χείρονα
Englishman's Concordance
χείρονα (cheirona) — 3 Occurrences

Matthew 12:45 Adj-NNP
GRK: ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων
NAS: becomes worse than the first.
KJV: man is worse than the first. Even so
INT: man of that worse than the first

Luke 11:26 Adj-NNP
GRK: ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων
NAS: becomes worse than the first.
KJV: man is worse than the first.
INT: man of that worse than the first

2 Peter 2:20 Adj-NNP
GRK: τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων
NAS: state has become worse for them than the first.
KJV: the latter end is worse with them
INT: the last [state] worse than the first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page