1933. ἐπιεικής (epieikés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1933. ἐπιεικής (epieikés) — 5 Occurrences

Philippians 4:5 Adj-NNS
GRK: τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω
NAS: Let your gentle [spirit] be known
KJV: Let your moderation be known unto all
INT: the gentleness of you let be known

1 Timothy 3:3 Adj-AMS
GRK: πλήκτην ἀλλὰ ἐπιεικῆ ἄμαχον ἀφιλάργυρον
NAS: pugnacious, but gentle, peaceable,
KJV: but patient, not a brawler,
INT: a striker but gentle peaceable not loving money

Titus 3:2 Adj-AMP
GRK: ἀμάχους εἶναι ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυμένους
NAS: to be peaceable, gentle, showing
KJV: no brawlers, [but] gentle, shewing
INT: peaceable to be [to be] gentle all showing

James 3:17 Adj-NFS
GRK: ἔπειτα εἰρηνική ἐπιεικής εὐπειθής μεστὴ
NAS: peaceable, gentle, reasonable,
KJV: peaceable, gentle, [and] easy to be intreated,
INT: then peaceful gentle yielding full

1 Peter 2:18 Adj-DMP
GRK: ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ
NAS: who are good and gentle, but also
KJV: to the good and gentle, but also
INT: good and gentle but also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page