χρόνου
Englishman's Concordance
χρόνου (chronou) — 4 Occurrences

Luke 4:5 N-GMS
GRK: ἐν στιγμῇ χρόνου
NAS: of the world in a moment of time.
KJV: in a moment of time.
INT: in a moment of time

Acts 27:9 N-GMS
GRK: Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ
NAS: When considerable time had passed
KJV: Now when much time was spent, and
INT: much moreover time having passed and

Galatians 4:4 N-GMS
GRK: πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ
NAS: the fullness of the time came,
KJV: the fulness of the time was come,
INT: fullness of the time sent forth

Jude 1:18 N-GMS
GRK: ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται
NAS: to you, In the last time there will be mockers,
KJV: the last time, who should walk
INT: [the] last time they will be mockers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page