ἔργων
Englishman's Concordance
ἔργων (ergōn) — 43 Occurrences

Matthew 11:19 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς
NAS: wisdom is vindicated by her deeds.
INT: by the deeds her

Acts 9:36 N-GNP
GRK: ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ
NAS: was abounding with deeds of kindness
KJV: full of good works and almsdeeds
INT: was full of works good and

Romans 3:20 N-GNP
GRK: διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ
NAS: because by the works of the Law no
KJV: by the deeds of the law
INT: Therefore by works of law not

Romans 3:27 N-GNP
GRK: νόμου τῶν ἔργων οὐχί ἀλλὰ
NAS: of law? Of works? No,
KJV: what law? of works? Nay: but
INT: law that of works No but

Romans 3:28 N-GNP
GRK: ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου
NAS: by faith apart from works of the Law.
KJV: by faith without the deeds of the law.
INT: a man apart from works of law

Romans 4:2 N-GNP
GRK: Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει
NAS: was justified by works, he has
KJV: by works, he hath
INT: Abraham by works was justified he has

Romans 4:6 N-GNP
GRK: δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
NAS: righteousness apart from works:
KJV: righteousness without works,
INT: righteousness apart from works

Romans 9:12 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ
INT: not of works but of

Romans 9:32 N-GNP
GRK: ὡς ἐξ ἔργων προσέκοψαν τῷ
NAS: but as though [it were] by works. They stumbled over
KJV: it were by the works of the law.
INT: as by works they stumbled at the

Romans 11:6 N-GNP
GRK: οὐκέτι ἐξ ἔργων ἐπεὶ ἡ
NAS: on the basis of works, otherwise
KJV: of works: otherwise
INT: no longer of works otherwise

Romans 11:6 Noun-GNP
GRK: δὲ ἐξ ἔργων οὐκέτι ἐστὶν
KJV: [it be] of works, then is it
INT: however of works no longer is it

Galatians 2:16 N-GNP
GRK: ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν
NAS: is not justified by the works of the Law
KJV: justified by the works of the law, but
INT: a man by works of law if

Galatians 2:16 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι
NAS: in Christ and not by the works of the Law;
KJV: not by the works of the law: for
INT: not by works of law because

Galatians 2:16 N-GNP
GRK: ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ
NAS: since by the works of the Law
KJV: for by the works of the law shall
INT: because by works of law not

Galatians 3:2 N-GNP
GRK: ὑμῶν ἐξ ἔργων νόμου τὸ
NAS: the Spirit by the works of the Law,
KJV: the Spirit by the works of the law, or
INT: you by works of law the

Galatians 3:5 N-GNP
GRK: ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἢ
NAS: among you, do it by the works of the Law,
KJV: [doeth he it] by the works of the law,
INT: you [is it] by works of law or

Galatians 3:10 N-GNP
GRK: γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν
NAS: For as many as are of the works of the Law
KJV: are of the works of the law are
INT: indeed of works of law are

Ephesians 2:9 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα μή
NAS: not as a result of works, so that no
KJV: Not of works, lest any man
INT: not of works that not

1 Timothy 2:10 N-GNP
GRK: θεοσέβειαν δι' ἔργων ἀγαθῶν
NAS: of good works, as is proper
KJV: with good works.
INT: [the] fear of God by works good

Titus 2:7 N-GNP
GRK: τύπον καλῶν ἔργων ἐν τῇ
NAS: of good deeds, [with] purity
KJV: a pattern of good works: in doctrine
INT: a pattern of good works in

Titus 2:14 N-GNP
GRK: ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
NAS: zealous for good deeds.
KJV: zealous of good works.
INT: zealous of good works

Titus 3:5 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν
NAS: us, not on the basis of deeds which
KJV: Not by works of righteousness
INT: not by works which [were] in

Titus 3:8 N-GNP
GRK: φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ
NAS: in good deeds. These things
KJV: good works. These things
INT: might take care good works to be forward in they who

Titus 3:14 N-GNP
GRK: ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς
NAS: in good deeds to meet pressing
KJV: to maintain good works for necessary
INT: our [people] good works to be forward in for

Hebrews 4:3 N-GNP
GRK: καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς
NAS: although His works were finished
KJV: although the works were finished
INT: though truly the works from [the] foundation

Hebrews 4:4 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ
NAS: DAY FROM ALL HIS WORKS;
KJV: all his works.
INT: all the works of him

Hebrews 4:10 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ
NAS: rested from his works, as God
KJV: from his own works, as God
INT: from the works of him as

Hebrews 6:1 N-GNP
GRK: ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ πίστεως
NAS: from dead works and of faith
KJV: from dead works, and of faith
INT: from dead works and faith

Hebrews 9:14 N-GNP
GRK: ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ
NAS: from dead works to serve
KJV: from dead works to serve
INT: from dead works for

Hebrews 10:24 N-GNP
GRK: καὶ καλῶν ἔργων
NAS: to love and good deeds,
KJV: and to good works:
INT: and to good works

James 2:18 N-GNP
GRK: χωρὶς τῶν ἔργων κἀγώ σοι
NAS: without the works, and I will show
KJV: without thy works, and I will shew
INT: without the works and I you

James 2:18 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν
NAS: you my faith by my works.
KJV: by my works.
INT: from the works of me the

James 2:20 N-GNP
GRK: χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν
NAS: that faith without works is useless?
KJV: faith without works is dead?
INT: apart from works dead is

James 2:21 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας
NAS: justified by works when he offered
KJV: by works, when he had offered
INT: not by works was justified having offered

James 2:22 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις
NAS: and as a result of the works, faith
KJV: and by works was faith
INT: by the works the faith

James 2:24 N-GNP
GRK: ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος
NAS: is justified by works and not by faith
KJV: how that by works a man is justified,
INT: that by works is justified a man

James 2:25 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη
NAS: justified by works when she received
KJV: by works, when she had received
INT: not by works was justified having received

James 2:26 N-GNP
GRK: πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
NAS: faith without works is dead.
KJV: faith without works is dead
INT: faith apart from works dead is

1 Peter 2:12 N-GNP
GRK: τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν
NAS: of your good deeds, as they observe
KJV: [your] good works, which they shall behold,
INT: the good works having witnessed they might glorify

Jude 1:15 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν
NAS: their ungodly deeds which
KJV: ungodly deeds which
INT: all the works of ungodliness of them

Revelation 2:22 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς
NAS: unless they repent of her deeds.
KJV: of their deeds.
INT: of the works of her

Revelation 9:20 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν
NAS: did not repent of the works of their hands,
KJV: not of the works of their hands,
INT: of the works of the hands

Revelation 16:11 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
NAS: and they did not repent of their deeds.
KJV: of their deeds.
INT: of the works of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page