λοιποὶ
Englishman's Concordance
λοιποὶ (loipoi) — 15 Occurrences

Matthew 22:6 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς
NAS: and the rest seized his slaves
KJV: And the remnant took his
INT: moreover [the] rest having laid hold of the

Matthew 27:49 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον Ἄφες
NAS: But the rest [of them] said, Let
KJV: The rest said, Let be,
INT: moreover [the] rest said Let be

Luke 18:11 Adj-NMP
GRK: ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων
NAS: not like other people: swindlers,
KJV: not as other men [are], extortioners,
INT: as the rest of the men

Acts 28:9 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν
NAS: had happened, the rest of the people on the island
KJV: this was done, others also, which
INT: also the rest who in

Romans 11:7 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν
NAS: obtained it, and the rest were hardened;
KJV: and the rest were blinded
INT: however [the] rest were hardened

1 Corinthians 9:5 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ
NAS: even as the rest of the apostles
KJV: a wife, as well as other apostles, and
INT: also the other apostles and

Galatians 2:13 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε
NAS: The rest of the Jews
KJV: And the other Jews dissembled
INT: also the rest of [the] Jews so that

Ephesians 2:3 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποί
NAS: of wrath, even as the rest.
KJV: even as others.
INT: even the rest

1 Thessalonians 4:13 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ
NAS: that you will not grieve as do the rest who have
KJV: even as others which have
INT: also the rest who not

1 Thessalonians 5:6 Adj-NMP
GRK: ὡς οἱ λοιποί ἀλλὰ γρηγορῶμεν
NAS: let us not sleep as others do, but let us be alert
KJV: as [do] others; but
INT: as the rest but we should watch

1 Timothy 5:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
NAS: so that the rest also
KJV: all, that others also may
INT: also the rest fear might have

Revelation 9:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων
NAS: The rest of mankind, who
KJV: And the rest of the men which
INT: And the rest of the men

Revelation 11:13 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο
NAS: in the earthquake, and the rest were terrified
KJV: and the remnant were
INT: And the rest afraid became

Revelation 19:21 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν
NAS: And the rest were killed
KJV: And the remnant were slain with
INT: and the rest were killed with

Revelation 20:5 Adj-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν
NAS: The rest of the dead
KJV: But the rest of the dead lived
INT: the rest of the dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page