Acts 7:40
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]εἰπόντες
eipontes
having saidV-APA-NMP
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2 [e]Ἀαρών
Aarōn
to Aaron,N-DMS
4160 [e]Ποίησον
Poiēson
MakeV-AMA-2S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
2316 [e]θεοὺς
theous
godsN-AMP
3739 [e]οἳ
hoi
whoRelPro-NMP
4313 [e]προπορεύσονται
proporeusontai
will go beforeV-FIM-3P
1473 [e]ἡμῶν·
hēmōn
us.PPro-G1P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
As forConj
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
MosesN-NMS
3778 [e]οὗτος,
houtos
this,DPro-NMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1806 [e]ἐξήγαγεν
exēgagen
brought outV-AIA-3S
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
1093 [e]γῆς
gēs
[the] landN-GFS
125 [e]Αἰγύπτου,
Aigyptou
of Egypt,N-GFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
5101 [e]τί
ti
whatIPro-NNS
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
has happenedV-AIM-3S
846 [e]αὐτῷ.
autō
to him.’PPro-DM3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Nestle 1904
εἰπόντες τῷ Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰπόντες τῷ Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰπόντες τῷ Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰπόντες τῷ Ἀαρών· ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰπόντες τῷ Ἀαρών· ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰπόντες τῷ Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ

Acts 7:40 Hebrew Bible
ויאמרו אל אהרן עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו׃

Acts 7:40 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܐܗܪܘܢ ܥܒܕ ܠܢ ܐܠܗܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܢ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܐܦܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܗܘܝܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
SAYING TO AARON, 'MAKE FOR US GODS WHO WILL GO BEFORE US; FOR THIS MOSES WHO LED US OUT OF THE LAND OF EGYPT-- WE DO NOT KNOW WHAT HAPPENED TO HIM.'

King James Bible
Saying unto Aaron, Make us gods to go before us: for as for this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.

Holman Christian Standard Bible
They told Aaron: Make us gods who will go before us. As for this Moses who brought us out of the land of Egypt, we don't know what's happened to him.
Treasury of Scripture Knowledge

unto.

Exodus 32:1 And when the people saw that Moses delayed to come down out of the …

Links
Acts 7:40Acts 7:40 NIVActs 7:40 NLTActs 7:40 ESVActs 7:40 NASBActs 7:40 KJVActs 7:40 Bible AppsActs 7:40 Biblia ParalelaActs 7:40 Chinese BibleActs 7:40 French BibleActs 7:40 German BibleBible Hub
Acts 7:39
Top of Page
Top of Page