ἐπεγνωκόσι
Englishman's Concordance
ἐπεγνωκόσι (epegnōkosi) — 1 Occurrence

1 Timothy 4:3 V-RPA-DMP
GRK: πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν
NAS: who believe and know the truth.
KJV: and know the truth.
INT: faithful and [those] who know the truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page