χρόνων
Englishman's Concordance
χρόνων (chronōn) — 6 Occurrences

Luke 23:8 N-GMP
GRK: ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν
NAS: Him for a long time, because
INT: of a long time wishing to see

Acts 3:21 N-GMP
GRK: δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων
NAS: until [the] period of restoration
KJV: until the times of restitution
INT: receive until times of restoration of all things

1 Thessalonians 5:1 N-GMP
GRK: δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν
NAS: Now as to the times and the epochs,
KJV: But of the times and the seasons,
INT: moreover the times and the

2 Timothy 1:9 N-GMP
GRK: Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων
NAS: us in Christ Jesus from all eternity,
KJV: Jesus before the world began,
INT: Jesus before time eternal

Titus 1:2 N-GMP
GRK: θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων
NAS: promised long ages ago,
KJV: before the world began;
INT: God before time eternal

1 Peter 1:20 N-GMP
GRK: ἐσχάτου τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς
NAS: last times for the sake
KJV: in these last times for you,
INT: [the] last times for the sake of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page