ἐπιγνῶναι
Englishman's Concordance
ἐπιγνῶναι (epignōnai) — 4 Occurrences

Luke 24:16 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν
NAS: were prevented from recognizing Him.
KJV: that they should not know him.
INT: not to know him

Acts 23:28 V-ANA
GRK: βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν
NAS: And wanting to ascertain the charge
INT: resolving moreover to know the charge

Acts 24:8 V-ANA
GRK: πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς
NAS: matters you will be able to ascertain the things of which
KJV: thyself mayest take knowledge of all
INT: all theses things to know of which we

Acts 24:11 V-ANA
GRK: δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ
NAS: since you can take note of the fact
INT: Being able you to know that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page