οἳ
Englishman's Concordance
οἳ (hoi) — 33 Occurrences

Mark 4:16 RelPro-NMP
GRK: πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν
NAS: on the rocky [places], who, when
KJV: stony ground; who, when
INT: rocky places are sown who when they hear

Luke 5:10 RelPro-NMP
GRK: υἱοὺς Ζεβεδαίου οἳ ἦσαν κοινωνοὶ
NAS: of Zebedee, who were partners
KJV: of Zebedee, which were
INT: sons of Zebedee who were partners

Luke 5:17 RelPro-NMP
GRK: καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες
NAS: sitting [there], who had come
KJV: sitting by, which were
INT: and teachers of the law who were come

Luke 5:29 RelPro-NMP
GRK: καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ'
NAS: and other [people] who were reclining
KJV: and of others that sat down with
INT: and others who were with

Luke 6:18 RelPro-NMP
GRK: οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι
NAS: who had come to hear
INT: who came to hear

Luke 8:13 RelPro-NMP
GRK: τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν
NAS: Those on the rocky [soil are] those who, when
KJV: the rock [are they], which, when
INT: the rock those who when they hear

Luke 8:13 RelPro-NMP
GRK: οὐκ ἔχουσιν οἳ πρὸς καιρὸν
KJV: no root, which for a while
INT: not have who for a time

Luke 9:27 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ
NAS: standing here who will not taste death
KJV: standing here, which shall not
INT: here standing who no not

Luke 9:31 RelPro-NMP
GRK: οἳ ὀφθέντες ἐν
NAS: who, appearing in glory,
KJV: Who appeared in
INT: the [ones] having appeared in

Luke 10:30 RelPro-NMP
GRK: λῃσταῖς περιέπεσεν οἳ καὶ ἐκδύσαντες
KJV: fell among thieves, which stripped him
INT: robbers fell among who both having stripped

Luke 13:30 RelPro-NMP
GRK: εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι
NAS: [some] are last who will be first
KJV: there are last which shall be first,
INT: there are last who will be first

Luke 13:30 RelPro-NMP
GRK: εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι
NAS: and [some] are first who will be last.
KJV: there are first which shall be last.
INT: there are first who will be last

Luke 17:12 RelPro-NMP
GRK: λεπροὶ ἄνδρες οἳ ἔστησαν πόρρωθεν
NAS: leprous men who stood at a distance
KJV: that were lepers, which stood
INT: leprous men who stood afar off

Luke 20:47 RelPro-NMP
GRK: οἳ κατεσθίουσιν τὰς
NAS: who devour widows'
KJV: Which devour widows'
INT: who devour the

Luke 23:29 RelPro-NMP
GRK: καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν
KJV: and the paps which never gave suck.
INT: and breasts which never nursed

Luke 24:23 RelPro-NMP
GRK: ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν
NAS: of angels who said
KJV: a vision of angels, which said that he
INT: of angels to have seen who say he

John 1:13 RelPro-NMP
GRK: οἳ οὐκ ἐξ
NAS: who were born, not of blood
KJV: Which were born, not
INT: who not of

John 6:64 RelPro-NMP
GRK: ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν
NAS: But there are some of you who do not believe.
KJV: of you that believe not.
INT: you some who not believe

Acts 1:11 RelPro-NMP
GRK: οἳ καὶ εἶπαν
KJV: Which also said,
INT: who also said

Acts 7:40 RelPro-NMP
GRK: ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν
NAS: FOR US GODS WHO WILL GO BEFORE
KJV: us gods to go before us:
INT: us gods who will go before us

Acts 28:10 RelPro-NMP
GRK: οἳ καὶ πολλαῖς
KJV: Who also honoured
INT: who also with many

Romans 15:21 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν
KJV: they shall see: and they that have not
INT: him and those that not have heard

Romans 16:7 RelPro-NMP
GRK: τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ πρὸ
NAS: the apostles, who also
KJV: among the apostles, who also were
INT: the apostles who also before

Hebrews 11:33 RelPro-NMP
GRK: οἳ διὰ πίστεως
NAS: who by faith conquered
KJV: Who through faith
INT: who by faith

James 5:10 RelPro-NMP
GRK: τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν ἐν
NAS: the prophets who spoke
KJV: the prophets, who have spoken
INT: the prophets who spoke in

1 Peter 2:8 RelPro-NMP
GRK: πέτρα σκανδάλου οἳ προσκόπτουσιν τῷ
NAS: to the word, and to this [doom] they were also
KJV: of offence, [even to them] which stumble
INT: a rock of offense who stumble at the

1 Peter 2:10 Art-NMP
GRK: οἵ ποτε οὐ
INT: who once [were] not

1 Peter 4:5 RelPro-NMP
GRK: οἳ ἀποδώσουσιν λόγον
KJV: Who shall give account
INT: who will give account

3 John 1:6 RelPro-NMP
GRK: οἳ ἐμαρτύρησάν σου
KJV: Which have borne witness of thy
INT: who testified of your

Revelation 5:6 RelPro-NMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ εἰσιν τὰ
NAS: eyes, which are the seven
KJV: seven eyes, which are the seven
INT: eyes seven which are the

Revelation 8:2 RelPro-NMP
GRK: ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ
NAS: the seven angels who stand before
KJV: the seven angels which stood before
INT: seven angels who before

Revelation 9:20 RelPro-NMP
GRK: τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν
NAS: of mankind, who were not killed
KJV: the rest of the men which were not
INT: of the men who not were killed

Revelation 14:4 RelPro-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν
KJV: These are they which were not
INT: These are they who with women

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page