16:15 N-AFP
GRK: γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι
NAS: knows your hearts; for that which is highly esteemed
KJV: your hearts: for
INT: knows the hearts of you for

Luke 21:14 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ
NAS: make up your minds not to prepare beforehand
KJV: in your hearts, not to meditate before
INT: in the minds of you not

Luke 21:34 N-NFP
GRK: βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν
NAS: so that your hearts will not be weighted down
KJV: your hearts be overcharged
INT: be burdened the hearts of you with

Luke 24:25 N-DFS
GRK: βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν
NAS: and slow of heart to believe
KJV: and slow of heart to believe all
INT: slow of heart to believe

Luke 24:32 N-NFS
GRK: Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη
NAS: to one another, Were not our hearts burning
KJV: not our heart burn within
INT: Not the heart our burning

Luke 24:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν
NAS: do doubts arise in your hearts?
KJV: in your hearts?
INT: in the hearts of you

John 12:40 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν καρδίαν ἵνα μὴ
NAS: AND HE HARDENED THEIR HEART, SO
KJV: hardened their heart; that they should
INT: of them the heart that not

John 12:40 N-DFS
GRK: νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν
NAS: AND PERCEIVE WITH THEIR HEART, AND BE CONVERTED
KJV: understand with [their] heart, and
INT: understand with the heart and be converted

John 13:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ
NAS: put into the heart of Judas
KJV: put into the heart of Judas Iscariot,
INT: into the heart that he should betray

John 14:1 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ καρδία πιστεύετε εἰς
NAS: Do not let your heart be troubled;
KJV: not your heart be troubled: ye believe
INT: of you the heart you believe on

John 14:27 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
NAS: do I give to you. Do not let your heart be troubled,
KJV: not your heart be troubled, neither
INT: of you the heart nor let it fear

John 16:6 N-AFS
GRK: ὑμῶν τὴν καρδίαν
NAS: to you, sorrow has filled your heart.
KJV: hath filled your heart.
INT: your the heart

John 16:22 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ καρδία καὶ τὴν
NAS: you again, and your heart will rejoice,
KJV: and your heart shall rejoice, and
INT: your heart and the

Acts 2:26 N-NFS
GRK: μου ἡ καρδία καὶ ἠγαλλιάσατο
NAS: THEREFORE MY HEART WAS GLAD
KJV: did my heart rejoice, and
INT: of me the heart and rejoiced

Acts 2:37 N-AFS
GRK: κατενύγησαν τὴν καρδίαν εἶπόν τε
NAS: [this], they were pierced to the heart, and said
KJV: [this], they were pricked in their heart, and
INT: they were pierced to the heart said moreover

Acts 2:46 N-GFS
GRK: καὶ ἀφελότητι καρδίας
NAS: with gladness and sincerity of heart,
KJV: and singleness of heart,
INT: and sincerity of heart

Acts 4:32 N-NFS
GRK: πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ
NAS: were of one heart and soul;
KJV: were of one heart and
INT: having believed were [in] heart and soul

Acts 5:3 N-AFS
GRK: Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί
NAS: filled your heart to lie
KJV: filled thine heart to lie to the Holy
INT: Satan the heart of you to lie to

Acts 5:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ
NAS: deed in your heart? You have not lied
KJV: in thine heart? thou hast not
INT: in the heart of you the

Acts 7:23 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι
NAS: it entered his mind to visit
KJV: into his heart to visit his
INT: into the mind of him to look upon

Acts 7:39 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς
NAS: to him, but repudiated him and in their hearts turned back
KJV: in their hearts turned back again
INT: in the hearts of them to

Acts 7:51 N-DFP
GRK: καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς
NAS: and uncircumcised in heart and ears
KJV: and uncircumcised in heart and ears,
INT: and uncircumcised in heart and

Acts 7:54 N-DFP
GRK: διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ
NAS: they were cut to the quick, and they [began] gnashing
KJV: they were cut to the heart, and
INT: they were cut in the quick of them and

Acts 8:21 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ
NAS: matter, for your heart is not right
KJV: for thy heart is not
INT: the indeed heart of you not

Acts 8:22 N-GFS
GRK: ἐπίνοια τῆς καρδίας σου
NAS: the intention of your heart may be forgiven
KJV: of thine heart may be forgiven
INT: thought of the heart of you

Acts 8:37 Noun-GFS
GRK: ὅλης τὴς καρδίας ἔξεστιν ἀποκριθεὶς
KJV: with all thine heart, thou mayest. And
INT: all the heart it is lawful And he answered

Acts 11:23 N-GFS
GRK: προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν ἐν
NAS: with resolute heart to remain
KJV: that with purpose of heart they would cleave unto
INT: resolute purpose of heart to abide with

Acts 13:22 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς
NAS: A MAN AFTER MY HEART, who will do
KJV: mine own heart, which
INT: according to the heart of me who

Acts 14:17 N-AFP
GRK: εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: satisfying your hearts with food
KJV: filling our hearts with food and
INT: gladness the hearts of us

Acts 15:9 N-AFP
GRK: καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν
NAS: us and them, cleansing their hearts by faith.
KJV: purifying their hearts by faith.
INT: having purified the hearts of them

Acts 16:14 N-AFS
GRK: διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς
NAS: opened her heart to respond
KJV: [us]: whose heart the Lord
INT: opened the heart to attend to the things

Acts 21:13 N-AFS
GRK: μου τὴν καρδίαν ἐγὼ γὰρ
NAS: and breaking my heart? For I am
KJV: to break mine heart? for I
INT: my heart I indeed

Acts 28:27 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
NAS: FOR THE HEART OF THIS PEOPLE
KJV: For the heart of this people
INT: indeed the heart of the people

Acts 28:27 N-DFS
GRK: καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ
NAS: AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
KJV: understand with [their] heart, and
INT: and with the heart they should understand and

Romans 1:21 N-NFS
GRK: ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
NAS: and their foolish heart was darkened.
KJV: their foolish heart was darkened.
INT: foolish of them heart

Romans 1:24 N-GFP
GRK: ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς
NAS: in the lusts of their hearts to impurity,
KJV: of their own hearts, to dishonour
INT: desires of the hearts of them to

Romans 2:5 N-AFS
GRK: καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ
NAS: and unrepentant heart you are storing
KJV: impenitent heart treasurest up
INT: and unrepentant heart treasure up to yourself

Romans 2:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν συμμαρτυρούσης
NAS: written in their hearts, their conscience
KJV: in their hearts, their conscience
INT: in the hearts of them bearing witness with

Romans 2:29 N-GFS
GRK: καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι
NAS: and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit,
KJV: circumcision [is that] of the heart, in
INT: and circumcision [is] of heart in spirit

Romans 5:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ
NAS: out within our hearts through
KJV: in our hearts by the Holy
INT: into the hearts of us by

Romans 6:17 N-GFS
GRK: δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν
NAS: you became obedient from the heart to that form
KJV: from the heart that form
INT: moreover from [the] heart to which

Romans 8:27 N-AFP
GRK: ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί
NAS: and He who searches the hearts knows
KJV: he that searcheth the hearts knoweth
INT: searches the hearts knows what [is]

Romans 9:2 N-DFS
GRK: ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου
NAS: and unceasing grief in my heart.
KJV: sorrow in my heart.
INT: sorrow in the heart of me

Romans 10:1 N-GFS
GRK: τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ
NAS: Brethren, my heart's desire
KJV: Brethren, my heart's desire and
INT: of the my heart and the

Romans 10:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς
NAS: DO NOT SAY IN YOUR HEART, 'WHO
KJV: in thine heart, Who shall ascend
INT: in the heart of you Who

Romans 10:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦτ'
NAS: YOU, IN YOUR MOUTH AND IN YOUR HEART-- that is, the word
KJV: in thy heart: that is, the word
INT: in the heart of you that

Romans 10:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι
NAS: and believe in your heart that God
KJV: in thine heart that God
INT: in the heart of you that

Romans 10:10 N-DFS
GRK: καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται
NAS: for with the heart a person believes,
KJV: For with the heart man believeth unto
INT: in heart indeed is belief

Romans 16:18 N-AFP
GRK: ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων
NAS: they deceive the hearts of the unsuspecting.
KJV: deceive the hearts of the simple.
INT: deceive the hearts of the naïve

1 Corinthians 2:9 N-AFS
GRK: καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
NAS: AND [which] HAVE NOT ENTERED THE HEART OF MAN,
KJV: into the heart of man,
INT: and into heart of man not

1 Corinthians 4:5 N-GFP
GRK: βουλὰς τῶν καρδιῶν καὶ τότε
NAS: the motives of [men's] hearts; and then
KJV: the counsels of the hearts: and
INT: motives of the hearts and then

1 Corinthians 7:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος
NAS: stands firm in his heart, being under
KJV: stedfast in his heart, having no
INT: in the heart of him firm

1 Corinthians 7:37 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν
NAS: this in his own heart, to keep his own
KJV: in his heart that he will keep his
INT: the own heart to keep

1 Corinthians 14:25 N-GFS
GRK: κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ
NAS: the secrets of his heart are disclosed;
KJV: of his heart made
INT: secrets of the heart of him manifest

2 Corinthians 1:22 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
NAS: [us] the Spirit in our hearts as a pledge.
KJV: in our hearts.
INT: in the hearts of us

2 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν
NAS: and anguish of heart I wrote
KJV: and anguish of heart I wrote unto you
INT: and distress of heart I wrote to you

2 Corinthians 3:2 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν γινωσκομένη
NAS: written in our hearts, known
KJV: in our hearts, known and
INT: in the hearts of us being known

2 Corinthians 3:3 N-DFP
GRK: ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις
NAS: but on tablets of human hearts.
KJV: fleshy tables of the heart.
INT: on tablets of hearts human

2 Corinthians 3:15 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται
NAS: lies over their heart;
KJV: is upon their heart.
INT: upon the heart of them lies

2 Corinthians 4:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς
NAS: has shone in our hearts to give the Light
KJV: in our hearts, to [give] the light
INT: in the hearts of us for [the]

2 Corinthians 5:12 N-DFS
GRK: μὴ ἐν καρδίᾳ
NAS: in appearance and not in heart.
KJV: and not in heart.
INT: not in heart

2 Corinthians 6:11 N-NFS
GRK: Κορίνθιοι ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται
NAS: to you, O Corinthians, our heart is opened wide.
KJV: you, our heart is enlarged.
INT: Corinthians the heart of us has been expanded

2 Corinthians 7:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ
NAS: you, for I have said before that you are in our hearts to die together
KJV: in our hearts to die
INT: in the hearts of us you are

2 Corinthians 8:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου
NAS: on your behalf in the heart of Titus.
KJV: into the heart of Titus
INT: in the heart of Titus

2 Corinthians 9:7 N-DFS
GRK: προῄρηται τῇ καρδίᾳ μὴ ἐκ
NAS: as he has purposed in his heart, not grudgingly
KJV: he purposeth in his heart, [so let him give]; not
INT: he purposes in the heart not out of

Galatians 4:6 N-AFP
GRK: εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν κρᾶζον
NAS: of His Son into our hearts, crying,
KJV: into your hearts, crying, Abba,
INT: into the hearts of us crying

Ephesians 1:18 N-GFS
GRK: ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς
NAS: [I pray that] the eyes of your heart may be enlightened,
INT: eyes of the heart of you in order

Ephesians 3:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν
NAS: may dwell in your hearts through
KJV: in your hearts by faith;
INT: in the hearts of you in

Ephesians 4:18 N-GFS
GRK: πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν
NAS: of the hardness of their heart;
KJV: of the blindness of their heart:
INT: hardness of the heart of them

Ephesians 5:19 N-DFS
GRK: ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ
NAS: and making melody with your heart to the Lord;
KJV: in your heart to the Lord;
INT: making melody in the heart of you to the

Ephesians 6:5 N-GFS
GRK: ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς
NAS: in the sincerity of your heart, as to Christ;
KJV: of your heart, as
INT: sincerity of the heart of you as

Ephesians 6:22 N-AFP
GRK: παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: us, and that he may comfort your hearts.
KJV: [that] he might comfort your hearts.
INT: he might encourage the hearts of you

Philippians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν
NAS: I have you in my heart, since both
KJV: in my heart; inasmuch as both in
INT: in the heart you in

Philippians 4:7 N-AFP
GRK: φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ
NAS: will guard your hearts and your minds
KJV: shall keep your hearts and minds
INT: will guard the hearts of you and

Colossians 2:2 N-NFP
GRK: παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν συμβιβασθέντες
NAS: that their hearts may be encouraged,
KJV: their hearts might be comforted,
INT: might be encouraged the hearts of them having been knit together

Colossians 3:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν εἰς
NAS: rule in your hearts, to which
KJV: in your hearts, to the which
INT: in the hearts of you to

Colossians 3:16 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ
NAS: with thankfulness in your hearts to God.
KJV: in your hearts to the Lord.
INT: in the heart of you to

Colossians 3:22 N-GFS
GRK: ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν
NAS: but with sincerity of heart, fearing
KJV: in singleness of heart, fearing God:
INT: in sincerity of heart fearing the

Colossians 4:8 N-AFP
GRK: παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: and that he may encourage your hearts;
KJV: comfort your hearts;
INT: he might encourage the hearts of you

1 Thessalonians 2:4 N-AFP
GRK: δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν
NAS: but God who examines our hearts.
KJV: which trieth our hearts.
INT: examines the hearts of us

1 Thessalonians 2:17 N-DFS
GRK: προσώπῳ οὐ καρδίᾳ περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν
NAS: in person, not in spirit-- were all the more
KJV: not in heart, endeavoured
INT: in face not in heart more abundantly were earnest

1 Thessalonians 3:13 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν
NAS: that He may establish your hearts without blame
KJV: your hearts unblameable
INT: your hearts blameless in

2 Thessalonians 2:17 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι
NAS: and strengthen your hearts in every
KJV: Comfort your hearts, and stablish
INT: your hearts and may he strengthen

2 Thessalonians 3:5 N-AFP
GRK: ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν
NAS: direct your hearts into the love
KJV: direct your hearts into the love
INT: your hearts into the

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως
NAS: from a pure heart and a good
KJV: out of a pure heart, and [of] a good
INT: out of pure a heart and a conscience

2 Timothy 2:22 N-GFS
GRK: ἐκ καθαρᾶς καρδίας
NAS: on the Lord from a pure heart.
KJV: out of a pure heart.
INT: out of pure a heart

Hebrews 3:8 N-AFP
GRK: σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς
NAS: DO NOT HARDEN YOUR HEARTS AS WHEN
KJV: not your hearts, as in
INT: harden the hearts of you as

Hebrews 3:10 N-DFS
GRK: πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ
NAS: GO ASTRAY IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW
KJV: alway err in [their] heart; and they
INT: they err in heart they moreover

Hebrews 3:12 N-NFS
GRK: τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας
NAS: unbelieving heart that falls away
KJV: of you an evil heart of unbelief, in
INT: anyone of you a heart evil of unbelief

Hebrews 3:15 N-AFP
GRK: σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς
NAS: DO NOT HARDEN YOUR HEARTS, AS WHEN
KJV: not your hearts, as in
INT: harden the hearts of you as

Hebrews 4:7 N-AFP
GRK: σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν
NAS: HIS VOICE, DO NOT HARDEN YOUR HEARTS.
KJV: not your hearts.
INT: harden the hearts of you

Hebrews 4:12 N-GFS
GRK: καὶ ἐννοιῶν καρδίας
NAS: and intentions of the heart.
KJV: and intents of the heart.
INT: and intentions of [the] heart

Hebrews 8:10 N-AFP
GRK: καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω
NAS: AND I WILL WRITE THEM ON THEIR HEARTS. AND I WILL BE THEIR GOD,
KJV: in their hearts: and I will be
INT: also upon hearts of them I will inscribe

Hebrews 10:16 N-AFP
GRK: μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν καὶ
NAS: MY LAWS UPON THEIR HEART, AND ON THEIR MIND
KJV: into their hearts, and in
INT: of me into [the] hearts of them also

Hebrews 10:22 N-GFS
GRK: μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ
NAS: with a sincere heart in full assurance
KJV: with a true heart in full assurance
INT: with a true heart in full assurance

Hebrews 10:22 N-AFP
GRK: ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως
NAS: of faith, having our hearts sprinkled
KJV: having our hearts sprinkled
INT: having been sprinkled [as to] the hearts from a conscience

Hebrews 13:9 N-AFS
GRK: βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν οὐ βρώμασιν
NAS: for it is good for the heart to be strengthened
KJV: [it is] a good thing that the heart be established
INT: to be confirmed the heart not foods

James 1:26 N-AFS
GRK: ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ τούτου
NAS: but deceives his [own] heart, this man's
KJV: his own heart, this man's
INT: but deceiving [the] heart of himself of this one

James 3:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν μὴ
NAS: and selfish ambition in your heart, do not be arrogant
KJV: in your hearts, glory not,
INT: in the heart of you not

James 4:8 N-AFP
GRK: καὶ ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι
NAS: and purify your hearts, you double-minded.
KJV: purify [your] hearts, [ye] double minded.
INT: and have purified [your] hearts you double minded

James 5:5 N-AFP
GRK: ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν
NAS: you have fattened your hearts in a day
KJV: ye have nourished your hearts, as in
INT: you nourished the hearts of you in

James 5:8 N-AFP
GRK: στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι
NAS: strengthen your hearts, for the coming
KJV: stablish your hearts: for the coming
INT: strengthen the hearts of you because

1 Peter 1:22 N-GFS
GRK: ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε
NAS: love one another from the heart,
KJV: with a pure heart fervently:
INT: out of [a] pure heart one another love you

1 Peter 3:4 N-GFS
GRK: κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν
NAS: person of the heart, with the imperishable quality
KJV: man of the heart, in
INT: hidden of the heart man in

1 Peter 3:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἕτοιμοι
NAS: as Lord in your hearts, always
KJV: in your hearts: and [be] ready
INT: in the hearts of you and ready

2 Peter 1:19 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
NAS: arises in your hearts.
KJV: in your hearts:
INT: in the hearts of you

2 Peter 2:14 N-AFS
GRK: ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας
NAS: having a heart trained
KJV: souls: an heart they have
INT: souls unestablished a heart exercised in craving

1 John 3:19 N-AFS
GRK: πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν
NAS: and will assure our heart before
KJV: shall assure our hearts before him.
INT: will persuade the heart of us

1 John 3:20 N-NFS
GRK: ἡμῶν ἡ καρδία ὅτι μείζων
NAS: in whatever our heart condemns
KJV: if our heart condemn us,
INT: our heart that greater

1 John 3:20 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ
NAS: is greater than our heart and knows
KJV: greater than our heart, and knoweth
INT: God than the heart of us and

1 John 3:21 N-NFS
GRK: ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ
NAS: if our heart does not condemn
KJV: if our heart condemn us
INT: if the heart of us not

Revelation 2:23 N-AFP
GRK: νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω
NAS: the minds and hearts; and I will give
KJV: the reins and hearts: and I will give
INT: innermost feelings and hearts and I will give

Revelation 17:17 N-AFP
GRK: εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι
NAS: has put it in their hearts to execute
KJV: in their hearts to fulfil his
INT: to the hearts of them to do

Revelation 18:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει
NAS: for she says in her heart, I SIT
KJV: in her heart, I sit a queen,
INT: in the heart of herself she says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page