Hebrews 4:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1525 [e]Εἰσερχόμεθα
Eiserchometha
We enterV-PIM/P-1P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2663 [e]κατάπαυσιν
katapausin
rest,N-AFS
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
4100 [e]πιστεύσαντες,
pisteusantes
having believed;V-APA-NMP
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
2046 [e]εἴρηκεν
eirēken
He has said:V-RIA-3S
5613 [e]Ὡς
Hōs
SoAdv
3660 [e]ὤμοσα
ōmosa
I sworeV-AIA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
3709 [e]ὀργῇ
orgē
wrathN-DFS
1473 [e]μου
mou
of me,PPro-G1S
1487 [e]Εἰ
Ei
NotConj
1525 [e]εἰσελεύσονται
eiseleusontai
shall they enterV-FIM-3P
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2663 [e]κατάπαυσίν
katapausin
restN-AFS
1473 [e]μου,
mou
of Me.’”PPro-G1S
2543 [e]Καίτοι
kaitoi
And yetConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
2602 [e]καταβολῆς
katabolēs
[the] foundationN-GFS
2889 [e]κόσμου
kosmou
of [the] worldN-GMS
1096 [e]γενηθέντων.
genēthentōn
have been finished.V-APP-GNP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Nestle 1904
Εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου· καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν· ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου· καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰσέρχομαι γάρ εἰς ὁ κατάπαυσις ὁ πιστεύω καθώς ἐρέω ὡς ὀμνύω ἐν ὁ ὀργή ἐγώ εἰ εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις ἐγώ καίτοι ὁ ἔργον ἀπό καταβολή κόσμος γίνομαι

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου· καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων

Hebrews 4:3 Hebrew Bible
כי באי המונה אנחנו המאמינים כמו שאמר אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי אף כי נגמרו מעשי יהוה מעת הוסד העולם׃

Hebrews 4:3 Aramaic NT: Peshitta
ܥܐܠܝܢܢ ܕܝܢ ܠܢܝܚܬܐ ܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܝܟ ܕܝܡܝܬ ܒܪܘܓܙܝ ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܢܝܚܬܝ ܕܗܐ ܥܒܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For we who have believed enter that rest, just as He has said, "AS I SWORE IN MY WRATH, THEY SHALL NOT ENTER MY REST," although His works were finished from the foundation of the world.

King James Bible
For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world.

Holman Christian Standard Bible
(for we who have believed enter the rest), in keeping with what He has said: So I swore in My anger, they will not enter My rest. And yet His works have been finished since the foundation of the world,
Treasury of Scripture Knowledge

we.

Hebrews 3:14 For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of …

Isaiah 28:12 To whom he said, This is the rest with which you may cause the weary …

Jeremiah 6:16 Thus said the LORD, Stand you in the ways, and see, and ask for the …

Matthew 11:28,29 Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest…

Romans 5:1,2 Therefore being justified by faith, we have peace with God through …

As I. See on ch.

Hebrews 3:11 So I swore in my wrath, They shall not enter into my rest.)

Psalm 95:11 To whom I swore in my wrath that they should not enter into my rest.

the works.

Genesis 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very …

Exodus 20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all …

from.

Hebrews 9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world…

Matthew 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, …

Ephesians 1:4 According as he has chosen us in him before the foundation of the …

1 Peter 1:20 Who truly was foreordained before the foundation of the world, but …

Links
Hebrews 4:3Hebrews 4:3 NIVHebrews 4:3 NLTHebrews 4:3 ESVHebrews 4:3 NASBHebrews 4:3 KJVHebrews 4:3 Bible AppsHebrews 4:3 Biblia ParalelaHebrews 4:3 Chinese BibleHebrews 4:3 French BibleHebrews 4:3 German BibleBible Hub
Hebrews 4:2
Top of Page
Top of Page