ἐπιγινώσκετε
Englishman's Concordance
ἐπιγινώσκετε (epiginōskete) — 3 Occurrences

1 Corinthians 16:18 V-PMA-2P
GRK: τὸ ὑμῶν ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
NAS: Therefore acknowledge such men.
KJV: therefore acknowledge ye them that are such.
INT: yours recognize therefore

2 Corinthians 1:13 V-PIA-2P
GRK: ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε ἐλπίζω δὲ
NAS: you read and understand, and I hope
KJV: ye read or acknowledge; and I trust
INT: or even acknowledge I hope moreover

2 Corinthians 13:5 V-PIA-2P
GRK: ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι
NAS: Or do you not recognize this about yourselves,
KJV: Know ye not
INT: or not do you recognize yourselves that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page