χειροποιήτοις
Englishman's Concordance
χειροποιήτοις (cheiropoiētois) — 2 Occurrences

Acts 7:48 Adj-DMP
GRK: ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ καθὼς
NAS: does not dwell in [houses] made by [human] hands; as the prophet
KJV: in temples made with hands; as saith
INT: Most High in hand-made [houses] dwells as

Acts 17:24 Adj-DMP
GRK: οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
NAS: in temples made with hands;
KJV: in temples made with hands;
INT: not in hand-made temples dwells

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page