ἐπιγινωσκόμενοι
Englishman's Concordance
ἐπιγινωσκόμενοι (epiginōskomenoi) — 1 Occurrence

2 Corinthians 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι ὡς ἀποθνήσκοντες
NAS: yet well-known, as dying
KJV: and [yet] well known; as
INT: being unknown and well-known as dying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page