ἐπίγνωσιν
Englishman's Concordance
ἐπίγνωσιν (epignōsin) — 10 Occurrences

Romans 10:2 N-AFS
GRK: οὐ κατ' ἐπίγνωσιν
NAS: but not in accordance with knowledge.
KJV: not according to knowledge.
INT: not according to knowledge

Colossians 1:9 N-AFS
GRK: πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος
NAS: that you may be filled with the knowledge of His will
KJV: ye might be filled with the knowledge of his
INT: you might be filled with the knowledge of the will

Colossians 2:2 N-AFS
GRK: συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου
NAS: of understanding, [resulting] in a true knowledge of God's
KJV: to the acknowledgement of the mystery
INT: of understanding to [the] knowledge of the mystery

Colossians 3:10 N-AFS
GRK: ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα
NAS: who is being renewed to a true knowledge according
KJV: in knowledge after
INT: being renewed into knowledge according to [the] image

1 Timothy 2:4 N-AFS
GRK: καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: and to come to the knowledge of the truth.
KJV: unto the knowledge of the truth.
INT: and to knowledge of [the] truth to come

2 Timothy 2:25 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
NAS: leading to the knowledge of the truth,
KJV: to the acknowledging of the truth;
INT: repentance to acknowledgment of [the] truth

2 Timothy 3:7 N-AFS
GRK: μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: to come to the knowledge of the truth.
KJV: to come to the knowledge of the truth.
INT: never to [the] knowledge of [the] truth to come

Titus 1:1 N-AFS
GRK: θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς
NAS: of God and the knowledge of the truth
KJV: and the acknowledging of the truth
INT: of God and knowledge of [the] truth which [is]

Hebrews 10:26 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας
NAS: receiving the knowledge of the truth,
KJV: that we have received the knowledge of the truth,
INT: to receive the knowledge of the truth

2 Peter 1:8 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν
NAS: unfruitful in the true knowledge of our Lord
KJV: in the knowledge of our
INT: Jesus Christ knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page