χρόνος
Englishman's Concordance
χρόνος (chronos) — 7 Occurrences

Mark 9:21 N-NMS
GRK: αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς
NAS: his father, How long has this been
KJV: How long is it ago since this
INT: of him How long a time is it that

Luke 1:57 N-NMS
GRK: ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν
NAS: Now the time had come for Elizabeth
KJV: Elisabeth's full time came that she
INT: was fulfilled the time the she should bring forth

Acts 7:17 N-NMS
GRK: ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας
NAS: But as the time of the promise
KJV: when the time of the promise
INT: drew near the time of the promise

Acts 7:23 N-NMS
GRK: αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος ἀνέβη ἐπὶ
NAS: he was approaching the age of forty,
KJV: was full forty years old, it came into
INT: to him of forty years a period it came into

Hebrews 11:32 N-NMS
GRK: διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών
NAS: shall I say? For time will fail
KJV: say? for the time would fail me
INT: relating the time of Gideon

1 Peter 4:3 N-NMS
GRK: ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα
NAS: For the time already past
KJV: For the time past of [our] life
INT: the past time the will

Revelation 10:6 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται
NAS: AND THE THINGS IN IT, AND THE SEA AND THE THINGS IN IT, that there will be delay no longer,
KJV: that there should be time no longer:
INT: it Delay no longer will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page