ἐπιγνώσει
Englishman's Concordance
ἐπιγνώσει (epignōsei) — 7 Occurrences

Romans 1:28 N-DFS
GRK: ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει παρέδωκεν αὐτοὺς
KJV: God in [their] knowledge, God gave
INT: to have in [their] knowledge gave up them

Ephesians 1:17 N-DFS
GRK: ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ
NAS: and of revelation in the knowledge of Him.
KJV: revelation in the knowledge of him:
INT: revelation in [the] knowledge of him

Philippians 1:9 N-DFS
GRK: περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ
NAS: and more in real knowledge and all
KJV: more in knowledge and [in] all
INT: might abound in knowledge and all

Colossians 1:10 N-DFS
GRK: αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ
NAS: and increasing in the knowledge of God;
KJV: increasing in the knowledge of God;
INT: growing in the knowledge of God

Philemon 1:6 N-DFS
GRK: γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ
NAS: through the knowledge of every
KJV: by the acknowledging of every
INT: might become in [the] acknowledgment of every good [thing]

2 Peter 1:2 N-DFS
GRK: πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ
NAS: be multiplied to you in the knowledge of God
KJV: through the knowledge of God,
INT: be multiplied in [the] knowledge of God

2 Peter 2:20 N-DFS
GRK: κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου
NAS: of the world by the knowledge of the Lord
KJV: through the knowledge of the Lord
INT: world through [the] knowledge of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page