5501. χείρων (cheirón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5501. χείρων (cheirón) — 11 Occurrences

Matthew 9:16 Adj-NNS
GRK: ἱματίου καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: from the garment, and a worse tear
KJV: the rent is made worse.
INT: garment and a worse tear takes place

Matthew 12:45 Adj-NNP
GRK: ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων
NAS: becomes worse than the first.
KJV: man is worse than the first. Even so
INT: man of that worse than the first

Matthew 27:64 Adj-NFS-C
GRK: ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης
NAS: deception will be worse than the first.
KJV: error shall be worse than the first.
INT: last deception worse than the first

Mark 2:21 Adj-NNS
GRK: παλαιοῦ καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: from the old, and a worse tear
KJV: the rent is made worse.
INT: old And worse a tear takes place

Mark 5:26 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
NAS: but rather had grown worse--
INT: to the worse having come

Luke 11:26 Adj-NNP
GRK: ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων
NAS: becomes worse than the first.
KJV: man is worse than the first.
INT: man of that worse than the first

John 5:14 Adj-NNS
GRK: ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι
NAS: so that nothing worse happens to you.
KJV: lest a worse thing come
INT: that not worse to you something

1 Timothy 5:8 Adj-NMS-C
GRK: ἔστιν ἀπίστου χείρων
NAS: the faith and is worse than an unbeliever.
KJV: and is worse than an infidel.
INT: is than an unbeliever worse

2 Timothy 3:13 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ
NAS: will proceed [from bad] to worse, deceiving
INT: to worse misleading and

Hebrews 10:29 Adj-GFS
GRK: πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας
NAS: How much severer punishment
KJV: Of how much sorer punishment,
INT: how much think you worse will he be counted worthy of punishment

2 Peter 2:20 Adj-NNP
GRK: τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων
NAS: state has become worse for them than the first.
KJV: the latter end is worse with them
INT: the last [state] worse than the first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page