Hebrews 4:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2046 [e]εἴρηκεν
eirēken
He has spokenV-RIA-3S
1063 [e]γάρ
gar
forConj
4225 [e]που
pou
somewhereAdv
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1442 [e]ἑβδόμης
hebdomēs
seventh [day]Adj-GFS
3779 [e]οὕτως
houtōs
in this way,Adv
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
2664 [e]κατέπαυσεν
katepausen
restedV-AIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1722 [e]ἐν
en
onPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
dayN-DFS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
1442 [e]ἑβδόμῃ
hebdomē
seventhAdj-DFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3956 [e]πάντων
pantōn
allAdj-GNP
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
846 [e]αὐτοῦ·
autou
of Him.”PPro-GM3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Nestle 1904
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἴρηκε γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτω· καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐρέω γάρ πού περί ὁ ἕβδομος οὕτω καί καταπαύω ὁ θεός ἐν ὁ ἡμέρα ὁ ἕβδομος ἀπό πᾶς ὁ ἔργον αὐτός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἴρηκε γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτω, Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ

Hebrews 4:4 Hebrew Bible
כי על היום השביעי אמר במקום אחד וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו׃

Hebrews 4:4 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܥܠ ܫܒܬܐ ܕܐܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For He has said somewhere concerning the seventh day: "AND GOD RESTED ON THE SEVENTH DAY FROM ALL HIS WORKS";

King James Bible
For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works.

Holman Christian Standard Bible
for somewhere He has spoken about the seventh day in this way: And on the seventh day God rested from all His works.
Treasury of Scripture Knowledge

in. See on ch.

Hebrews 2:6 But one in a certain place testified, saying, What is man, that you …

God.

Genesis 2:1,2 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them…

Exodus 20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all …

Exodus 31:17 It is a sign between me and the children of Israel for ever: for …

Links
Hebrews 4:4Hebrews 4:4 NIVHebrews 4:4 NLTHebrews 4:4 ESVHebrews 4:4 NASBHebrews 4:4 KJVHebrews 4:4 Bible AppsHebrews 4:4 Biblia ParalelaHebrews 4:4 Chinese BibleHebrews 4:4 French BibleHebrews 4:4 German BibleBible Hub
Hebrews 4:3
Top of Page
Top of Page