χειρῶν
Englishman's Concordance
χειρῶν (cheirōn) — 18 Occurrences

Matthew 4:6 N-GFP
GRK: καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
NAS: CONCERNING YOU'; and 'ON [their] HANDS THEY WILL BEAR
KJV: in [their] hands they shall bear
INT: and in [their] hands will they bear up you

Mark 6:2 N-GFP
GRK: διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι
NAS: as these performed by His hands?
KJV: by his hands?
INT: by the hands to him are done

Luke 4:11 N-GFP
GRK: ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
NAS: and, 'ON [their] HANDS THEY WILL BEAR
KJV: in [their] hands they shall bear
INT: that in [their] hands will they bear you

Acts 5:12 N-GFP
GRK: δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων
NAS: At the hands of the apostles many
KJV: And by the hands of the apostles were
INT: moreover the hands of the apostles

Acts 7:41 N-GFP
GRK: ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν
NAS: in the works of their hands.
KJV: the works of their own hands.
INT: works of the hands of them

Acts 8:18 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων
NAS: on of the apostles' hands, he offered
KJV: of the apostles' hands the Holy
INT: laying on of the hands of the apostles

Acts 12:7 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν χειρῶν
NAS: And his chains fell off his hands.
KJV: fell off from [his] hands.
INT: from the hands

Acts 14:3 N-GFP
GRK: διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν
NAS: and wonders be done by their hands.
KJV: by their hands.
INT: through the hands of them

Acts 17:25 N-GFP
GRK: οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται
NAS: by human hands, as though He needed
KJV: men's hands, as though he needed
INT: nor by hands of men is served

Acts 19:11 N-GFP
GRK: διὰ τῶν χειρῶν Παύλου
NAS: miracles by the hands of Paul,
KJV: miracles by the hands of Paul:
INT: by the hands of Paul

Acts 19:26 N-GFP
GRK: οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι
NAS: that gods made with hands are no
KJV: are made with hands:
INT: which by hands are made

Acts 24:7 Noun-GFP
GRK: ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν
KJV: out of our hands,
INT: out of the hands of us took away [him]

1 Timothy 4:14 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου
NAS: with the laying on of hands by the presbytery.
KJV: the laying on of the hands of the presbytery.
INT: laying on of the hands of the elderhood

2 Timothy 1:6 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου
NAS: the laying on of my hands.
KJV: the putting on of my hands.
INT: laying on of the hands of me

Hebrews 1:10 N-GFP
GRK: ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν
NAS: ARE THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: the works of thine hands:
INT: works of the hands of you are

Hebrews 2:7 N-GFP
GRK: ἔργα τῶν χειρῶν σου
NAS: HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: the works of thy hands:
INT: works of the hands of you

Hebrews 6:2 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεώς τε χειρῶν ἀναστάσεως τε
NAS: and laying on of hands, and the resurrection
KJV: of laying on of hands, and
INT: of laying on moreover of hands of resurrection moreover

Revelation 9:20 N-GFP
GRK: ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν ἵνα
NAS: of the works of their hands, so
KJV: of their hands, that
INT: works of the hands of them that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page