2 Peter 2:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]Εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
668 [e]ἀποφυγόντες
apophygontes
having escapedV-APA-NMP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
3393 [e]μιάσματα
miasmata
pollutionsN-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2889 [e]κόσμου
kosmou
worldN-GMS
1722 [e]ἐν
en
throughPrep
1922 [e]ἐπιγνώσει
epignōsei
[the] knowledgeN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
LordN-GMS
1473 [e][ἡμῶν]
hēmōn
of usPPro-G1P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4990 [e]Σωτῆρος
Sōtēros
SaviorN-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
JesusN-GMS
5547 [e]Χριστοῦ,
Christou
Christ,N-GMS
3778 [e]τούτοις
toutois
in theseDPro-DNP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
1707 [e]ἐμπλακέντες
emplakentes
having been entangledV-APP-NMP
2274 [e]ἡττῶνται,
hēttōntai
they are subdued,V-RIM/P-3P
1096 [e]γέγονεν
gegonen
has becomeV-RIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
2078 [e]ἔσχατα
eschata
last [state]Adj-NNP
5501 [e]χείρονα
cheirona
worseAdj-NNP-C
3588 [e]τῶν
tōn
than theArt-GNP
4413 [e]πρώτων.
prōtōn
first.Adj-GNP

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου [ἡμῶν] καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων·

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γάρ ἀποφεύγω ὁ μίασμα ὁ κόσμος ἐν ἐπίγνωσις ὁ κύριος ἡμᾶς καί σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός οὗτος δέ πάλιν ἐμπλέκω ἡττάω γίνομαι αὐτός ὁ ἔσχατος χείρων ὁ πρῶτος

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων

2 Peter 2:20 Hebrew Bible
כי אחרי המלטם מטמאת העולם בדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אם שבו והטבעו בתוכן ונכבשו אחריתם תהיה רעה מראשיתם׃

2 Peter 2:20 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܥܪܩܘ ܡܢ ܛܢܦܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܒܫܘܘܕܥܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܦܪܘܩܢ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܥܪܙܠܝܢ ܬܘܒ ܡܙܕܟܝܢ ܗܘܬ ܠܗ ܚܪܬܗܘܢ ܕܒܝܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first.

King James Bible
For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.

Holman Christian Standard Bible
For if, having escaped the world's impurity through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in these things and defeated, the last state is worse for them than the first.
Treasury of Scripture Knowledge

after.

Matthew 12:43-45 When the unclean spirit is gone out of a man, he walks through dry …

Luke 11:24-26 When the unclean spirit is gone out of a man, he walks through dry …

Hebrews 6:4-8 For it is impossible for those who were once enlightened, and have …

Hebrews 10:26,27 For if we sin willfully after that we have received the knowledge …

escaped.

2 Peter 2:18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through …

2 Peter 1:4 Whereby are given to us exceeding great and precious promises: that …

through.

2 Peter 1:2 Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God, …

the latter.

Numbers 24:20 And when he looked on Amalek, he took up his parable, and said, Amalek …

Deuteronomy 32:29 O that they were wise, that they understood this, that they would …

Philippians 3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory …

Links
2 Peter 2:202 Peter 2:20 NIV2 Peter 2:20 NLT2 Peter 2:20 ESV2 Peter 2:20 NASB2 Peter 2:20 KJV2 Peter 2:20 Bible Apps2 Peter 2:20 Biblia Paralela2 Peter 2:20 Chinese Bible2 Peter 2:20 French Bible2 Peter 2:20 German BibleBible Hub
2 Peter 2:19
Top of Page
Top of Page