Revelation 9:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]‹Καὶ
Kai
AndConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3062 [e]λοιποὶ
loipoi
restAdj-NMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
444 [e]ἀνθρώπων
anthrōpōn
menN-GMP
3739 [e]οἳ
hoi
whoRelPro-NMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
615 [e]ἀπεκτάνθησαν
apektanthēsan
were killedV-AIP-3P
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
4127 [e]πληγαῖς
plēgais
plaguesN-DFP
3778 [e]ταύταις
tautais
theseDPro-DFP
3761 [e]οὐδὲ
oude
not evenConj
3340 [e]μετενόησαν
metenoēsan
repentedV-AIA-3P
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
5495 [e]χειρῶν
cheirōn
handsN-GFP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
4352 [e]προσκυνήσουσιν
proskynēsousin
they will worshipV-FIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1140 [e]δαιμόνια
daimonia
demons,N-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1497 [e]εἴδωλα
eidōla
idolsN-ANP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
5552 [e]χρυσᾶ
chrysa
goldenAdj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
693 [e]ἀργυρᾶ
argyra
silverAdj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
5470 [e]χαλκᾶ
chalka
bronzeAdj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
3035 [e]λίθινα
lithina
stoneAdj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
3585 [e]ξύλινα
xylina
wooden,Adj-ANP
3739 [e]
ha
whichRelPro-NNP
3777 [e]οὔτε
oute
neitherConj
991 [e]βλέπειν
blepein
to seeV-PNA
1410 [e]δύνανται
dynantai
are able,V-PIM/P-3P
3777 [e]οὔτε
oute
norConj
191 [e]ἀκούειν
akouein
to hear,V-PNA
3777 [e]οὔτε
oute
norConj
4043 [e]περιπατεῖν›
peripatein
to walk.V-PNAGreek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Nestle 1904

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ / οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσιν τὰ δαιμόνια, καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται, οὔτε ἀκούειν, οὔτε περιπατεῖν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ λοιποί ὁ ἄνθρωπος ὅς οὐ ἀποκτείνω ἐν ὁ πληγή οὗτος οὐδέ μετανοέω ἐκ ὁ ἔργον ὁ χείρ αὐτός ἵνα μή προσκυνέω ὁ δαιμόνιον καί ὁ εἴδωλον ὁ χρύσεος καί ὁ ἀργύρεος καί ὁ χάλκεος καί ὁ λίθινος καί ὁ ξύλινος ὅς οὔτε βλέπω δύναμαι οὔτε ἀκούω οὔτε περιπατέω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια, καὶ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται, οὔτε ἀκούειν, οὔτε περιπατεῖν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὔτε μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν ἵνα μὴ προσκυνήσωσιν τὰ δαιμόνια καὶ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν

Revelation 9:20 Hebrew Bible
ושאר בני אדם אשר לא נהרגו במגפות האלה בכל זאת לא שבו ממעשי ידיהם מהשתחות עוד לשדים ולעצבי זהב וכסף ונחשת ואבן ועץ אשר לא יראו ולא ישמעו ולא יהלכו׃

Revelation 9:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܕܠܐ ܐܬܩܛܠܘ ܒܡܚܘܬܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܬܒܘ ܡܢ ܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܤܓܕܘܢ ܠܕܝܘܐ ܘܠܦܬܟܪܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܤܐܡܐ ܘܕܢܚܫܐ ܘܕܩܝܤܐ ܘܕܟܐܦܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܠܡܚܙܐ ܘܠܐ ܠܡܫܡܥ ܡܨܝܢ ܐܘ ܠܡܗܠܟܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, so as not to worship demons, and the idols of gold and of silver and of brass and of stone and of wood, which can neither see nor hear nor walk;

King James Bible
And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:

Holman Christian Standard Bible
The rest of the people, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands to stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, which are not able to see, hear, or walk.
Treasury of Scripture Knowledge

And the. That is, those of the Latin and Greek churches, who escaped destruction, still persisted in their idolatrous worship of demons, etc.

yet.

Revelation 9:21 Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor …

Revelation 2:21,22 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not…

Revelation 16:8 And the fourth angel poured out his vial on the sun; and power was …

Deuteronomy 31:29 For I know that after my death you will utterly corrupt yourselves, …

2 Chronicles 28:22 And in the time of his distress did he trespass yet more against …

Jeremiah 5:3 O LORD, are not your eyes on the truth? you have stricken them, but …

Jeremiah 8:4-6 Moreover you shall say to them, Thus said the LORD; Shall they fall, …

Matthew 21:32 For John came to you in the way of righteousness, and you believed …

2 Corinthians 12:21 And lest, when I come again, my God will humble me among you, and …

worship.

Leviticus 17:7 And they shall no more offer their sacrifices to devils, after whom …

Deuteronomy 32:17 They sacrificed to devils, not to God; to gods whom they knew not, …

2 Kings 22:17 Because they have forsaken me, and have burned incense to other gods…

2 Chronicles 34:25 Because they have forsaken me, and have burned incense to other gods…

Psalm 106:37 Yes, they sacrificed their sons and their daughters to devils,

Isaiah 2:8 Their land also is full of idols; they worship the work of their …

Jeremiah 25:6 And go not after other gods to serve them, and to worship them, and …

Jeremiah 44:8 In that you provoke me to wrath with the works of your hands, burning …

Acts 7:41 And they made a calf in those days, and offered sacrifice to the …

Acts 19:26 Moreover you see and hear, that not alone at Ephesus, but almost …

1 Corinthians 10:20,21 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice …

1 Timothy 4:1 Now the Spirit speaks expressly, that in the latter times some shall …

and idols.

Psalm 115:4-8 Their idols are silver and gold, the work of men's hands…

Psalm 135:15-18 The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands…

Isaiah 40:19,20 The workman melts a graven image, and the goldsmith spreads it over …

Isaiah 41:7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smoothes with …

Isaiah 42:17,18 They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust …

Isaiah 44:9-20 They that make a graven image are all of them vanity; and their delectable …

Isaiah 46:5-7 To whom will you liken me, and make me equal, and compare me, that …

Jeremiah 10:3-5,8,9,14,15 For the customs of the people are vain: for one cuts a tree out of …

Jeremiah 15:19,20 Therefore thus said the LORD, If you return, then will I bring you …

Jeremiah 51:17 Every man is brutish by his knowledge; every founder is confounded …

Daniel 5:23 But have lifted up yourself against the Lord of heaven; and they …

Habakkuk 2:18-20 What profits the graven image that the maker thereof has graven it; …

Acts 17:29 For as much then as we are the offspring of God, we ought not to …

Romans 1:21-23 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, …

Links
Revelation 9:20Revelation 9:20 NIVRevelation 9:20 NLTRevelation 9:20 ESVRevelation 9:20 NASBRevelation 9:20 KJVRevelation 9:20 Bible AppsRevelation 9:20 Biblia ParalelaRevelation 9:20 Chinese BibleRevelation 9:20 French BibleRevelation 9:20 German BibleBible Hub
Revelation 9:19
Top of Page
Top of Page