1806. ἐξάγω (exagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1806. ἐξάγω (exagó) — 12 Occurrences

Mark 15:20 V-PIA-3P
GRK: αὐτοῦ Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα
NAS: His [own] garments on Him. And they led Him out to crucify
KJV: led him out to crucify
INT: of him and they lead out him that

Luke 24:50 V-AIA-3S
GRK: Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς
NAS: And He led them out as far as Bethany,
KJV: And he led them out
INT: he led moreover them

John 10:3 V-PIA-3S
GRK: ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά
NAS: sheep by name and leads them out.
KJV: leadeth them out.
INT: name and leads out them

Acts 5:19 V-APA-NMS
GRK: τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς
NAS: of the prison, and taking them out he said,
KJV: brought them forth, and said,
INT: of the jail having brought out moreover them

Acts 7:36 V-AIA-3S
GRK: οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας
NAS: This man led them out, performing
KJV: them out, after that he had shewed
INT: This one led out them having done

Acts 7:40 V-AIA-3S
GRK: οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ
NAS: WHO LED US OUT OF THE LAND
KJV: Moses, which brought us out of
INT: this who brought out us from

Acts 12:17 V-AIA-3S
GRK: κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς
NAS: the Lord had led him out of the prison.
KJV: how the Lord had brought him out of
INT: Lord him brought out of the

Acts 13:17 V-AIA-3S
GRK: βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ
NAS: arm He led them out from it.
KJV: an high arm brought he them out of
INT: arm uplifted brought them out of

Acts 16:37 V-AMA-3P
GRK: αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν
NAS: themselves and bring us out.
KJV: and fetch us out.
INT: themselves us let them bring out

Acts 16:39 V-APA-NMP
GRK: αὐτούς καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν
NAS: and appealed to them, and when they had brought them out, they kept begging
KJV: and brought [them] out, and desired
INT: them and having brought out they asked [them] to go out

Acts 21:38 V-APA-NMS
GRK: ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν
NAS: stirred up a revolt and led the four thousand
KJV: and leddest out into
INT: having led a revolt and having led out into the

Hebrews 8:9 V-ANA
GRK: χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ
NAS: THEM BY THE HAND TO LEAD THEM OUT OF THE LAND
KJV: them by the hand to lead them out of
INT: hand of them to lead them out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page