ἐπέγνωμεν
Englishman's Concordance
ἐπέγνωμεν (epegnōmen) — 1 Occurrence

Acts 28:1 V-AIA-1P
GRK: διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη
NAS: then we found out that the island
KJV: then they knew that
INT: having been saved then we found out that Malta

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page