χερσὶν
Englishman's Concordance
χερσὶν (chersin) — 10 Occurrences

Matthew 15:20 N-DFP
GRK: δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ
NAS: with unwashed hands does not defile
KJV: with unwashen hands defileth
INT: moreover with unwashed hands eating not

Mark 7:2 N-DFP
GRK: ὅτι κοιναῖς χερσίν τοῦτ' ἔστιν
NAS: with impure hands, that is, unwashed.
KJV: with unwashen, hands, they found fault.
INT: that with defiled hands that is

Mark 7:5 N-DFP
GRK: ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν
NAS: their bread with impure hands?
KJV: bread with unwashen hands?
INT: but with unwashed hands eat the

Mark 16:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν
NAS: them; they will lay hands on the sick,
KJV: they shall lay hands on
INT: with their hands serpents they will take up

Luke 6:1 N-DFP
GRK: ψώχοντες ταῖς χερσίν
NAS: rubbing them in their hands, and eating
KJV: rubbing [them] in [their] hands.
INT: rubbing [them] in the hands

John 20:25 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν
NAS: I see in His hands the imprint
KJV: in his hands the print of the nails,
INT: in the hands of him the

1 Corinthians 4:12 N-DFP
GRK: ταῖς ἰδίαις χερσίν λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν
NAS: with our own hands; when we are reviled,
KJV: with our own hands: being reviled,
INT: with the own hands Railed at we bless

Ephesians 4:28 N-DFP
GRK: ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν
NAS: with his own hands what is good,
KJV: working with [his] hands the thing which is good,
INT: with the own hands what [is] good

1 Thessalonians 4:11 N-DFP
GRK: ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν καθὼς
NAS: business and work with your hands, just
KJV: your own hands, as we commanded
INT: the own hands of you even as

Revelation 7:9 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
NAS: and palm branches [were] in their hands;
KJV: in their hands;
INT: in the hands of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page