1646. ἐλάχιστος (elachistos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1646. ἐλάχιστος (elachistos) — 13 Occurrences

Matthew 2:6 Adj-NFS
GRK: Ἰούδα οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν
NAS: ARE BY NO MEANS LEAST AMONG
KJV: art not the least among the princes
INT: of Judah in no way least are among

Matthew 5:19 Adj-GFP
GRK: τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ
NAS: one of the least of these
KJV: one of these least commandments, and
INT: of these the least and shall teach

Matthew 5:19 Adj-NMS
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν
NAS: shall be called least in the kingdom
KJV: he shall be called the least in
INT: the others least he will be called in

Matthew 25:40 Adj-GMP
GRK: μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε
NAS: of Mine, [even] the least [of them], you did
KJV: [it] unto one of the least of these
INT: of me the least to me you did [it]

Matthew 25:45 Adj-GMP
GRK: τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ
NAS: it to one of the least of these,
KJV: to one of the least of these,
INT: of these the least neither to me

Luke 12:26 Adj-ANS
GRK: οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε τί
NAS: do even a very little thing, why
KJV: able to do that thing which is least, why
INT: therefore not even [the] least you are able [to do] why

Luke 16:10 Adj-DNS
GRK: πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν
NAS: He who is faithful in a very little thing
KJV: in that which is least is
INT: [is] faithful with very little also with

Luke 16:10 Adj-DNS
GRK: ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ
NAS: in a very little thing is faithful
KJV: in the least is
INT: the [one who] with very little [is] unrighteous also

Luke 19:17 Adj-DNS
GRK: ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου
NAS: faithful in a very little thing, you are to be in authority
KJV: in a very little, have
INT: because in very little faithful you were

1 Corinthians 4:3 Adj-ANS
GRK: δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα
NAS: But to me it is a very small thing that I may be examined
INT: moreover to the smallest matter it is that

1 Corinthians 6:2 Adj-GNP
GRK: ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων
NAS: by you, are you not competent [to] [constitute] the smallest law courts?
KJV: to judge the smallest matters?
INT: are you of judgments the smallest

1 Corinthians 15:9 Adj-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων
NAS: For I am the least of the apostles,
KJV: I am the least of the apostles, that
INT: am the least of the apostles

James 3:4 Adj-GNS
GRK: μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου
NAS: are still directed by a very small rudder
KJV: with a very small helm,
INT: are turned about by a very small rudder whenever

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page