Χριστοῦ
Englishman's Concordance
Χριστοῦ (Christou) — 254 Occurrences

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ
NAS: of Jesus the Messiah, the son
KJV: of Jesus Christ, the son
INT: of [the] generation of Jesus Christ son of David

Matthew 1:17 N-GMS
GRK: ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες
NAS: to Babylon to the Messiah, fourteen
KJV: unto Christ [are] fourteen
INT: to the Christ generations fourteen

Matthew 1:18 N-GMS
GRK: ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἡ γένεσις
NAS: of Jesus Christ was as follows:
KJV: of Jesus Christ was
INT: now of Jesus Christ the birth

Matthew 11:2 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας διὰ
NAS: of the works of Christ, he sent
KJV: the works of Christ, he sent
INT: works of the Christ having sent two

Matthew 22:42 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ χριστοῦ τίνος υἱός
NAS: about the Christ, whose
KJV: ye of Christ? whose son
INT: concerning the Christ of whom son

Mark 1:1 N-GMS
GRK: εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ
NAS: of Jesus Christ, the Son
KJV: of Jesus Christ, the Son
INT: gospel of Jesus Christ Son of God

Mark 9:41 N-GMS
GRK: ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ ἀμὴν
NAS: of your name as [followers] of Christ, truly
KJV: ye belong to Christ, verily
INT: name because Christ's you are truly

John 1:17 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο
NAS: through Jesus Christ.
KJV: by Jesus Christ.
INT: through Jesus Christ came

Acts 2:31 N-GMS
GRK: ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ὅτι οὔτε
NAS: of the resurrection of the Christ, that HE WAS NEITHER
KJV: the resurrection of Christ, that
INT: resurrection of the Christ that neither

Acts 2:38 N-GMS
GRK: ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν
NAS: of Jesus Christ for the forgiveness
KJV: of Jesus Christ for
INT: name of Jesus Christ for the forgiveness

Acts 3:6 N-GMS
GRK: ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου
NAS: of Jesus Christ the Nazarene--
KJV: of Jesus Christ of Nazareth
INT: name of Jesus Christ of Nazareth

Acts 4:10 N-GMS
GRK: ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου
NAS: of Jesus Christ the Nazarene,
KJV: of Jesus Christ of Nazareth,
INT: name of Jesus Christ of Nazareth

Acts 4:26 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ
NAS: THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.'
KJV: against his Christ.
INT: against the Christ of him

Acts 8:12 N-GMS
GRK: ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες
NAS: of Jesus Christ, they were being baptized,
KJV: of Jesus Christ, they were baptized,
INT: name of Jesus Christ they were baptized men

Acts 10:36 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστιν
NAS: Jesus Christ (He is Lord
KJV: by Jesus Christ: (he is
INT: by Jesus Christ he is

Acts 10:48 N-GMS
GRK: ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι τότε
NAS: of Jesus Christ. Then
INT: name Jesus Christ to be baptized Then

Acts 15:26 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

Acts 16:18 N-GMS
GRK: ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ'
NAS: of Jesus Christ to come
KJV: of Jesus Christ to come
INT: name of Jesus Christ to come out from

Acts 20:21 N-AMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστοῦ
INT: of us Jesus Christ

Acts 28:31 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης
NAS: Jesus Christ with all
KJV: the Lord Jesus Christ, with all
INT: Lord Jesus Christ with all

Romans 1:1 N-GMS
GRK: δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος
NAS: a bond-servant of Christ Jesus,
KJV: of Jesus Christ, called
INT: servant of Jesus Christ a called apostle

Romans 1:4 N-GMS
GRK: νεκρῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου
NAS: of holiness, Jesus Christ our Lord,
INT: of [the] dead Jesus Christ the Lord

Romans 1:6 N-GMS
GRK: κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: are the called of Jesus Christ;
KJV: the called of Jesus Christ:
INT: called of Jesus Christ

Romans 1:7 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: the Lord Jesus Christ.
INT: Lord Jesus Christ

Romans 1:8 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων
NAS: Jesus Christ for you all,
KJV: through Jesus Christ for you
INT: through Jesus Christ for all

Romans 2:16 N-GMS
GRK: μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: of men through Christ Jesus.
KJV: by Jesus Christ according to my
INT: of me by Christ Jesus

Romans 3:22 N-GMS
GRK: πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας
NAS: faith in Jesus Christ for all those
KJV: faith of Jesus Christ unto all
INT: faith of Jesus Christ toward all

Romans 5:1 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ:
INT: of us Jesus Christ

Romans 5:11 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι' οὗ
NAS: our Lord Jesus Christ, through whom
KJV: Lord Jesus Christ, by whom
INT: of us Jesus Christ through whom

Romans 5:15 N-GMS
GRK: ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς
NAS: Man, Jesus Christ, abound to the many.
KJV: man, Jesus Christ, hath abounded unto
INT: man Jesus Christ to the

Romans 5:17 N-GMS
GRK: ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the One, Jesus Christ.
KJV: one, Jesus Christ.)
INT: one Jesus Christ

Romans 5:21 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου
NAS: through Jesus Christ our Lord.
KJV: by Jesus Christ our Lord.
INT: through Jesus Christ the Lord

Romans 7:4 N-GMS
GRK: σώματος τοῦ χριστοῦ εἰς τὸ
NAS: the body of Christ, so
KJV: by the body of Christ; that ye
INT: body of Christ for

Romans 7:25 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου
NAS: Jesus Christ our Lord!
KJV: through Jesus Christ our Lord.
INT: through Jesus Christ the Lord

Romans 8:9 N-GMS
GRK: τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
NAS: the Spirit of Christ, he does not belong
KJV: not the Spirit of Christ, he is
INT: anyone [the] Spirit of Christ not has

Romans 8:17 N-GMS
GRK: συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ εἴπερ συμπάσχομεν
NAS: and fellow heirs with Christ, if indeed
KJV: joint-heirs with Christ; if so be
INT: joint-heirs moreover of Christ if indeed we suffer jointly

Romans 8:35 N-GMS
GRK: ἀγάπης τοῦ χριστοῦ θλίψις ἢ
NAS: us from the love of Christ? Will tribulation,
KJV: the love of Christ? [shall] tribulation,
INT: love of Christ tribulation or

Romans 9:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ χριστοῦ ὑπὲρ τῶν
NAS: were accursed, [separated] from Christ for the sake
KJV: accursed from Christ for my
INT: from the Christ for the

Romans 10:17 N-GMS
GRK: διὰ ῥήματος Χριστοῦ
NAS: and hearing by the word of Christ.
INT: by [the] word of Christ

Romans 15:6 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

Romans 15:16 N-GMS
GRK: με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς
NAS: to be a minister of Christ Jesus
KJV: of Jesus Christ to
INT: me a minister Christ of Jesus to

Romans 15:19 N-GMS
GRK: εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ
NAS: the gospel of Christ.
KJV: the gospel of Christ.
INT: gospel of Christ

Romans 15:29 N-GMS
GRK: πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι
NAS: of the blessing of Christ.
KJV: of the gospel of Christ.
INT: fullness of the blessing of Christ I will come

Romans 15:30 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ
NAS: Jesus Christ and by the love
KJV: the Lord Jesus Christ's sake, and
INT: of us Jesus Christ and by

Romans 16:16 N-GMS
GRK: πᾶσαι τοῦ χριστοῦ
NAS: All the churches of Christ greet you.
KJV: The churches of Christ salute
INT: all of Christ

Romans 16:24 Noun-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων
KJV: Lord Jesus Christ [be] with you
INT: of us Jesus Christ [be] with all

Romans 16:25 N-GMS
GRK: κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν
NAS: of Jesus Christ, according
KJV: of Jesus Christ, according
INT: proclamation of Jesus Christ according to a revelation

Romans 16:27 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ
NAS: Jesus Christ, be the glory
KJV: through Jesus Christ for ever.
INT: through Jesus Christ to whom [be] the

1 Corinthians 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος
NAS: of Jesus Christ by the will
KJV: of Jesus Christ through
INT: apostle of Jesus Christ by [the] will

1 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ
NAS: Jesus Christ, their [Lord] and ours:
KJV: the name of Jesus Christ our Lord,
INT: of us Jesus Christ in every

1 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: [from] the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

1 Corinthians 1:6 N-GMS
GRK: μαρτύριον τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν
NAS: as the testimony concerning Christ was confirmed
KJV: the testimony of Christ was confirmed
INT: testimony of the Christ was confirmed in

1 Corinthians 1:7 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ:
INT: of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:8 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου
NAS: with His Son, Jesus Christ our Lord.
KJV: Son Jesus Christ our Lord.
INT: of him Jesus Christ the Lord

1 Corinthians 1:10 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵνα τὸ
NAS: Jesus Christ, that you all
KJV: Lord Jesus Christ, that ye
INT: of us Jesus Christ that the

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ
NAS: and I of Cephas, and I of Christ.
KJV: and I of Christ.
INT: I moreover of Christ

1 Corinthians 1:17 N-GMS
GRK: σταυρὸς τοῦ χριστοῦ
NAS: that the cross of Christ would not be made void.
KJV: the cross of Christ should be made of none effect.
INT: cross of the Christ

1 Corinthians 2:16 N-GMS
GRK: δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν
NAS: HIM? But we have the mind of Christ.
KJV: have the mind of Christ.
INT: however [the] mind of Christ have

1 Corinthians 3:23 N-GMS
GRK: ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ Χριστὸς δὲ
NAS: and you belong to Christ; and Christ
KJV: And ye are Christ's; and Christ
INT: you moreover of Christ Christ moreover

1 Corinthians 4:1 N-GMS
GRK: ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους
NAS: as servants of Christ and stewards
KJV: of the ministers of Christ, and
INT: as servants of Christ and stewards

1 Corinthians 6:11 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν
NAS: Jesus Christ and in the Spirit
INT: of us Jesus Christ and by

1 Corinthians 6:15 N-GMS
GRK: ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν ἄρας
NAS: are members of Christ? Shall I then
KJV: the members of Christ? shall I
INT: of you members of Christ are Having taken

1 Corinthians 6:15 N-GMS
GRK: μέλη τοῦ χριστοῦ ποιήσω πόρνης
NAS: the members of Christ and make
KJV: the members of Christ, and make
INT: members of the Christ shall I make [them] of a prostitute

1 Corinthians 7:22 N-GMS
GRK: δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ
NAS: while free, is Christ's slave.
KJV: [being] free, is Christ's servant.
INT: a slave is of Christ

1 Corinthians 9:12 N-GMS
GRK: εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: hindrance to the gospel of Christ.
KJV: hinder the gospel of Christ.
INT: gospel of the Christ

1 Corinthians 9:21 N-GMS
GRK: ἀλλ' ἔννομος Χριστοῦ ἵνα κερδανῶ
NAS: but under the law of Christ, so
KJV: under the law to Christ,) that
INT: but within law to Christ that I might gain

1 Corinthians 10:16 N-GMS
GRK: αἵματος τοῦ χριστοῦ τὸν ἄρτον
NAS: in the blood of Christ? Is not the bread
KJV: of the blood of Christ? The bread
INT: blood of Christ The bread

1 Corinthians 10:16 N-GMS
GRK: σώματος τοῦ χριστοῦ ἐστίν
NAS: a sharing in the body of Christ?
KJV: the communion of the body of Christ?
INT: body of Christ is it

1 Corinthians 11:1 N-GMS
GRK: καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ
NAS: of me, just as I also am of Christ.
KJV: even as I also [am] of Christ.
INT: as I also [am] of Christ

1 Corinthians 11:3 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ χριστοῦ ὁ θεός
NAS: and God is the head of Christ.
KJV: and the head of Christ [is] God.
INT: moreover of Christ God

1 Corinthians 12:27 N-GMS
GRK: ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη
NAS: Now you are Christ's body,
KJV: are the body of Christ, and members
INT: are [the] body of Christ and members

1 Corinthians 15:23 N-GMS
GRK: οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ
NAS: who are Christ's at His coming,
KJV: they that are Christ's at
INT: those of Christ at the

1 Corinthians 15:57 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

2 Corinthians 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ
NAS: an apostle of Christ Jesus
KJV: an apostle of Jesus Christ by the will
INT: Paul apostle of Christ Jesus by

2 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: [from] the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

2 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ πατὴρ
NAS: Jesus Christ, the Father
KJV: Jesus Christ, the Father
INT: of us Jesus Christ the Father

2 Corinthians 1:5 N-GMS
GRK: παθήματα τοῦ χριστοῦ εἰς ἡμᾶς
NAS: as the sufferings of Christ are ours
KJV: as the sufferings of Christ abound in
INT: sufferings of the Christ toward us

2 Corinthians 1:5 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ χριστοῦ περισσεύει καὶ
NAS: is abundant through Christ.
KJV: aboundeth by Christ.
INT: through Christ abounds also

2 Corinthians 2:10 N-GMS
GRK: ἐν προσώπῳ Χριστοῦ
NAS: in the presence of Christ,
KJV: the person of Christ;
INT: in [the] person of Christ

2 Corinthians 2:12 N-GMS
GRK: εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ καὶ θύρας
NAS: for the gospel of Christ and when a door
KJV: Troas to [preach] Christ's gospel, and
INT: gospel of Christ also a door

2 Corinthians 2:15 N-GMS
GRK: ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν
NAS: For we are a fragrance of Christ to God
KJV: a sweet savour of Christ, in
INT: For of Christ a sweet perfume we are

2 Corinthians 3:3 N-GMS
GRK: ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ'
NAS: that you are a letter of Christ, cared
KJV: be the epistle of Christ ministered by
INT: you are a letter of Christ having been ministered to by

2 Corinthians 3:4 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ χριστοῦ πρὸς τὸν
NAS: we have through Christ toward God.
KJV: have we through Christ to God-ward:
INT: through Christ toward

2 Corinthians 4:4 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ χριστοῦ ὅς ἐστιν
NAS: of the glory of Christ, who
KJV: gospel of Christ, who
INT: glory of Christ who is

2 Corinthians 4:6 N-GMS
GRK: προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God in the face of Christ.
KJV: the face of Jesus Christ.
INT: [the] face of Jesus Christ

2 Corinthians 5:10 N-GMS
GRK: βήματος τοῦ χριστοῦ ἵνα κομίσηται
NAS: the judgment seat of Christ, so
KJV: the judgment seat of Christ; that
INT: judgment seat of Christ that might receive

2 Corinthians 5:14 N-GMS
GRK: ἀγάπη τοῦ χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς
NAS: For the love of Christ controls
KJV: the love of Christ constraineth
INT: love of Christ constrains us

2 Corinthians 5:18 N-GMS
GRK: ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος
NAS: through Christ and gave
KJV: by Jesus Christ, and hath given
INT: to himself by Christ and having given

2 Corinthians 5:20 N-GMS
GRK: Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν
NAS: we are ambassadors for Christ, as though
KJV: for Christ, as though
INT: For Christ therefore we are ambassadors

2 Corinthians 5:20 N-GMS
GRK: δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε τῷ
NAS: you on behalf of Christ, be reconciled
KJV: [you] in Christ's stead,
INT: we implore for Christ Be reconciled

2 Corinthians 6:15 N-GMS
GRK: δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ
NAS: harmony has Christ with Belial,
KJV: what concord hath Christ with Belial?
INT: moreover concord Christ with Belial

2 Corinthians 8:9 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι δι'
NAS: Jesus Christ, that though He was rich,
KJV: Lord Jesus Christ, that, though he was
INT: of us Jesus Christ that for the sake of

2 Corinthians 8:23 N-GMS
GRK: ἐκκλησιῶν δόξα Χριστοῦ
NAS: of the churches, a glory to Christ.
KJV: [and] the glory of Christ.
INT: of [the] churches [the] glory of Christ

2 Corinthians 9:13 N-GMS
GRK: εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ καὶ ἁπλότητι
NAS: of the gospel of Christ and for the liberality
KJV: the gospel of Christ, and
INT: gospel of Christ and generousity

2 Corinthians 10:1 N-GMS
GRK: ἐπιεικείας τοῦ χριστοῦ ὃς κατὰ
NAS: and gentleness of Christ-- I who
KJV: and gentleness of Christ, who in
INT: gentleness of Christ who as to

2 Corinthians 10:5 N-GMS
GRK: ὑπακοὴν τοῦ χριστοῦ
NAS: captive to the obedience of Christ,
KJV: to the obedience of Christ;
INT: obedience of Christ

2 Corinthians 10:7 N-GMS
GRK: πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο
NAS: in himself that he is Christ's, let him consider
KJV: that he is Christ's, let him
INT: is persuaded in himself of Christ to be this

2 Corinthians 10:7 N-GMS
GRK: καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ
NAS: that just as he is Christ's, so
KJV: as he [is] Christ's, even so
INT: as he [is] of Christ so also [are]

2 Corinthians 10:14 N-GMS
GRK: εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: as far as you in the gospel of Christ;
KJV: in [preaching] the gospel of Christ:
INT: gospel of Christ

2 Corinthians 11:10 N-GMS
GRK: ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ
NAS: As the truth of Christ is in me, this
KJV: [myself].As the truth of Christ is in
INT: Is [the] truth of Christ in me

2 Corinthians 11:13 N-GMS
GRK: εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ
NAS: themselves as apostles of Christ.
KJV: into the apostles of Christ.
INT: as apostles of Christ

2 Corinthians 11:23 N-GMS
GRK: διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν παραφρονῶν
NAS: Are they servants of Christ?-- I speak
KJV: ministers of Christ? (I speak
INT: Servants of Christ are they as being beside myself

2 Corinthians 12:9 N-GMS
GRK: δύναμις τοῦ χριστοῦ
NAS: that the power of Christ may dwell
KJV: that the power of Christ may rest upon
INT: power of Christ

2 Corinthians 12:10 N-GMS
GRK: στενοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ ὅταν γὰρ
NAS: with difficulties, for Christ's sake;
KJV: distresses for Christ's sake: for
INT: difficulties for Christ when indeed

2 Corinthians 13:3 N-GMS
GRK: ἐμοὶ λαλοῦντος χριστοῦ ὃς εἰς
NAS: for proof of the Christ who speaks
KJV: ye seek a proof of Christ speaking in
INT: me speaking of Christ who toward

2 Corinthians 13:14 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ
KJV: of the Lord Jesus Christ, and the love
INT: Lord Jesus Christ and the

Galatians 1:1 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ
NAS: Jesus Christ and God
KJV: by Jesus Christ, and God
INT: through Jesus Christ and God

Galatians 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: the Lord Jesus Christ

Galatians 1:6 N-GMS
GRK: ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον
NAS: you by the grace of Christ, for a different
KJV: into the grace of Christ unto another
INT: in [the] grace of Christ to a different

Galatians 1:7 N-GMS
GRK: εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ
NAS: to distort the gospel of Christ.
KJV: pervert the gospel of Christ.
INT: gospel of Christ

Galatians 1:10 N-GMS
GRK: ἀνθρώποις ἤρεσκον Χριστοῦ δοῦλος οὐκ
NAS: I would not be a bond-servant of Christ.
KJV: be the servant of Christ.
INT: men I were pleasing Christ's servant not

Galatians 1:12 N-GMS
GRK: ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: a revelation of Jesus Christ.
KJV: the revelation of Jesus Christ.
INT: a revelation of Jesus Christ

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ
NAS: faith in Christ Jesus,
KJV: the faith of Jesus Christ, even we
INT: through faith of Christ Jesus also

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ
NAS: by faith in Christ and not by the works
KJV: by the faith of Christ, and not
INT: by faith of Christ and not

Galatians 3:22 N-GMS
GRK: πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς
NAS: in Jesus Christ might be given
KJV: of Jesus Christ might be given
INT: faith of Jesus Christ might be given to those that

Galatians 3:29 N-GMS
GRK: δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ ἄρα τοῦ
NAS: And if you belong to Christ, then
KJV: if ye [be] Christ's, then are ye
INT: moreover you [are] Christ's then

Galatians 5:4 N-GMS
GRK: κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν
NAS: You have been severed from Christ, you who
KJV: Christ is become of no effect unto you,
INT: You are severed from Christ whoever in

Galatians 5:24 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν
NAS: those who belong to Christ Jesus
KJV: they that are Christ's have crucified
INT: moreover of Christ Jesus the

Galatians 6:2 N-GMS
GRK: νόμον τοῦ χριστοῦ
NAS: fulfill the law of Christ.
KJV: fulfil the law of Christ.
INT: law of Christ

Galatians 6:12 N-GMS
GRK: σταυρῷ τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ μὴ
NAS: for the cross of Christ.
KJV: for the cross of Christ.
INT: cross of Christ Jesus not

Galatians 6:14 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι' οὗ
NAS: Jesus Christ, through
KJV: Lord Jesus Christ, by whom
INT: of us Jesus Christ through whom

Galatians 6:18 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ
NAS: Jesus Christ be with your spirit,
KJV: Lord Jesus Christ [be] with your
INT: of us Jesus Christ [be] with the

Ephesians 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ
NAS: an apostle of Christ Jesus
KJV: an apostle of Jesus Christ by the will
INT: Paul apostle of Christ Jesus by

Ephesians 1:2 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: [from] the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

Ephesians 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ εὐλογήσας
NAS: Jesus Christ, who has blessed
KJV: Lord Jesus Christ, who hath blessed
INT: of us Jesus Christ having blessed

Ephesians 1:5 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν
NAS: Jesus Christ to Himself,
KJV: by Jesus Christ to himself,
INT: through Jesus Christ to himself

Ephesians 1:17 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ πατὴρ
NAS: Jesus Christ, the Father
KJV: Jesus Christ, the Father
INT: of us Jesus Christ the Father

Ephesians 2:12 N-GMS
GRK: ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς
NAS: separate from Christ, excluded
KJV: without Christ, being aliens
INT: that apart from Christ alienated from the

Ephesians 2:13 N-GMS
GRK: αἵματι τοῦ χριστοῦ
NAS: near by the blood of Christ.
KJV: by the blood of Christ.
INT: blood of Christ

Ephesians 2:20 N-GMS
GRK: ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: and prophets, Christ Jesus
KJV: prophets, Jesus Christ himself being
INT: [the] cornerstone himself Christ Jesus

Ephesians 3:1 N-GMS
GRK: δέσμιος τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ
NAS: the prisoner of Christ Jesus
KJV: the prisoner of Jesus Christ for you
INT: prisoner of Christ Jesus for

Ephesians 3:4 N-GMS
GRK: μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: my insight into the mystery of Christ,
KJV: in the mystery of Christ)
INT: mystery of Christ

Ephesians 3:8 N-GMS
GRK: πλοῦτος τοῦ χριστοῦ
NAS: the unfathomable riches of Christ,
KJV: the unsearchable riches of Christ;
INT: riches of Christ

Ephesians 3:14 Noun-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: of our Jesus Christ

Ephesians 3:19 N-GMS
GRK: ἀγάπην τοῦ χριστοῦ ἵνα πληρωθῆτε
NAS: the love of Christ which surpasses
KJV: the love of Christ, which passeth
INT: love of Christ that you might be filled

Ephesians 4:7 N-GMS
GRK: δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ
NAS: to the measure of Christ's gift.
KJV: the measure of the gift of Christ.
INT: gift of Christ

Ephesians 4:12 N-GMS
GRK: σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: up of the body of Christ;
KJV: the edifying of the body of Christ:
INT: body of Christ

Ephesians 4:13 N-GMS
GRK: πληρώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: which belongs to the fullness of Christ.
KJV: of the fulness of Christ:
INT: fullness of Christ

Ephesians 5:5 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ χριστοῦ καὶ θεοῦ
NAS: in the kingdom of Christ and God.
KJV: in the kingdom of Christ and of God.
INT: kingdom of Christ and of God

Ephesians 5:20 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ
NAS: of our Lord Jesus Christ to God, even
KJV: Lord Jesus Christ;
INT: of us Jesus Christ to him who [is] God

Ephesians 5:21 N-GMS
GRK: ἐν φόβῳ Χριστοῦ
NAS: to one another in the fear of Christ.
INT: in [the] fear of Christ

Ephesians 6:6 N-GMS
GRK: ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ
NAS: but as slaves of Christ, doing
KJV: the servants of Christ, doing
INT: as servants of Christ doing the

Ephesians 6:23 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

Philippians 1:1 N-GMS
GRK: ΤΙΜΟΘΕΟΣ δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν
NAS: bond-servants of Christ Jesus,
KJV: of Jesus Christ, to all
INT: Timothy servants of Christ Jesus to all

Philippians 1:2 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: [from] the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

Philippians 1:6 N-GMS
GRK: ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: it until the day of Christ Jesus.
KJV: the day of Jesus Christ:
INT: [the] day of Jesus Christ

Philippians 1:8 N-GMS
GRK: ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: with the affection of Christ Jesus.
KJV: the bowels of Jesus Christ.
INT: in [the] affection Christ of Jesus

Philippians 1:10 N-GMS
GRK: εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
NAS: until the day of Christ;
KJV: till the day of Christ;
INT: for [the] day of Christ

Philippians 1:11 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν
NAS: Jesus Christ, to the glory
KJV: are by Jesus Christ, unto the glory
INT: by Jesus Christ to [the] glory

Philippians 1:19 N-GMS
GRK: πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of the Spirit of Jesus Christ,
KJV: of the Spirit of Jesus Christ,
INT: Spirit of Jesus Christ

Philippians 1:27 N-GMS
GRK: εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε ἵνα
NAS: of the gospel of Christ, so
KJV: the gospel of Christ: that
INT: gospel of Christ conduct yourselves that

Philippians 1:29 N-GMS
GRK: τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ οὐ μόνον
NAS: For to you it has been granted for Christ's sake,
KJV: in the behalf of Christ, not
INT: concerning Christ not only

Philippians 2:16 N-GMS
GRK: εἰς ἡμέραν Χριστοῦ ὅτι οὐκ
NAS: that in the day of Christ I will have reason to glory
KJV: in the day of Christ, that I have
INT: in [the] day of Christ that not

Philippians 2:21 N-GMS
GRK: οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: interests, not those of Christ Jesus.
KJV: the things which are Jesus Christ's.
INT: not the things of Christ Jesus

Philippians 2:30 N-GMS
GRK: τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου
INT: the work of Christ unto death

Philippians 3:8 N-GMS
GRK: τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: of knowing Christ Jesus
KJV: of the knowledge of Christ Jesus
INT: knowledge of Christ Jesus the

Philippians 3:9 N-GMS
GRK: διὰ πίστεως Χριστοῦ τὴν ἐκ
NAS: faith in Christ, the righteousness
KJV: the faith of Christ, the righteousness
INT: by faith of Christ [is] the of

Philippians 3:12 N-GMS
GRK: κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: I was laid hold of by Christ Jesus.
KJV: I am apprehended of Christ Jesus.
INT: I was laid hold of by Christ Jesus

Philippians 3:18 N-GMS
GRK: σταυροῦ τοῦ χριστοῦ
NAS: of the cross of Christ,
KJV: of the cross of Christ:
INT: cross of Christ

Philippians 4:23 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ
NAS: Jesus Christ be with your spirit.
KJV: Lord Jesus Christ [be] with you
INT: Lord Jesus Christ [be] with the

Colossians 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ
NAS: of Jesus Christ by the will
KJV: an apostle of Jesus Christ by the will
INT: Paul apostle of Christ Jesus by

Colossians 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ
NAS: Jesus Christ, praying
KJV: Lord Jesus Christ, praying always
INT: of us Jesus Christ continually for

Colossians 1:7 N-GMS
GRK: διάκονος τοῦ χριστοῦ
NAS: servant of Christ on our behalf,
KJV: a faithful minister of Christ;
INT: a servant of Christ

Colossians 1:24 N-GMS
GRK: θλίψεων τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ
NAS: is lacking in Christ's afflictions.
KJV: of the afflictions of Christ in
INT: tribulations of Christ in of the

Colossians 2:2 N-GMS
GRK: τοῦ θεοῦ Χριστοῦ
NAS: mystery, [that is], Christ [Himself],
KJV: of the Father, and of Christ;
INT: of God Christ

Colossians 2:11 N-GMS
GRK: περιτομῇ τοῦ χριστοῦ
NAS: by the circumcision of Christ;
KJV: by the circumcision of Christ:
INT: circumcision of Christ

Colossians 2:17 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ χριστοῦ
NAS: but the substance belongs to Christ.
KJV: but the body [is] of Christ.
INT: [the] body [is] of Christ

Colossians 3:15 N-GMS
GRK: εἰρήνη τοῦ χριστοῦ βραβευέτω ἐν
NAS: Let the peace of Christ rule
INT: peace of Christ let preside in

Colossians 3:16 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν
NAS: Let the word of Christ richly dwell
KJV: Let the word of Christ dwell in
INT: word of Christ let dwell in

Colossians 4:3 N-GMS
GRK: μυστήριον τοῦ χριστοῦ δι' ὃ
NAS: the mystery of Christ, for which
KJV: the mystery of Christ, for
INT: mystery of Christ on account of which

Colossians 4:12 N-GMS
GRK: ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ πάντοτε
NAS: of Jesus Christ, sends you his greetings,
KJV: a servant of Christ, saluteth
INT: you a servant of Christ Jesus always

1 Thessalonians 1:1 Noun-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

1 Thessalonians 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: Jesus Christ in the presence
KJV: Lord Jesus Christ, in the sight of God
INT: of us Jesus Christ before the

1 Thessalonians 2:6 N-GMS
GRK: εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι
INT: to be as Christ's apostles

1 Thessalonians 3:2 N-GMS
GRK: εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ εἰς τὸ
NAS: in the gospel of Christ, to strengthen
KJV: in the gospel of Christ, to establish
INT: gospel of Christ in order

1 Thessalonians 5:9 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: of us Jesus Christ

1 Thessalonians 5:23 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ may be preserved

1 Thessalonians 5:28 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν
NAS: of our Lord Jesus Christ be with you.
KJV: Lord Jesus Christ [be] with you.
INT: of us Jesus Christ [be] with you

2 Thessalonians 1:2 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: the Lord Jesus Christ.
INT: the Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 1:12 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and [the] Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ may be glorified in
INT: of [the] Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 2:1 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν
NAS: Jesus Christ and our gathering together
KJV: Lord Jesus Christ, and [by] our
INT: of us Jesus Christ and our

2 Thessalonians 2:14 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

2 Thessalonians 3:5 N-GMS
GRK: ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ
NAS: and into the steadfastness of Christ.
KJV: into the patient waiting for Christ.
INT: steadfastness of Christ

2 Thessalonians 3:6 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στέλλεσθαι ὑμᾶς
NAS: Jesus Christ, that you keep away
KJV: Jesus Christ, that ye withdraw
INT: of us Jesus Christ [that] withdraw you

2 Thessalonians 3:18 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων
NAS: Jesus Christ be with you all.
KJV: Lord Jesus Christ [be] with you
INT: of us Jesus Christ [be] with all

1 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ'
NAS: an apostle of Christ Jesus
KJV: of Jesus Christ by
INT: Paul apostle of Christ Jesus according to

1 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς
NAS: our Savior, and of Christ Jesus,
KJV: Lord Jesus Christ, [which is] our
INT: of us and Christ Jesus the

1 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: the Father and Christ Jesus
KJV: and Jesus Christ our Lord.
INT: our Father and Christ Jesus the

1 Timothy 4:6 N-GMS
GRK: ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ ἐντρεφόμενος
NAS: servant of Christ Jesus,
KJV: of Jesus Christ, nourished up
INT: you will be a servant of Christ Jesus being nourished

1 Timothy 5:11 N-GMS
GRK: καταστρηνιάσωσιν τοῦ χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
NAS: they feel sensual desires in disregard of Christ, they want
KJV: they have begun to wax wanton against Christ, they will
INT: they might have grown wanton against Christ to marry they wish

1 Timothy 5:21 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ
NAS: of God and of Christ Jesus
KJV: the Lord Jesus Christ, and the elect
INT: God and Christ Jesus and

1 Timothy 6:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ
NAS: Jesus Christ, and with the doctrine
KJV: Lord Jesus Christ, and to the doctrine
INT: of us Jesus Christ and the

1 Timothy 6:13 N-GMS
GRK: πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: to all things, and of Christ Jesus,
KJV: and [before] Christ Jesus,
INT: all things and Christ Jesus the [one]

1 Timothy 6:14 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ:
INT: of us Jesus Christ

2 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ
NAS: an apostle of Christ Jesus
KJV: an apostle of Jesus Christ by the will
INT: Paul apostle of Christ Jesus by

2 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: the Father and Christ Jesus
KJV: the Father and Christ Jesus our
INT: [the] Father and Christ Jesus the

2 Timothy 1:10 N-GMS
GRK: σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ καταργήσαντος
NAS: of our Savior Christ Jesus,
KJV: Jesus Christ, who
INT: Savior of us Christ Jesus having annulled

2 Timothy 2:3 N-GMS
GRK: καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: soldier of Christ Jesus.
KJV: soldier of Jesus Christ.
INT: [a] good soldier of Christ Jesus

2 Timothy 4:1 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: of God and of Christ Jesus,
KJV: the Lord Jesus Christ, who shall
INT: God and Christ Jesus who

Titus 1:1 N-GMS
GRK: δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν
NAS: of Jesus Christ, for the faith
KJV: of Jesus Christ, according to
INT: moreover of Jesus Christ according to [the] faith

Titus 1:4 N-GMS
GRK: πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ
NAS: the Father and Christ Jesus
KJV: the Lord Jesus Christ our Saviour.
INT: [the] Father and Christ Jesus the

Titus 2:13 N-GMS
GRK: σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: God and Savior, Christ Jesus,
KJV: Saviour Jesus Christ;
INT: Savior of us Christ Jesus

Titus 3:6 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος
NAS: through Jesus Christ our Savior,
KJV: through Jesus Christ our Saviour;
INT: through Jesus Christ the Savior

Philemon 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ
NAS: a prisoner of Christ Jesus,
KJV: of Jesus Christ, and
INT: Paul prisoner of Christ Jesus and

Philemon 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

Philemon 1:9 N-GMS
GRK: καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: also a prisoner of Christ Jesus--
KJV: a prisoner of Jesus Christ.
INT: also prisoner of Christ Jesus

Philemon 1:25 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ
NAS: Jesus Christ be with your spirit.
KJV: Lord Jesus Christ [be] with your
INT: Lord Jesus Christ [be] with the

Hebrews 3:14 N-GMS
GRK: γὰρ τοῦ χριστοῦ γεγόναμεν ἐάνπερ
NAS: partakers of Christ, if
KJV: partakers of Christ, if
INT: indeed of Christ we have become if indeed

Hebrews 6:1 N-GMS
GRK: ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ λόγον ἐπὶ
NAS: teaching about the Christ, let us press
KJV: of the doctrine of Christ, let us go on
INT: beginning of Christ talk to

Hebrews 9:14 N-GMS
GRK: αἷμα τοῦ χριστοῦ ὃς διὰ
NAS: will the blood of Christ, who
KJV: shall the blood of Christ, who through
INT: blood of Christ who through

Hebrews 10:10 N-GMS
GRK: σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ
NAS: of Jesus Christ once for all.
KJV: of Jesus Christ once
INT: body of Jesus Christ once for all

Hebrews 11:26 N-GMS
GRK: ὀνειδισμὸν τοῦ χριστοῦ ἀπέβλεπεν γὰρ
NAS: the reproach of Christ greater
KJV: the reproach of Christ greater
INT: reproach of Christ he had respect indeed

Hebrews 13:21 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ
NAS: Jesus Christ, to whom
KJV: Jesus Christ; to whom
INT: through Jesus Christ to whom [be] the

James 1:1 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς
NAS: Jesus Christ, To the twelve
KJV: Jesus Christ, to the twelve
INT: of [the] Lord Jesus Christ servant to the

James 2:1 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης
NAS: Jesus Christ with [an attitude of] personal favoritism.
KJV: Jesus Christ, [the Lord] of glory,
INT: of us Jesus Christ [Lord] of glory

1 Peter 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις
NAS: of Jesus Christ, To those who reside as aliens,
KJV: of Jesus Christ, to the strangers
INT: apostle of Jesus Christ to [the] elect exiles

1 Peter 1:2 N-GMS
GRK: αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ χάρις ὑμῖν
NAS: Jesus Christ and be sprinkled
KJV: of Jesus Christ: Grace
INT: of [the] blood of Jesus Christ Grace to you

1 Peter 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ κατὰ
NAS: Jesus Christ, who according
KJV: Lord Jesus Christ, which according to
INT: of us Jesus Christ who according to

1 Peter 1:3 N-GMS
GRK: ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
NAS: of Jesus Christ from the dead,
KJV: of Jesus Christ from
INT: [the] resurrection of Jesus Christ from among [the] dead

1 Peter 1:7 N-GMS
GRK: ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: at the revelation of Jesus Christ;
KJV: the appearing of Jesus Christ:
INT: [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 1:11 N-GMS
GRK: αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ
NAS: the Spirit of Christ within
KJV: the Spirit of Christ which
INT: them Spirit of Christ testifying beforehand of the

1 Peter 1:13 N-GMS
GRK: ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of Jesus Christ.
KJV: the revelation of Jesus Christ;
INT: [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 1:19 N-GMS
GRK: καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ
NAS: and spotless, [the blood] of Christ.
KJV: blood of Christ, as
INT: and without spot of Christ

1 Peter 2:5 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through Jesus Christ.
KJV: by Jesus Christ.
INT: by Jesus Christ

1 Peter 3:21 N-GMS
GRK: ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the resurrection of Jesus Christ,
KJV: the resurrection of Jesus Christ:
INT: [the] resurrection of Jesus Christ

1 Peter 4:1 N-GMS
GRK: Χριστοῦ οὖν παθόντος
NAS: Therefore, since Christ has suffered
KJV: Forasmuch then as Christ hath suffered
INT: Christ then having suffered

1 Peter 4:11 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἐστὶν
NAS: through Jesus Christ, to whom belongs
KJV: through Jesus Christ, to whom be
INT: through Jesus Christ to whom is

1 Peter 4:13 N-GMS
GRK: τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε
NAS: the sufferings of Christ, keep on rejoicing,
KJV: ye are partakers of Christ's sufferings;
INT: in the of Christ sufferings rejoice

1 Peter 4:14 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι ὅτι
NAS: for the name of Christ, you are blessed,
KJV: the name of Christ, happy
INT: in [the] name of Christ blessed [are you] because

1 Peter 5:1 N-GMS
GRK: τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων ὁ
NAS: of the sufferings of Christ, and a partaker
KJV: of the sufferings of Christ, and also
INT: of the of Christ sufferings who

2 Peter 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον
NAS: of Jesus Christ, To those
KJV: of Jesus Christ, to them that have obtained
INT: apostle of Jesus Christ to those who equally precious

2 Peter 1:1 N-GMS
GRK: σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and Savior, Jesus Christ:
KJV: Saviour Jesus Christ:
INT: Savior Jesus Christ

2 Peter 1:8 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ knowledge

2 Peter 1:11 N-GMS
GRK: σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Jesus Christ will be abundantly
KJV: Saviour Jesus Christ.
INT: Savior Jesus Christ

2 Peter 1:16 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ
NAS: Jesus Christ, but we were eyewitnesses
KJV: Lord Jesus Christ, but were
INT: of us Jesus Christ power and

2 Peter 2:20 N-GMS
GRK: σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ
NAS: Jesus Christ, they are again
KJV: Saviour Jesus Christ, they are again
INT: Savior Jesus Christ in these moreover

2 Peter 3:18 N-GMS
GRK: σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ αὐτῷ ἡ
NAS: Jesus Christ. To Him [be] the glory,
KJV: Jesus Christ. To him
INT: Savior Jesus Christ To him [be] the

1 John 1:3 N-GMS
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and with His Son Jesus Christ.
KJV: Son Jesus Christ.
INT: of him Jesus Christ

1 John 3:23 N-GMS
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν
NAS: Jesus Christ, and love
KJV: Son Jesus Christ, and love
INT: of him Jesus Christ and should love

2 John 1:3 N-GMS
GRK: παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ
NAS: and from Jesus Christ, the Son
KJV: Jesus Christ, the Son
INT: from Jesus Christ the Son

2 John 1:9 N-GMS
GRK: διδαχῇ τοῦ χριστοῦ θεὸν οὐκ
NAS: in the teaching of Christ, does not have
KJV: in the doctrine of Christ, hath not
INT: teaching of Christ God not

Jude 1:1 N-GMS
GRK: ΙΟΥΔΑΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς
NAS: of Jesus Christ, and brother
KJV: of Jesus Christ, and
INT: Jude of Jesus Christ servant brother

Jude 1:17 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ;
INT: of us Jesus Christ

Jude 1:21 N-GMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν
NAS: Jesus Christ to eternal
KJV: Lord Jesus Christ unto eternal
INT: of us Jesus Christ unto life

Jude 1:25 N-GMS
GRK: διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου
NAS: Jesus Christ our Lord,
INT: through Jesus Christ the Lord

Revelation 1:1 N-GMS
GRK: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἣν ἔδωκεν
NAS: of Jesus Christ, which
KJV: of Jesus Christ, which
INT: Revelation of Jesus Christ which gave

Revelation 1:2 N-GMS
GRK: μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅσα εἶδεν
NAS: of Jesus Christ, [even] to all
KJV: of Jesus Christ, and
INT: testimony of Jesus Christ whatever things he saw

Revelation 1:5 N-GMS
GRK: ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρτυς
NAS: and from Jesus Christ, the faithful
KJV: Jesus Christ, [who is] the faithful
INT: from Jesus Christ the witness

Revelation 11:15 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ καὶ
NAS: [the kingdom] of our Lord and of His Christ; and He will reign
KJV: and of his Christ; and he shall reign
INT: and of the Christ of him and

Revelation 12:10 N-GMS
GRK: ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ὅτι
NAS: and the authority of His Christ have come,
KJV: of his Christ: for
INT: authority the Christ of him because

Revelation 20:4 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ χριστοῦ χίλια ἔτη
NAS: and reigned with Christ for a thousand
KJV: reigned with Christ a thousand years.
INT: with Christ a thousand years

Revelation 20:6 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν
NAS: of God and of Christ and will reign
KJV: of God and of Christ, and shall reign
INT: and of Christ and will reign

Revelation 22:21 N-GMS
GRK: κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων
KJV: Lord Jesus Christ [be] with you
INT: Lord Jesus Christ [be] with all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page