χεὶρ
Englishman's Concordance
χεὶρ (cheir) — 13 Occurrences

Matthew 5:30 N-NFS
GRK: δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε
NAS: your right hand makes you stumble,
KJV: thy right hand offend thee,
INT: right of you hand cause to stumble you

Matthew 18:8 N-NFS
GRK: δὲ ἡ χείρ σου ἢ
NAS: If your hand or your foot
KJV: if thy hand or thy
INT: moreover the hand of you or

Mark 3:5 N-NFS
GRK: ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
NAS: And he stretched it out, and his hand was restored.
KJV: and his hand was restored whole
INT: was restored the hand of him

Mark 9:43 N-NFS
GRK: σε ἡ χείρ σου ἀπόκοψον
NAS: If your hand causes you to stumble,
KJV: if thy hand offend thee,
INT: you the hand of you cut off

Luke 1:66 N-NFS
GRK: καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν
NAS: child [turn out to] be? For the hand of the Lord
KJV: be! And the hand of the Lord was
INT: And indeed [the] hand of [the] Lord was

Luke 6:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ
NAS: whose right hand was withered.
KJV: whose right hand was withered.
INT: and the hand of him the

Luke 6:10 N-NFS
GRK: ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
NAS: And he did [so]; and his hand was restored.
KJV: and his hand was restored whole
INT: was restored the hand of him

Luke 22:21 N-NFS
GRK: ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος
NAS: But behold, the hand of the one betraying
KJV: behold, the hand of him that betrayeth
INT: behold the hand of him betraying

Acts 4:28 N-NFS
GRK: ὅσα ἡ χείρ σου καὶ
NAS: whatever Your hand and Your purpose
KJV: whatsoever thy hand and thy
INT: whatever the hand of you and

Acts 7:50 N-NFS
GRK: οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν
NAS: WAS IT NOT MY HAND WHICH MADE ALL
KJV: not my hand made all
INT: not the hand of me has made

Acts 11:21 N-NFS
GRK: καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ'
NAS: And the hand of the Lord
KJV: And the hand of the Lord was
INT: And was [the] hand of [the] Lord with

Acts 13:11 N-NFS
GRK: νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ
NAS: behold, the hand of the Lord
KJV: behold, the hand of the Lord
INT: now behold [the] hand of the Lord [is] upon

1 Corinthians 12:15 N-NFS
GRK: οὐκ εἰμὶ χείρ οὐκ εἰμὶ
NAS: I am not a hand, I am
KJV: I am not the hand, I am not
INT: not I am a hand not I am

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page