2041. ἔργον (ergon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2041. ἔργον (ergon) — 174 Occurrences

Matthew 5:16 N-ANP
GRK: τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν
NAS: your good works, and glorify
KJV: your good works, and glorify
INT: good works and might glorify

Matthew 11:2 N-ANP
GRK: δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ
NAS: heard of the works of Christ,
KJV: the prison the works of Christ,
INT: prison the works of the Christ

Matthew 11:19 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς
NAS: wisdom is vindicated by her deeds.
INT: by the deeds her

Matthew 23:3 N-ANP
GRK: δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ
NAS: according to their deeds; for they say
KJV: ye after their works: for they say,
INT: however the works of them not

Matthew 23:5 N-ANP
GRK: δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν
NAS: all their deeds to be noticed
KJV: all their works they do for
INT: moreover the works of them they do

Matthew 26:10 N-ANS
GRK: τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν
NAS: For she has done a good deed to Me.
KJV: she hath wrought a good work upon me.
INT: to the woman a work indeed good

Mark 13:34 N-ANS
GRK: ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ
NAS: [assigning] to each one his task, also
KJV: to every man his work, and commanded
INT: to each one the work of him And

Mark 14:6 N-ANS
GRK: παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν
NAS: her? She has done a good deed to Me.
KJV: she hath wrought a good work on me.
INT: do you cause a good work she did toward

Luke 11:48 N-DNP
GRK: συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων
NAS: and approve the deeds of your fathers;
KJV: ye allow the deeds of your
INT: consent to the works of the fathers

Luke 24:19 N-DNS
GRK: δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ
NAS: mighty in deed and word
KJV: mighty in deed and word
INT: mighty in deed and word

John 3:19 N-NNP
GRK: πονηρὰ τὰ ἔργα
NAS: the Light, for their deeds were evil.
KJV: because their deeds were evil.
INT: evil the works

John 3:20 N-NNP
GRK: ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: for fear that his deeds will be exposed.
KJV: lest his deeds should be reproved.
INT: might be exposed the works of him

John 3:21 N-NNP
GRK: αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν
NAS: so that his deeds may be manifested
KJV: his deeds may be made manifest,
INT: his works that in

John 4:34 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ ἔργον
NAS: Me and to accomplish His work.
KJV: to finish his work.
INT: of him the work

John 5:20 N-ANP
GRK: δείξει αὐτῷ ἔργα ἵνα ὑμεῖς
NAS: Him greater works than these,
KJV: him greater works than these,
INT: he will show him works that you

John 5:36 N-NNP
GRK: τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν
NAS: than [the testimony of] John; for the works which
KJV: for the works which
INT: indeed [the] works which gave

John 5:36 N-NNP
GRK: αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ
NAS: the very works that I do--
KJV: finish, the same works that I
INT: same the works which I do

John 6:28 N-ANP
GRK: ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ
NAS: so that we may work the works of God?
KJV: that we might work the works of God?
INT: we might work the works of God

John 6:29 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
NAS: to them, This is the work of God,
KJV: This is the work of God, that
INT: is the work of God

John 7:3 N-ANP
GRK: σοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς
NAS: may see Your works which
KJV: also may see the works that thou
INT: of you the works which you do

John 7:7 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά
NAS: I testify of it, that its deeds are evil.
KJV: it, that the works thereof are
INT: that the works of it evil

John 7:21 N-ANS
GRK: αὐτοῖς Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ
NAS: one deed, and you all
KJV: I have done one work, and ye
INT: to them One work I did and

John 8:39 N-ANP
GRK: ἐστε τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ
NAS: children, do the deeds of Abraham.
KJV: ye would do the works of Abraham.
INT: you were the works of Abraham

John 8:41 N-ANP
GRK: ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς
NAS: You are doing the deeds of your father.
KJV: Ye do the deeds of your father.
INT: do the works of the father

John 9:3 N-NNP
GRK: φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ
NAS: but [it was] so that the works of God
KJV: that the works of God
INT: should appear the works of God

John 9:4 N-ANP
GRK: ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός
NAS: work the works of Him who sent
KJV: work the works of him that sent
INT: to work the works of the [one] having sent

John 10:25 N-NNP
GRK: πιστεύετε τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
NAS: you, and you do not believe; the works that I do
KJV: ye believed not: the works that I
INT: you believe The works which I

John 10:32 N-ANP
GRK: Ἰησοῦς Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν
NAS: good works from the Father;
KJV: Many good works have I shewed you
INT: Jesus Many works I showed you

John 10:32 N-ANS
GRK: ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε
KJV: which of those works do ye stone me?
INT: which of them work me do you stone

John 10:33 N-GNS
GRK: Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν
NAS: Him, For a good work we do not stone
KJV: For a good work we stone thee
INT: For a good work not we do stone

John 10:37 N-ANP
GRK: ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός
NAS: I do not do the works of My Father,
KJV: I do not the works of my Father,
INT: I do the works of the Father

John 10:38 N-DNP
GRK: πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε ἵνα
NAS: Me, believe the works, so
KJV: believe the works: that
INT: you believe the works believe that

John 14:10 N-ANP
GRK: ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: abiding in Me does His works.
KJV: he doeth the works.
INT: does the works of him

John 14:11 N-ANP
GRK: διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
NAS: because of the works themselves.
KJV: for the very works' sake.
INT: because of the works themselves believe

John 14:12 N-ANP
GRK: ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
NAS: to you, he who believes in Me, the works that I do,
KJV: on me, the works that I
INT: me the works which I

John 15:24 N-ANP
GRK: εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα
NAS: among them the works which
KJV: among them the works which none
INT: If the works not I had done

John 17:4 N-ANS
GRK: γῆς τὸ ἔργον τελειώσας ὃ
NAS: having accomplished the work which
KJV: I have finished the work which
INT: earth the work having completed which

Acts 5:38 N-NNS
GRK: ἢ τὸ ἔργον τοῦτο καταλυθήσεται
NAS: or action is of men,
KJV: or this work be of
INT: or the work this it will be overthrown

Acts 7:22 N-DNP
GRK: λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ
NAS: in words and deeds.
KJV: and in deeds.
INT: words and works of him

Acts 7:41 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν
NAS: and were rejoicing in the works of their hands.
KJV: in the works of their own
INT: in the works of the hands

Acts 9:36 N-GNP
GRK: ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ
NAS: was abounding with deeds of kindness
KJV: full of good works and almsdeeds
INT: was full of works good and

Acts 13:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι
NAS: and Saul for the work to which
KJV: for the work whereunto
INT: for the work to which I have called

Acts 13:41 N-ANS
GRK: ἀφανίσθητε ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ
NAS: FOR I AM ACCOMPLISHING A WORK IN YOUR DAYS,
KJV: I work a work in your
INT: perish for a work work I

Acts 13:41 N-ANS
GRK: ἡμέραις ὑμῶν ἔργον ὃ οὐ
NAS: IN YOUR DAYS, A WORK WHICH
KJV: your days, a work which ye shall
INT: days of you a work which never

Acts 14:26 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν
NAS: of God for the work that they had accomplished.
KJV: for the work which
INT: for the work which they fulfilled

Acts 15:18 Noun-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ
KJV: his works from
INT: all the works of him

Acts 15:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν
NAS: and had not gone with them to the work.
KJV: with them to the work.
INT: to the work not to take with [them]

Acts 26:20 N-ANP
GRK: τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας
NAS: performing deeds appropriate
KJV: God, and do works meet for repentance.
INT: of the repentance works doing

Romans 2:6 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: TO EACH PERSON ACCORDING TO HIS DEEDS:
KJV: according to his deeds:
INT: according to the works of him

Romans 2:7 N-GNS
GRK: καθ' ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν
NAS: who by perseverance in doing good
KJV: in well doing seek
INT: with endurance in work good glory

Romans 2:15 N-ANS
GRK: ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου
NAS: in that they show the work of the Law
KJV: Which shew the work of the law written
INT: show the work of the law

Romans 3:20 N-GNP
GRK: διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ
NAS: because by the works of the Law no
KJV: by the deeds of the law
INT: Therefore by works of law not

Romans 3:27 N-GNP
GRK: νόμου τῶν ἔργων οὐχί ἀλλὰ
NAS: of law? Of works? No,
KJV: what law? of works? Nay: but
INT: law that of works No but

Romans 3:28 N-GNP
GRK: ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου
NAS: by faith apart from works of the Law.
KJV: by faith without the deeds of the law.
INT: a man apart from works of law

Romans 4:2 N-GNP
GRK: Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει
NAS: was justified by works, he has
KJV: by works, he hath
INT: Abraham by works was justified he has

Romans 4:6 N-GNP
GRK: δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
NAS: righteousness apart from works:
KJV: righteousness without works,
INT: righteousness apart from works

Romans 9:12 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ
INT: not of works but of

Romans 9:32 N-GNP
GRK: ὡς ἐξ ἔργων προσέκοψαν τῷ
NAS: but as though [it were] by works. They stumbled over
KJV: it were by the works of the law.
INT: as by works they stumbled at the

Romans 11:6 N-GNP
GRK: οὐκέτι ἐξ ἔργων ἐπεὶ ἡ
NAS: on the basis of works, otherwise
KJV: of works: otherwise
INT: no longer of works otherwise

Romans 11:6 Noun-GNP
GRK: δὲ ἐξ ἔργων οὐκέτι ἐστὶν
KJV: [it be] of works, then is it
INT: however of works no longer is it

Romans 11:6 Noun-NNS
GRK: ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστίν
KJV: grace: otherwise work is no more
INT: else work no longer is

Romans 11:6 Noun-NNS
GRK: οὐκέτι ἐστίν ἔργον
KJV: is no more work.
INT: no longer is work

Romans 13:3 N-DNS
GRK: τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ
NAS: for good behavior, but for evil.
KJV: to good works, but
INT: to good works but

Romans 13:12 N-ANP
GRK: οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
NAS: let us lay aside the deeds of darkness
KJV: cast off the works of darkness,
INT: therefore the works of darkness

Romans 14:20 N-ANS
GRK: κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
NAS: Do not tear down the work of God
KJV: not the work of God.
INT: destroy the work of God

Romans 15:18 N-DNS
GRK: λόγῳ καὶ ἔργῳ
NAS: of the Gentiles by word and deed,
KJV: by word and deed,
INT: by word and work

1 Corinthians 3:13 N-NNS
GRK: ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται
NAS: each man's work will become evident;
KJV: Every man's work shall be made
INT: of each the work manifest will become

1 Corinthians 3:13 N-NNS
GRK: ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν
NAS: the quality of each man's work.
KJV: every man's work of what sort
INT: of each the work what sort it is

1 Corinthians 3:14 N-NNS
GRK: τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ
NAS: If any man's work which he has built
KJV: If any man's work abide which
INT: of anyone the work abides which

1 Corinthians 3:15 N-NNS
GRK: τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται
NAS: any man's work is burned
KJV: If any man's work shall be burned,
INT: of anyone the work will be consumed he will suffer loss

1 Corinthians 5:2 N-ANS
GRK: ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας
NAS: this deed would be removed
KJV: this deed might be taken away
INT: the [one] the work this having done

1 Corinthians 9:1 N-NNS
GRK: οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς
NAS: our Lord? Are you not my work in the Lord?
KJV: ye my work in the Lord?
INT: not the work of me you

1 Corinthians 15:58 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου
NAS: abounding in the work of the Lord,
KJV: in the work of the Lord,
INT: in the work of the Lord

1 Corinthians 16:10 N-ANS
GRK: τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται
NAS: the Lord's work, as I also
KJV: he worketh the work of the Lord,
INT: the indeed work of [the] Lord he works

2 Corinthians 9:8 N-ANS
GRK: εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
NAS: for every good deed;
KJV: every good work:
INT: into every work good

2 Corinthians 10:11 N-DNS
GRK: παρόντες τῷ ἔργῳ
NAS: [we are] also in deed when present.
KJV: [will we be] also in deed when we are present.
INT: being present in deed

2 Corinthians 11:15 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
NAS: end will be according to their deeds.
KJV: according to their works.
INT: according to the works of them

Galatians 2:16 N-GNP
GRK: ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν
NAS: is not justified by the works of the Law
KJV: justified by the works of the law, but
INT: a man by works of law if

Galatians 2:16 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι
NAS: in Christ and not by the works of the Law;
KJV: not by the works of the law: for
INT: not by works of law because

Galatians 2:16 N-GNP
GRK: ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ
NAS: since by the works of the Law
KJV: for by the works of the law shall
INT: because by works of law not

Galatians 3:2 N-GNP
GRK: ὑμῶν ἐξ ἔργων νόμου τὸ
NAS: the Spirit by the works of the Law,
KJV: the Spirit by the works of the law, or
INT: you by works of law the

Galatians 3:5 N-GNP
GRK: ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἢ
NAS: among you, do it by the works of the Law,
KJV: [doeth he it] by the works of the law,
INT: you [is it] by works of law or

Galatians 3:10 N-GNP
GRK: γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν
NAS: For as many as are of the works of the Law
KJV: are of the works of the law are
INT: indeed of works of law are

Galatians 5:19 N-NNP
GRK: ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός
NAS: Now the deeds of the flesh
KJV: Now the works of the flesh are
INT: are the works of the flesh

Galatians 6:4 N-ANS
GRK: τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω
NAS: his own work, and then
KJV: prove his own work, and then
INT: but [the] work of himself let prove

Ephesians 2:9 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα μή
NAS: not as a result of works, so that no
KJV: Not of works, lest any man
INT: not of works that not

Ephesians 2:10 N-DNP
GRK: Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς
NAS: Jesus for good works, which God
KJV: unto good works, which God
INT: Jesus for works good which

Ephesians 4:12 N-ANS
GRK: ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς
NAS: of the saints for the work of service,
KJV: for the work of the ministry,
INT: saints for work of [the] ministry for

Ephesians 5:11 N-DNP
GRK: συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις
NAS: in the unfruitful deeds of darkness,
KJV: with the unfruitful works of darkness,
INT: have fellowship with the works unfruitful

Philippians 1:6 N-ANS
GRK: ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει
NAS: a good work in you will perfect
KJV: he which hath begun a good work in you
INT: in you a work good will complete [it]

Philippians 1:22 N-GNS
GRK: μοι καρπὸς ἔργου καὶ τί
NAS: [will mean] fruitful labor for me; and I do not know
KJV: [is] the fruit of my labour: yet
INT: for me [is] fruit of labor and what

Philippians 2:30 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι
NAS: to death for the work of Christ,
KJV: for the work of Christ
INT: for the sake of the work of Christ unto

Colossians 1:10 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες
NAS: good work and increasing
KJV: every good work, and increasing
INT: in every work good bringing forth fruit

Colossians 1:21 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς
NAS: in mind, [engaged] in evil deeds,
KJV: by wicked works, yet now
INT: by the works evil

Colossians 3:17 N-DNS
GRK: ἢ ἐν ἔργῳ πάντα ἐν
NAS: in word or deed, [do] all in the name
KJV: word or deed, [do] all in
INT: or in work [do] all in

1 Thessalonians 1:3 N-GNS
GRK: ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως
NAS: bearing in mind your work of faith
KJV: your work of faith,
INT: your work of faith

1 Thessalonians 5:13 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν εἰρηνεύετε
NAS: because of their work. Live in peace
KJV: their work's sake. [And] be at peace
INT: on account of the work of them Be at peace

2 Thessalonians 1:11 N-ANS
GRK: ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν
NAS: for goodness and the work of faith
KJV: and the work of faith
INT: of goodness and work of faith with

2 Thessalonians 2:17 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ
NAS: in every good work and word.
KJV: word and work.
INT: in every work and word

1 Timothy 2:10 N-GNP
GRK: θεοσέβειαν δι' ἔργων ἀγαθῶν
NAS: of good works, as is proper
KJV: with good works.
INT: [the] fear of God by works good

1 Timothy 3:1 N-GNS
GRK: ὀρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ
NAS: it is a fine work he desires
KJV: he desireth a good work.
INT: aspires to of good a work he is desirous

1 Timothy 5:10 N-DNP
GRK: ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη
NAS: for good works; [and] if
KJV: for good works; if she have brought up
INT: in works good being borne witness to

1 Timothy 5:10 N-DNS
GRK: εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
NAS: to every good work.
KJV: every good work.
INT: if every work good she followed after

1 Timothy 5:25 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ
NAS: also, deeds that are good
KJV: the good works [of some] are
INT: also the works those good

1 Timothy 6:18 N-DNP
GRK: πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς εὐμεταδότους
NAS: in good works, to be generous
KJV: good works, ready to distribute,
INT: to be rich in works good generous in distributing

2 Timothy 1:9 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ
NAS: not according to our works, but according
KJV: our works, but
INT: according to the works of us but

2 Timothy 2:21 N-ANS
GRK: εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
NAS: for every good work.
KJV: every good work.
INT: for every work good having been prepared

2 Timothy 3:17 N-ANS
GRK: πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
NAS: for every good work.
KJV: all good works.
INT: to every work good fully equipped

2 Timothy 4:5 N-ANS
GRK: πᾶσιν κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ
NAS: do the work of an evangelist,
KJV: do the work of an evangelist,
INT: all things endure afflictions [the] work do of an evangelist

2 Timothy 4:14 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: will repay him according to his deeds.
KJV: according to his works:
INT: according to the works of him

2 Timothy 4:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ
NAS: evil deed, and will bring me safely
KJV: every evil work, and will preserve
INT: from every work evil and

Titus 1:16 N-DNP
GRK: τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται βδελυκτοὶ
NAS: God, but by [their] deeds they deny
KJV: but in works they deny
INT: in the however works deny [him] detestable

Titus 1:16 N-ANS
GRK: πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
NAS: for any good deed.
KJV: every good work reprobate.
INT: as to every work good found worthless

Titus 2:7 N-GNP
GRK: τύπον καλῶν ἔργων ἐν τῇ
NAS: of good deeds, [with] purity
KJV: a pattern of good works: in doctrine
INT: a pattern of good works in

Titus 2:14 N-GNP
GRK: ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
NAS: zealous for good deeds.
KJV: zealous of good works.
INT: zealous of good works

Titus 3:1 N-ANS
GRK: πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους
NAS: for every good deed,
KJV: every good work,
INT: for every work good ready

Titus 3:5 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν
NAS: us, not on the basis of deeds which
KJV: Not by works of righteousness
INT: not by works which [were] in

Titus 3:8 N-GNP
GRK: φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ
NAS: in good deeds. These things
KJV: good works. These things
INT: might take care good works to be forward in they who

Titus 3:14 N-GNP
GRK: ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς
NAS: in good deeds to meet pressing
KJV: to maintain good works for necessary
INT: our [people] good works to be forward in for

Hebrews 1:10 N-NNP
GRK: ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν
NAS: AND THE HEAVENS ARE THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: are the works of thine
INT: did found and works of the hands

Hebrews 2:7 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
NAS: HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: him over the works of thy hands:
INT: over the works of the hands

Hebrews 3:9 N-ANP
GRK: εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσεράκοντα
NAS: [Me], AND SAW MY WORKS FOR FORTY
KJV: saw my works forty years.
INT: saw the works of me forty

Hebrews 4:3 N-GNP
GRK: καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς
NAS: although His works were finished
KJV: although the works were finished
INT: though truly the works from [the] foundation

Hebrews 4:4 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ
NAS: DAY FROM ALL HIS WORKS;
KJV: all his works.
INT: all the works of him

Hebrews 4:10 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ
NAS: rested from his works, as God
KJV: from his own works, as God
INT: from the works of him as

Hebrews 6:1 N-GNP
GRK: ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ πίστεως
NAS: from dead works and of faith
KJV: from dead works, and of faith
INT: from dead works and faith

Hebrews 6:10 N-GNS
GRK: ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ
NAS: so as to forget your work and the love
KJV: to forget your work and labour
INT: to forget the work of you and

Hebrews 9:14 N-GNP
GRK: ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ
NAS: from dead works to serve
KJV: from dead works to serve
INT: from dead works for

Hebrews 10:24 N-GNP
GRK: καὶ καλῶν ἔργων
NAS: to love and good deeds,
KJV: and to good works:
INT: and to good works

James 1:4 N-ANS
GRK: δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω
NAS: [its] perfect result, so
KJV: [her] perfect work, that
INT: and [the] endurance work perfect let have

James 1:25 N-GNS
GRK: ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου οὗτος μακάριος
NAS: hearer but an effectual doer,
KJV: a doer of the work, this man
INT: but a doer of [the] work this one blessed

James 2:14 N-ANP
GRK: τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ
NAS: but he has no works? Can that faith
KJV: have not works? can faith
INT: anyone [he] has works however not

James 2:17 N-ANP
GRK: μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά ἐστιν
NAS: no works, is dead,
KJV: it hath not works, is dead,
INT: not it have works dead is

James 2:18 N-ANP
GRK: ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω δεῖξον
NAS: and I have works; show
KJV: and I have works: shew me
INT: have and I works have Show

James 2:18 N-GNP
GRK: χωρὶς τῶν ἔργων κἀγώ σοι
NAS: without the works, and I will show
KJV: without thy works, and I will shew
INT: without the works and I you

James 2:18 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν
NAS: you my faith by my works.
KJV: by my works.
INT: from the works of me the

James 2:20 N-GNP
GRK: χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν
NAS: that faith without works is useless?
KJV: faith without works is dead?
INT: apart from works dead is

James 2:21 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας
NAS: justified by works when he offered
KJV: by works, when he had offered
INT: not by works was justified having offered

James 2:22 N-DNP
GRK: συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ
NAS: was working with his works, and as a result
KJV: wrought with his works, and by
INT: was working with the works of him and

James 2:22 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις
NAS: and as a result of the works, faith
KJV: and by works was faith
INT: by the works the faith

James 2:24 N-GNP
GRK: ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος
NAS: is justified by works and not by faith
KJV: how that by works a man is justified,
INT: that by works is justified a man

James 2:25 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη
NAS: justified by works when she received
KJV: by works, when she had received
INT: not by works was justified having received

James 2:26 N-GNP
GRK: πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
NAS: faith without works is dead.
KJV: faith without works is dead
INT: faith apart from works dead is

James 3:13 N-ANP
GRK: ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν
NAS: behavior his deeds in the gentleness
KJV: conversation his works with meekness
INT: conduct the works of him in

1 Peter 1:17 N-ANS
GRK: τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν φόβῳ
NAS: to each one's work, conduct
KJV: every man's work, pass
INT: the of each work in fear

1 Peter 2:12 N-GNP
GRK: τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν
NAS: of your good deeds, as they observe
KJV: [your] good works, which they shall behold,
INT: the good works having witnessed they might glorify

2 Peter 2:8 N-DNP
GRK: δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
NAS: day by [their] lawless deeds),
KJV: day with [their] unlawful deeds;)
INT: righteous with [their] lawless works tormented

2 Peter 3:10 N-NNP
GRK: ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται
NAS: and the earth and its works will be burned
KJV: and the works that are therein
INT: in it works will be burnt up

1 John 3:8 N-ANP
GRK: λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου
NAS: purpose, to destroy the works of the devil.
KJV: he might destroy the works of the devil.
INT: he might undo the works of the devil

1 John 3:12 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ
NAS: him? Because his deeds were evil,
KJV: Because his own works were evil,
INT: because the works of him evil

1 John 3:18 N-DNS
GRK: ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: or with tongue, but in deed and truth.
KJV: in tongue; but in deed and in truth.
INT: but in work and in truth

2 John 1:11 N-DNP
GRK: κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς
NAS: participates in his evil deeds.
KJV: of his evil deeds.
INT: partakes in the works of him

3 John 1:10 N-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ
NAS: I will call attention to his deeds which
KJV: his deeds which
INT: of him the works which he does

Jude 1:15 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν
NAS: their ungodly deeds which
KJV: ungodly deeds which
INT: all the works of ungodliness of them

Revelation 2:2 N-ANP
GRK: Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ
NAS: I know your deeds and your toil
KJV: I know thy works, and thy
INT: I know the works of you and

Revelation 2:5 N-ANP
GRK: τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον εἰ
NAS: and do the deeds you did at first;
KJV: the first works; or else
INT: the first works do if

Revelation 2:6 N-ANP
GRK: μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν
NAS: that you hate the deeds of the Nicolaitans,
KJV: thou hatest the deeds of the Nicolaitans,
INT: you hate the works of the Nicolaitans

Revelation 2:19 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα καὶ τὴν
NAS: I know your deeds, and your love
KJV: I know thy works, and charity,
INT: your works and the

Revelation 2:19 N-ANP
GRK: καὶ τὰ ἔργα σου τὰ
NAS: and perseverance, and that your deeds of late
KJV: and thy works; and the last
INT: and the works of you the

Revelation 2:22 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς
NAS: unless they repent of her deeds.
KJV: of their deeds.
INT: of the works of her

Revelation 2:23 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν
NAS: of you according to your deeds.
KJV: according to your works.
INT: according to the works of you

Revelation 2:26 N-ANP
GRK: τέλους τὰ ἔργα μου δώσω
NAS: and he who keeps My deeds until
KJV: keepeth my works unto the end,
INT: [the] end the works of me I will give

Revelation 3:1 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα ὅτι ὄνομα
NAS: I know your deeds, that you have
KJV: I know thy works, that thou hast
INT: your works that name

Revelation 3:2 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον
NAS: for I have not found your deeds completed
KJV: found thy works perfect before
INT: your works complete before

Revelation 3:8 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα ἰδοὺ δέδωκα
NAS: I know your deeds. Behold, I have put
KJV: I know thy works: behold, I have set
INT: your works Behold I have set

Revelation 3:15 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε
NAS: I know your deeds, that you are neither
KJV: I know thy works, that thou art
INT: your works that neither

Revelation 9:20 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν
NAS: did not repent of the works of their hands,
KJV: not of the works of their hands,
INT: of the works of the hands

Revelation 14:13 N-NNP
GRK: τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ
NAS: from their labors, for their deeds follow
KJV: and their works do follow them.
INT: and [the] works of them follow

Revelation 15:3 N-NNP
GRK: θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου κύριε
NAS: and marvelous are Your works, O Lord
KJV: marvellous [are] thy works, Lord God
INT: wonderful [are] the works of you Lord

Revelation 16:11 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
NAS: and they did not repent of their deeds.
KJV: of their deeds.
INT: of the works of them

Revelation 18:6 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν
NAS: according to her deeds; in the cup
KJV: according to her works: in the cup
INT: according to the works to her In

Revelation 20:12 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
NAS: according to their deeds.
KJV: according to their works.
INT: according to the works of them

Revelation 20:13 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
NAS: [of them] according to their deeds.
KJV: according to their works.
INT: according to the works of them

Revelation 22:12 N-NNS
GRK: ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ
NAS: according to what he has done.
KJV: according as his work shall be.
INT: as the work is his

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page