1934. ἐπιζητέω (epizéteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1934. ἐπιζητέω (epizéteó) — 13 Occurrences

Matthew 6:32 V-PIA-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν γὰρ
NAS: For the Gentiles eagerly seek all
KJV: do the Gentiles seek:) for
INT: the Gentiles seek after knows indeed

Matthew 12:39 V-PIA-3S
GRK: μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον
NAS: generation craves for a sign;
KJV: generation seeketh after a sign;
INT: adulterous a sign seeks for and a sign

Matthew 16:4 V-PIA-3S
GRK: μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον
NAS: generation seeks after a sign;
KJV: generation seeketh after a sign;
INT: adulterous a sign seeks and a sign

Luke 4:42 V-IIA-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν καὶ
NAS: and the crowds were searching for Him, and came
INT: the crowds sought him and

Luke 12:30 V-PIA-3P
GRK: τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν ὑμῶν δὲ
NAS: of the world eagerly seek; but your Father
KJV: of the world seek after: and
INT: of the world seek after of you moreover

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ
NAS: When Herod had searched for him and had not found
KJV: when Herod had sought for him, and
INT: Herod moreover having sought after him and

Acts 13:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν
NAS: and Saul and sought to hear
KJV: and Saul, and desired to hear the word
INT: and Saul desired to hear the

Acts 19:39 V-PIA-2P
GRK: τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε ἐν τῇ
NAS: But if you want anything beyond
KJV: But if ye enquire any thing concerning
INT: anything beyond this you inquire in the

Romans 11:7 V-PIA-3S
GRK: οὖν ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ τοῦτο
NAS: Israel is seeking, it has not obtained,
KJV: which he seeketh for; but
INT: then What seeks for Israel this

Philippians 4:17 V-PIA-1S
GRK: οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα
NAS: Not that I seek the gift
KJV: Not because I desire a gift: but
INT: Not that I seek after the gift

Philippians 4:17 V-PIA-1S
GRK: δόμα ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν
NAS: the gift itself, but I seek for the profit
KJV: but I desire fruit
INT: gift but I seek after the fruit

Hebrews 11:14 V-PIA-3P
GRK: ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
NAS: make it clear that they are seeking a country of their own.
KJV: that they seek a country.
INT: that [their] own country they are seeking

Hebrews 13:14 V-PIA-1P
GRK: τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν
NAS: city, but we are seeking [the city] which is to come.
KJV: city, but we seek one to come.
INT: the coming one we are seeking for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page