ἐπιγινώσκεις
Englishman's Concordance
ἐπιγινώσκεις (epiginōskeis) — 1 Occurrence

Acts 25:10 V-PIA-2S
GRK: σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
NAS: as you also very well know.
KJV: thou very well knowest.
INT: you very well know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page