ἐργάτας
Englishman's Concordance
ἐργάτας (ergatas) — 6 Occurrences

Matthew 9:38 N-AMP
GRK: ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν
NAS: to send out workers into His harvest.
KJV: he will send forth labourers into
INT: that he might send out workmen into the

Matthew 20:1 N-AMP
GRK: πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν
NAS: to hire laborers for his vineyard.
KJV: to hire labourers into
INT: morning to hire workmen for the

Matthew 20:8 N-AMP
GRK: Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος
NAS: Call the laborers and pay
KJV: steward, Call the labourers, and give
INT: Call the workmen and pay

Luke 10:2 N-AMP
GRK: θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς
NAS: to send out laborers into His harvest.
KJV: he would send forth labourers into
INT: harvest that workmen he might send out into

Acts 19:25 N-AMP
GRK: τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν Ἄνδρες
NAS: he gathered together with the workmen of similar
KJV: he called together with the workmen of
INT: such things workmen he said Men

Philippians 3:2 N-AMP
GRK: τοὺς κακοὺς ἐργάτας βλέπετε τὴν
NAS: of the evil workers, beware
KJV: of evil workers, beware
INT: the evil workers beware of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page