2962. κύριος (kurios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2962. κύριος (kurios) — 722 Occurrences

Matthew 1:20 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeared
INT: behold an angel of [the] Lord in a dream

Matthew 1:22 N-GMS
GRK: ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ
NAS: was spoken by the Lord through
KJV: was spoken of the Lord by the prophet,
INT: having been spoken by the Lord through the

Matthew 1:24 N-GMS
GRK: ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν
NAS: as the angel of the Lord commanded
KJV: the angel of the Lord had bidden
INT: the angel of [the] Lord and took to [him]

Matthew 2:13 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ'
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeareth
INT: behold an angel of [the] Lord appears in

Matthew 2:15 N-GMS
GRK: ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ
NAS: had been spoken by the Lord through
KJV: was spoken of the Lord by the prophet,
INT: having been spoken by Lord through the

Matthew 2:19 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ'
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: an angel of the Lord appeareth
INT: behold an angel of [the] Lord appears in

Matthew 3:3 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε
NAS: THE WAY OF THE LORD, MAKE
KJV: the way of the Lord, make
INT: the way of [the] Lord straight make

Matthew 4:7 N-AMS
GRK: Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL NOT PUT THE LORD YOUR GOD
KJV: not tempt the Lord thy God.
INT: not You will test [the] Lord the God

Matthew 4:10 N-AMS
GRK: γέγραπται γάρ Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD,
KJV: Thou shalt worship the Lord thy
INT: it has been written indeed [The] Lord the God

Matthew 5:33 N-DMS
GRK: δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους
NAS: YOUR VOWS TO THE LORD.'
KJV: shalt perform unto the Lord thine
INT: moreover to the Lord the oaths

Matthew 6:24 N-DMP
GRK: δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ
NAS: two masters; for either
KJV: serve two masters: for either
INT: is able two masters to serve either

Matthew 7:21 N-VMS
GRK: λέγων μοι Κύριε κύριε εἰσελεύσεται
NAS: who says to Me, 'Lord, Lord,'
KJV: unto me, Lord, Lord,
INT: says to me Lord Lord will enter

Matthew 7:21 N-VMS
GRK: μοι Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς
NAS: to Me, 'Lord, Lord,' will enter
KJV: unto me, Lord, Lord, shall enter into
INT: to me Lord Lord will enter into

Matthew 7:22 N-VMS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ
NAS: to Me on that day, 'Lord, Lord,
KJV: that day, Lord, Lord, have we
INT: the day Lord Lord not

Matthew 7:22 N-VMS
GRK: ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ τῷ
NAS: Lord, Lord, did we not prophesy
KJV: day, Lord, Lord, have we not
INT: day Lord Lord not

Matthew 8:2 N-VMS
GRK: αὐτῷ λέγων Κύριε ἐὰν θέλῃς
NAS: before Him, and said, Lord, if
KJV: him, saying, Lord, if thou wilt,
INT: him saying Lord if you are willing

Matthew 8:6 N-VMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ὁ παῖς
NAS: and saying, Lord, my servant is lying
KJV: And saying, Lord, my servant
INT: and saying Lord the servant

Matthew 8:8 N-VMS
GRK: ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε οὐκ εἰμὶ
NAS: said, Lord, I am
KJV: and said, Lord, I am not
INT: centurion said Lord not I am

Matthew 8:21 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε ἐπίτρεψόν μοι
NAS: said to Him, Lord, permit
KJV: said unto him, Lord, suffer me
INT: said to him Lord allow me

Matthew 8:25 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
NAS: Save [us], Lord; we are perishing!
KJV: him, saying, Lord, save us:
INT: him saying Lord save us we are perishing

Matthew 9:28 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε
NAS: They said to Him, Yes, Lord.
KJV: unto him, Yea, Lord.
INT: to him Yes Lord

Matthew 9:38 N-GMS
GRK: οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ
NAS: beseech the Lord of the harvest
KJV: therefore the Lord of the harvest,
INT: therefore the Lord of the harvest

Matthew 10:24 N-AMS
GRK: ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ
NAS: a slave above his master.
KJV: above his lord.
INT: above the master of him

Matthew 10:25 N-NMS
GRK: ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ
NAS: like his master. If
KJV: as his lord. If they have called
INT: as the master of him If

Matthew 11:25 N-VMS
GRK: σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ
NAS: You, Father, Lord of heaven
KJV: thee, O Father, Lord of heaven and
INT: you O Father Lord of the heaven

Matthew 12:8 N-NMS
GRK: κύριος γάρ ἐστιν
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: is Lord even
INT: Lord indeed is

Matthew 13:27 N-VMS
GRK: εἶπον αὐτῷ Κύριε οὐχὶ καλὸν
NAS: and said to him, 'Sir, did you not sow
KJV: and said unto him, Sir, didst not
INT: said to him Sir not good

Matthew 14:28 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ
NAS: said to Him, Lord, if
KJV: him and said, Lord, if it be
INT: said to him master if you

Matthew 14:30 N-VMS
GRK: ἔκραξεν λέγων Κύριε σῶσόν με
NAS: he cried out, Lord, save
KJV: he cried, saying, Lord, save me.
INT: he cried out saying master save me

Matthew 15:22 N-VMS
GRK: Ἐλέησόν με κύριε υἱὸς Δαυίδ
NAS: Have mercy on me, Lord, Son
KJV: on me, O Lord, [thou] Son
INT: Have mercy on me master Son of David

Matthew 15:25 N-VMS
GRK: αὐτῷ λέγουσα Κύριε βοήθει μοι
NAS: Him, saying, Lord, help
KJV: him, saying, Lord, help me.
INT: him saying master help me

Matthew 15:27 N-VMS
GRK: εἶπεν Ναί κύριε καὶ γὰρ
NAS: Yes, Lord; but even
KJV: she said, Truth, Lord: yet the dogs
INT: she said Yes master even indeed

Matthew 15:27 N-GMP
GRK: τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν
NAS: which fall from their masters' table.
KJV: from their masters' table.
INT: table of the masters of them

Matthew 16:22 N-VMS
GRK: Ἵλεώς σοι κύριε οὐ μὴ
NAS: God forbid [it], Lord! This
KJV: Be it far from thee, Lord: this shall
INT: far be it from you master never not

Matthew 17:4 N-VMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ Κύριε καλόν ἐστιν
NAS: to Jesus, Lord, it is good
KJV: and said unto Jesus, Lord, it is good
INT: to Jesus master good it is

Matthew 17:15 N-VMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ἐλέησόν μου
NAS: Lord, have mercy on my son,
KJV: Lord, have mercy on my
INT: and saying master Have mercy on my

Matthew 18:21 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει
NAS: and said to Him, Lord, how often
KJV: and said, Lord, how oft
INT: said to him master how often will sin

Matthew 18:25 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ
NAS: [the means] to repay, his lord commanded
KJV: to pay, his lord commanded him
INT: him the master to be sold and

Matthew 18:27 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου
NAS: And the lord of that slave
KJV: Then the lord of that servant
INT: moreover the master the servant

Matthew 18:31 N-DMS
GRK: διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα
NAS: and reported to their lord all
KJV: unto their lord all
INT: narrated to master of themselves all

Matthew 18:32 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει
NAS: summoning him, his lord said
KJV: his lord, after that he had called
INT: him the master of him says

Matthew 18:34 N-NMS
GRK: ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν
NAS: And his lord, moved with anger,
KJV: And his lord was wroth, and delivered
INT: having been angry the master of him delivered

Matthew 20:8 N-NMS
GRK: λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: came, the owner of the vineyard
KJV: was come, the lord of the vineyard
INT: says the master of the vineyard

Matthew 20:30 N-VMS
GRK: ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: by, cried out, Lord, have mercy
KJV: on us, O Lord, [thou] Son
INT: cried out saying Lord Have mercy on us

Matthew 20:31 N-VMS
GRK: ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: out all the more, Lord, Son
KJV: on us, O Lord, [thou] Son
INT: they cried out saying Lord Have mercy on us

Matthew 20:33 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν
NAS: They said to Him, Lord, [we want] our eyes
KJV: They say unto him, Lord, that our
INT: They say to him Lord that might be opened

Matthew 21:3 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν
NAS: to you, you shall say, 'The Lord has
KJV: ye shall say, The Lord hath need
INT: The Lord of them need

Matthew 21:9 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὡσαννὰ ἐν
NAS: IN THE NAME OF THE LORD; Hosanna
KJV: in the name of the Lord; Hosanna in
INT: in [the] name of [the] Lord Hosanna in

Matthew 21:29 N-VMS
GRK: οὐ θέλω κύριε καὶ οὐκ
INT: not will I master moreover not

Matthew 21:30 Noun-VMS
GRK: εἶπεν ἐγώ κύριε καὶ οὐκ
INT: he said I [will]sir but not

Matthew 21:40 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: when the owner of the vineyard
KJV: When the lord therefore
INT: shall come the master of the vineyard

Matthew 21:42 N-GMS
GRK: γωνίας παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη
NAS: CAME ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS
KJV: this is the Lord's doing, and
INT: corner from [the] Lord was this

Matthew 22:37 N-AMS
GRK: αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: to him, 'YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: Thou shalt love the Lord thy
INT: to him You will love [the] Lord the God

Matthew 22:43 N-AMS
GRK: καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων
NAS: in the Spirit call Him 'Lord,' saying,
KJV: call him Lord, saying,
INT: does call him Lord saying

Matthew 22:44 N-NMS
GRK: Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: THE LORD SAID TO MY LORD,
KJV: The LORD said unto my
INT: Said The Lord to the Lord

Matthew 22:44 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said unto my Lord, Sit thou on
INT: The Lord to the Lord of me Sit

Matthew 22:45 N-AMS
GRK: καλεῖ αὐτὸν κύριον πῶς υἱὸς
NAS: calls Him 'Lord,' how
KJV: call him Lord, how is he
INT: calls him Lord how son

Matthew 23:39 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: in [the] name of [the] Lord

Matthew 24:42 N-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται
NAS: which day your Lord is coming.
KJV: hour your Lord doth come.
INT: day the Lord of you comes

Matthew 24:45 N-NMS
GRK: κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς
NAS: whom his master put in charge
KJV: whom his lord hath made ruler over
INT: has set the master over the

Matthew 24:46 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
NAS: is that slave whom his master finds so
KJV: his lord when he cometh
INT: having come the master of him will find

Matthew 24:48 N-NMS
GRK: μου ὁ κύριος
NAS: in his heart, My master is not coming for a long time,'
KJV: heart, My lord delayeth his coming;
INT: of me the master

Matthew 24:50 N-NMS
GRK: ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant
INT: will come the master the servant

Matthew 25:11 N-VMS
GRK: παρθένοι λέγουσαι Κύριε κύριε ἄνοιξον
NAS: came, saying, Lord, lord, open
KJV: virgins, saying, Lord, Lord, open
INT: virgins saying Lord Lord open

Matthew 25:11 N-VMS
GRK: λέγουσαι Κύριε κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
NAS: saying, Lord, lord, open up for us.'
KJV: saying, Lord, Lord, open to us.
INT: saying Lord Lord open to us

Matthew 25:18 N-GMS
GRK: ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ
NAS: and hid his master's money.
KJV: hid his lord's money.
INT: money of the master of him

Matthew 25:19 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων
NAS: a long time the master of those slaves
KJV: a long time the lord of those servants
INT: comes the master of the servants

Matthew 25:20 N-VMS
GRK: τάλαντα λέγων Κύριε πέντε τάλαντά
NAS: saying, 'Master, you entrusted
KJV: saying, Lord, thou deliveredst
INT: talents saying Lord five talents

Matthew 25:21 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ
NAS: His master said to him, 'Well done,
KJV: His lord said unto him,
INT: to him the master to him Well done

Matthew 25:21 N-GMS
GRK: χαρὰν τοῦ κυρίου σου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: the joy of thy lord.
INT: joy of the master of you

Matthew 25:22 N-VMS
GRK: τάλαντα εἶπεν Κύριε δύο τάλαντά
NAS: up and said, 'Master, you entrusted
KJV: and said, Lord, thou deliveredst
INT: talents said Lord two talents

Matthew 25:23 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ
NAS: His master said to him, 'Well done,
KJV: His lord said unto him,
INT: to him the master of him Well done

Matthew 25:23 N-GMS
GRK: χαρὰν τοῦ κυρίου σου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: the joy of thy lord.
INT: joy of the master of you

Matthew 25:24 N-VMS
GRK: εἰληφὼς εἶπεν Κύριε ἔγνων σε
NAS: up and said, 'Master, I knew
KJV: came and said, Lord, I knew thee
INT: had received said Lord I knew you

Matthew 25:26 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν
NAS: But his master answered and said
KJV: His lord answered and said
INT: moreover the master of him said

Matthew 25:37 N-VMS
GRK: δίκαιοι λέγοντες Κύριε πότε σε
NAS: will answer Him, 'Lord, when
KJV: him, saying, Lord, when saw we
INT: righteous saying Lord when you

Matthew 25:44 N-VMS
GRK: αὐτοὶ λέγοντες Κύριε πότε σε
NAS: will answer, 'Lord, when
KJV: him, saying, Lord, when saw we
INT: themselves saying Lord when you

Matthew 26:22 N-VMS
GRK: ἐγώ εἰμι κύριε
NAS: to say to Him, Surely not I, Lord?
KJV: to say unto him, Lord, is it
INT: I Is it Lord

Matthew 27:10 N-NMS
GRK: συνέταξέν μοι Κύριος
NAS: FIELD, AS THE LORD DIRECTED
KJV: field, as the Lord appointed me.
INT: directed me [the] Lord

Matthew 27:63 N-VMS
GRK: λέγοντες Κύριε ἐμνήσθημεν ὅτι
NAS: and said, Sir, we remember
KJV: Saying, Sir, we remember that
INT: saying Sir we have remembered how

Matthew 28:2 N-GMS
GRK: ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ
NAS: for an angel of the Lord descended
KJV: the angel of the Lord descended
INT: an angel indeed of [the] Lord having descended out of

Mark 1:3 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε
NAS: THE WAY OF THE LORD, MAKE
KJV: the way of the Lord, make
INT: the way of [the] Lord straight make

Mark 2:28 N-NMS
GRK: ὥστε κύριός ἐστιν ὁ
NAS: of Man is Lord even
KJV: of man is Lord also of the sabbath.
INT: so then Lord is the

Mark 5:19 N-NMS
GRK: ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν
NAS: to them what great things the Lord has done
KJV: how great things the Lord hath done
INT: how much the Lord for you did

Mark 7:28 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε καὶ τὰ
NAS: to Him, Yes, Lord, [but] even
KJV: unto him, Yes, Lord: yet the dogs
INT: to him Yes Lord for even the

Mark 11:3 N-NMS
GRK: εἴπατε Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
NAS: this?' you say, 'The Lord has need
KJV: say ye that the Lord hath need
INT: say The Lord of it need

Mark 11:9 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord:
INT: in [the] name of [the] Lord

Mark 12:9 N-NMS
GRK: ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: What will the owner of the vineyard
KJV: therefore the lord of the vineyard
INT: will do the master of the vineyard

Mark 12:11 N-GMS
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη
NAS: CAME ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS
KJV: This was the Lord's doing, and
INT: from [the] Lord was this

Mark 12:29 N-NMS
GRK: Ἄκουε Ἰσραήλ Κύριος ὁ θεὸς
NAS: O ISRAEL! THE LORD OUR GOD
KJV: [is], Hear, O Israel; The Lord our God
INT: Hear this O Israel [the] Lord the God

Mark 12:29 N-NMS
GRK: θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν
NAS: OUR GOD IS ONE LORD;
KJV: is one Lord:
INT: God of us Lord one is

Mark 12:30 N-AMS
GRK: καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: And thou shalt love the Lord thy God
INT: And you will love [the] Lord God

Mark 12:36 N-NMS
GRK: ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: Spirit, THE LORD SAID
KJV: the Holy Ghost, The LORD said to my
INT: holy said [the] Lord to the Lord

Mark 12:36 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said to my Lord, Sit thou on
INT: [the] Lord to the Lord of me Sit

Mark 12:37 N-AMS
GRK: λέγει αὐτὸν κύριον καὶ πόθεν
NAS: calls Him 'Lord; so
KJV: calleth him Lord; and whence
INT: calls him Lord moreover how

Mark 13:20 N-NMS
GRK: μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς ἡμέρας
NAS: Unless the Lord had shortened
KJV: except that the Lord had shortened
INT: not had shortened [the] Lord the days

Mark 13:35 N-NMS
GRK: πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας
NAS: when the master of the house
KJV: when the master of the house
INT: when the master of the house

Mark 16:19 N-NMS
GRK: μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ
NAS: So then, when the Lord Jesus
KJV: after the Lord had spoken
INT: indeed therefore [the] Lord Jesus after

Mark 16:20 N-GMS
GRK: πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ
NAS: everywhere, while the Lord worked
KJV: every where, the Lord working with
INT: everywhere the Lord working with [them] and

Luke 1:6 N-GMS
GRK: δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι
NAS: and requirements of the Lord.
KJV: and ordinances of the Lord blameless.
INT: ordinances of the Lord blameless

Luke 1:9 N-GMS
GRK: ναὸν τοῦ κυρίου
NAS: the temple of the Lord and burn incense.
KJV: into the temple of the Lord.
INT: temple of the Lord

Luke 1:11 N-GMS
GRK: αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ
NAS: And an angel of the Lord appeared
KJV: an angel of the Lord standing
INT: to him an angel of [the] Lord standing at

Luke 1:15 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ οἶνον
NAS: in the sight of the Lord; and he will drink
KJV: in the sight of the Lord, and
INT: before the Lord and wine

Luke 1:16 N-AMS
GRK: ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν
NAS: of Israel back to the Lord their God.
KJV: shall he turn to the Lord their God.
INT: will he turn to [the] Lord the God

Luke 1:17 N-DMS
GRK: δικαίων ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
NAS: a people prepared for the Lord.
KJV: a people prepared for the Lord.
INT: of [the] righteous to make ready for [the] Lord a people prepared

Luke 1:25 N-NMS
GRK: μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις
NAS: This is the way the Lord has dealt
KJV: Thus hath the Lord dealt with me
INT: to me has done the Lord in [the] days

Luke 1:28 N-NMS
GRK: κεχαριτωμένη ὁ κύριος μετὰ σοῦ
NAS: favored one! The Lord [is] with you.
KJV: [thou that art] highly favoured, the Lord [is] with
INT: [you] favored one the Lord [is] with you

Luke 1:32 N-NMS
GRK: δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς
NAS: of the Most High; and the Lord God
KJV: and the Lord God
INT: will give him [the] Lord God

Luke 1:38 N-GMS
GRK: ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι
NAS: the bondslave of the Lord; may it be done
KJV: the handmaid of the Lord; be it
INT: the handmaid of [the] Lord be it to me

Luke 1:43 N-GMS
GRK: μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς
NAS: has it [happened] to me, that the mother of my Lord would come
KJV: the mother of my Lord should come to
INT: mother of the Lord of me to

Luke 1:45 N-GMS
GRK: αὐτῇ παρὰ Κυρίου
NAS: of what had been spoken to her by the Lord.
KJV: her from the Lord.
INT: to her from [the] Lord

Luke 1:46 N-AMS
GRK: μου τὸν κύριον
NAS: My soul exalts the Lord,
KJV: soul doth magnify the Lord,
INT: of me the Lord

Luke 1:58 N-NMS
GRK: ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος
NAS: heard that the Lord had displayed His great
KJV: how the Lord had shewed great
INT: that was magnifying [the] Lord the mercy

Luke 1:66 N-GMS
GRK: γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ'
NAS: [turn out to] be? For the hand of the Lord was certainly
KJV: And the hand of the Lord was with
INT: indeed [the] hand of [the] Lord was with

Luke 1:68 N-NMS
GRK: Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς
NAS: Blessed [be] the Lord God of Israel,
KJV: Blessed [be] the Lord God of Israel;
INT: Blessed be [the] Lord the God

Luke 1:76 N-GMS
GRK: γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς
NAS: on BEFORE THE LORD TO PREPARE
KJV: the face of the Lord to prepare
INT: indeed before the Lord to prepare ways

Luke 2:9 N-GMS
GRK: καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς
NAS: And an angel of the Lord suddenly stood before
KJV: the angel of the Lord came upon
INT: and an angel of [the] Lord stood by them

Luke 2:9 N-GMS
GRK: καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς
NAS: them, and the glory of the Lord shone around
KJV: the glory of the Lord shone round about
INT: and [the] glory of [the] Lord shone around them

Luke 2:11 N-NMS
GRK: ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει
NAS: who is Christ the Lord.
KJV: is Christ the Lord.
INT: is Christ [the] Lord in [the] city

Luke 2:15 N-NMS
GRK: ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
NAS: which the Lord has made known
KJV: which the Lord hath made known
INT: which the Lord made known to us

Luke 2:22 N-DMS
GRK: παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
NAS: to present Him to the Lord
KJV: to present [him] to the Lord;
INT: to present to the Lord

Luke 2:23 N-GMS
GRK: ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν
NAS: in the Law of the Lord, EVERY
KJV: in the law of the Lord, Every
INT: in [the] law of [the] Lord That every

Luke 2:23 N-DMS
GRK: ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται
NAS: SHALL BE CALLED HOLY TO THE LORD),
KJV: shall be called holy to the Lord;)
INT: holy to the Lord will be called

Luke 2:24 N-GMS
GRK: τῷ νόμῳ Κυρίου ζεῦγος τρυγόνων
NAS: in the Law of the Lord, A PAIR
KJV: the law of the Lord, A pair
INT: the law of [the] Lord A pair of turtle doves

Luke 2:26 N-GMS
GRK: τὸν χριστὸν Κυρίου
NAS: before he had seen the Lord's Christ.
KJV: before he had seen the Lord's Christ.
INT: the Christ of [the] Lord

Luke 2:39 N-GMS
GRK: τὸν νόμον Κυρίου ἐπέστρεψαν εἰς
NAS: to the Law of the Lord, they returned
KJV: to the law of the Lord, they returned
INT: the law of [the] Lord they returned to

Luke 3:4 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε
NAS: THE WAY OF THE LORD, MAKE
KJV: the way of the Lord, make
INT: the way of [the] Lord straight make

Luke 4:8 N-AMS
GRK: αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD
KJV: Thou shalt worship the Lord thy
INT: to him it has been written [the] Lord God

Luke 4:12 N-AMS
GRK: Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL NOT PUT THE LORD YOUR GOD
KJV: not tempt the Lord thy God.
INT: not You will test [the] Lord the God

Luke 4:18 N-GMS
GRK: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ' ἐμέ
NAS: THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME, BECAUSE
KJV: The Spirit of the Lord [is] upon me,
INT: [The] Spirit of [the] Lord [is] upon me

Luke 4:19 N-GMS
GRK: κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν
NAS: THE FAVORABLE YEAR OF THE LORD.
KJV: the acceptable year of the Lord.
INT: to proclaim [the] year of [the] Lord's favor

Luke 5:8 N-VMS
GRK: ἁμαρτωλός εἰμι κύριε
NAS: Go away from me Lord, for I am
KJV: a sinful man, O Lord.
INT: sinful am I Lord

Luke 5:12 N-VMS
GRK: αὐτοῦ λέγων Κύριε ἐὰν θέλῃς
NAS: Him, saying, Lord, if
KJV: him, saying, Lord, if thou wilt,
INT: him saying Lord if you will

Luke 5:17 N-GMS
GRK: καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς
NAS: and the power of the Lord was [present] for Him to perform healing.
KJV: the power of the Lord was
INT: and [the] power of [the] Lord was [there] for [him]

Luke 6:5 N-NMS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Κύριός ἐστιν τοῦ
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: of man is Lord also of the sabbath.
INT: he said to them Lord is of the

Luke 6:46 N-VMS
GRK: με καλεῖτε Κύριε κύριε καὶ
NAS: do you call Me, 'Lord, Lord,'
KJV: call ye me, Lord, Lord, and
INT: me do you call Lord Lord and

Luke 6:46 N-VMS
GRK: καλεῖτε Κύριε κύριε καὶ οὐ
NAS: Me, 'Lord, Lord,' and do not do
KJV: me, Lord, Lord, and do
INT: do you call Lord Lord and not

Luke 7:6 N-VMS
GRK: λέγων αὐτῷ Κύριε μὴ σκύλλου
NAS: saying to Him, Lord, do not trouble
KJV: saying unto him, Lord, trouble not
INT: saying to him Lord not trouble yourself

Luke 7:13 N-NMS
GRK: αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ'
NAS: When the Lord saw
KJV: And when the Lord saw her,
INT: her the Lord was moved with compassion on

Luke 7:19 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον λέγων Σὺ
NAS: sent them to the Lord, saying,
INT: to the Lord saying you

Luke 9:54 N-VMS
GRK: Ἰωάννης εἶπαν Κύριε θέλεις εἴπωμεν
NAS: [this], they said, Lord, do You want
KJV: [this], they said, Lord, wilt thou
INT: John said Lord will you [that] we should call

Luke 9:59 Noun-VMS
GRK: δὲ εἶπεν κύριε Ἐπίτρεψόν μοι
INT: but he said Lord allow me

Luke 9:61 N-VMS
GRK: Ἀκολουθήσω σοι κύριε πρῶτον δὲ
NAS: I will follow You, Lord; but first
KJV: also said, Lord, I will follow thee;
INT: I will follow you Lord first however

Luke 10:1 N-NMS
GRK: ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα
NAS: after this the Lord appointed seventy
KJV: these things the Lord appointed
INT: appointed the Lord others seventy

Luke 10:2 N-GMS
GRK: οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ
NAS: beseech the Lord of the harvest
KJV: therefore the Lord of the harvest,
INT: therefore the Lord of the harvest

Luke 10:17 N-VMS
GRK: χαρᾶς λέγοντες Κύριε καὶ τὰ
NAS: saying, Lord, even
KJV: joy, saying, Lord, even the devils
INT: joy saying Lord even the

Luke 10:21 N-VMS
GRK: σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ
NAS: You, O Father, Lord of heaven
KJV: thee, O Father, Lord of heaven and
INT: you Father Lord of the heaven

Luke 10:27 N-AMS
GRK: εἶπεν Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: said, Thou shalt love the Lord thy God
INT: he said You will love [the] Lord the God

Luke 10:39 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν
NAS: was seated at the Lord's feet,
INT: feet of the Lord was listening to the

Luke 10:40 N-VMS
GRK: δὲ εἶπεν Κύριε οὐ μέλει
NAS: up [to Him] and said, Lord, do You not care
KJV: came to him, and said, Lord, dost thou
INT: moreover she said Lord not is it concern

Luke 10:41 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ κύριος Μάρθα Μάρθα
NAS: But the Lord answered and said
INT: to her the Lord Martha Martha

Luke 11:1 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Κύριε δίδαξον ἡμᾶς
NAS: said to Him, Lord, teach
KJV: unto him, Lord, teach us
INT: to him Lord teach us

Luke 11:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν
NAS: But the Lord said to him, Now
KJV: And the Lord said unto
INT: moreover the Lord to him

Luke 12:36 N-AMS
GRK: προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε
NAS: who are waiting for their master when
KJV: for their lord, when
INT: waiting for the master of themselves whenever

Luke 12:37 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας
NAS: whom the master will find
KJV: whom the lord when he cometh
INT: having come the Lord will find watching

Luke 12:41 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Κύριε πρὸς ἡμᾶς
NAS: said, Lord, are You addressing
KJV: unto him, Lord, speakest thou
INT: Peter Lord to us

Luke 12:42 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ κύριος Τίς ἄρα
NAS: And the Lord said, Who
KJV: And the Lord said, Who
INT: said the Lord Who then

Luke 12:42 N-NMS
GRK: καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς
NAS: whom his master will put in charge
KJV: whom [his] lord shall make ruler
INT: will set the Lord over the

Luke 12:43 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
NAS: is that slave whom his master finds so
KJV: his lord when he cometh
INT: having come the master of him will find

Luke 12:45 N-NMS
GRK: Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι
NAS: in his heart, 'My master will be a long time
KJV: heart, My lord delayeth his coming;
INT: Delays the master of me to come

Luke 12:46 N-NMS
GRK: ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant
INT: will come the master of the servant

Luke 12:47 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ
NAS: who knew his master's will
KJV: knew his lord's will, and
INT: will of the master of him and

Luke 13:8 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε ἄφες αὐτὴν
NAS: to him, 'Let it alone, sir, for this
KJV: said unto him, Lord, let it
INT: he says to him Sir let alone it

Luke 13:15 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν
NAS: But the Lord answered him and said,
KJV: The Lord then answered
INT: him the Lord and said

Luke 13:23 N-VMS
GRK: τις αὐτῷ Κύριε εἰ ὀλίγοι
NAS: said to Him, Lord, are there [just] a few
KJV: him, Lord, are there few
INT: one to him Lord if [are] few

Luke 13:25 N-VMS
GRK: θύραν λέγοντες Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
NAS: saying, Lord, open
KJV: at the door, saying, Lord, Lord, open
INT: door saying Lord open to us

Luke 13:35 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: in [the] name of [the] Lord

Luke 14:21 N-DMS
GRK: ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα
NAS: this to his master. Then
KJV: and shewed his lord these things. Then
INT: reported to the master of him these things

Luke 14:22 N-VMS
GRK: ὁ δοῦλος Κύριε γέγονεν ὃ
NAS: said, 'Master, what
KJV: the servant said, Lord, it is done as
INT: the servant Sir it has been done as

Luke 14:23 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν
NAS: And the master said to the slave,
KJV: And the lord said unto
INT: said the master to the

Luke 16:3 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται
NAS: since my master is taking
KJV: for my lord taketh away from
INT: for the master of me is taking away

Luke 16:5 N-GMS
GRK: χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν
NAS: one of his master's debtors,
KJV: of his lord's debtors
INT: debtors the master of him he said

Luke 16:5 N-DMS
GRK: ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου
NAS: How much do you owe my master?'
KJV: owest thou unto my lord?
INT: owe you to master of me

Luke 16:8 N-NMS
GRK: ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον
NAS: And his master praised
KJV: And the lord commended the unjust
INT: praised the master the manager

Luke 16:13 N-DMP
GRK: δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ
NAS: two masters; for either
KJV: serve two masters: for either
INT: is able two masters to serve either

Luke 17:5 N-DMS
GRK: ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ Πρόσθες ἡμῖν
NAS: said to the Lord, Increase
KJV: said unto the Lord, Increase
INT: apostles to the Lord Give more to us

Luke 17:6 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος Εἰ ἔχετε
NAS: And the Lord said, If
KJV: And the Lord said, If
INT: moreover the Lord If you had

Luke 17:37 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ποῦ κύριε ὁ δὲ
NAS: to Him, Where, Lord? And He said
KJV: unto him, Where, Lord? And he said
INT: to him Where Lord and

Luke 18:6 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος Ἀκούσατε τί
NAS: And the Lord said, Hear
KJV: And the Lord said, Hear
INT: moreover the Lord Hear what

Luke 18:41 N-VMS
GRK: δὲ εἶπεν Κύριε ἵνα ἀναβλέψω
NAS: for you? And he said, Lord, [I want] to regain my sight!
KJV: he said, Lord, that
INT: and he said Lord that I might receive sight

Luke 19:8 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον Ἰδοὺ τὰ
NAS: and said to the Lord, Behold,
KJV: and said unto the Lord; Behold, Lord,
INT: to the Lord Behold the

Luke 19:8 N-VMS
GRK: τῶν ὑπαρχόντων κύριε τοῖς πτωχοῖς
NAS: Behold, Lord, half
KJV: the Lord; Behold, Lord, the half of my
INT: of the possessions Lord to the poor

Luke 19:16 N-VMS
GRK: πρῶτος λέγων Κύριε ἡ μνᾶ
NAS: saying, Master, your mina
KJV: the first, saying, Lord, thy pound
INT: first saying Lord the mina

Luke 19:18 N-VMS
GRK: μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε
NAS: Your mina, master, has made
KJV: came, saying, Lord, thy pound
INT: mina of you Lord has made five

Luke 19:20 N-VMS
GRK: ἦλθεν λέγων Κύριε ἰδοὺ ἡ
NAS: saying, 'Master, here
KJV: saying, Lord, behold,
INT: came saying Lord behold the

Luke 19:25 N-VMS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα
NAS: And they said to him, 'Master, he has
KJV: they said unto him, Lord, he hath ten
INT: they said to him Lord he has ten

Luke 19:31 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
NAS: it?' you shall say, 'The Lord has
KJV: unto him, Because the Lord hath need
INT: Because the Lord of it need

Luke 19:33 N-NMP
GRK: εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς
NAS: the colt, its owners said
KJV: the colt, the owners thereof
INT: said the masters of it to

Luke 19:34 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
NAS: They said, The Lord has need
KJV: And they said, The Lord hath need
INT: The Lord of it need

Luke 19:38 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐν οὐρανῷ
NAS: IN THE NAME OF THE LORD; Peace
KJV: in the name of the Lord: peace in
INT: in [the] name of [the] Lord In heaven

Luke 20:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: The owner of the vineyard said,
KJV: said the lord of the vineyard,
INT: moreover the master of the vineyard

Luke 20:15 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: then, will the owner of the vineyard
KJV: shall the lord of the vineyard
INT: to them the master of the vineyard

Luke 20:37 N-AMS
GRK: ὡς λέγει Κύριον τὸν θεὸν
NAS: he calls the Lord THE GOD
KJV: he calleth the Lord the God
INT: when he called [the] Lord the God

Luke 20:42 N-NMS
GRK: Ψαλμῶν Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: of Psalms, THE LORD SAID
KJV: of Psalms, The LORD said
INT: of Psalms said Lord the Lord

Luke 20:42 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said unto my Lord, Sit thou on
INT: Lord the Lord of me Sit

Luke 20:44 N-AMS
GRK: οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ καὶ
NAS: calls Him 'Lord,' and how
KJV: calleth him Lord, how is he
INT: therefore him Lord calls and

Luke 22:33 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε μετὰ σοῦ
NAS: But he said to Him, Lord, with You I am
KJV: he said unto him, Lord, I am ready
INT: he said to him Lord with you

Luke 22:38 N-VMS
GRK: δὲ εἶπαν Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι
NAS: They said, Lord, look, here
KJV: And they said, Lord, behold, here
INT: and they said Lord behold swords

Luke 22:49 N-VMS
GRK: ἐσόμενον εἶπαν Κύριε εἰ πατάξομεν
NAS: they said, Lord, shall we strike
KJV: unto him, Lord,
INT: was about to happen said Lord if will we strike

Luke 22:61 N-NMS
GRK: στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ
NAS: The Lord turned and looked
KJV: And the Lord turned, and looked upon
INT: having turned the Lord looked at

Luke 22:61 N-GMS
GRK: ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν
NAS: the word of the Lord, how
KJV: the word of the Lord, how
INT: word of the Lord how he said

Luke 24:3 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: the body of the Lord Jesus.
KJV: not the body of the Lord Jesus.
INT: body of the Lord Jesus

Luke 24:34 N-NMS
GRK: ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὤφθη
NAS: saying, The Lord has really risen
KJV: Saying, The Lord is risen indeed,
INT: Is risen the Lord and appeared

John 1:23 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου καθὼς εἶπεν
NAS: THE WAY OF THE LORD,' as Isaiah
KJV: the way of the Lord, as
INT: the way of [the] Lord as said

John 4:11 N-VMS
GRK: ἡ γυνή Κύριε οὔτε ἄντλημα
NAS: She said to Him, Sir, You have
KJV: saith unto him, Sir, thou hast nothing
INT: the woman Sir nothing to draw with

John 4:15 N-VMS
GRK: ἡ γυνή Κύριε δός μοι
NAS: said to Him, Sir, give
KJV: unto him, Sir, give me
INT: the woman Sir give me

John 4:19 N-VMS
GRK: ἡ γυνή Κύριε θεωρῶ ὅτι
NAS: said to Him, Sir, I perceive
KJV: saith unto him, Sir, I perceive that
INT: the woman Sir I understand that

John 4:49 N-VMS
GRK: ὁ βασιλικός Κύριε κατάβηθι πρὶν
NAS: said to Him, Sir, come down
KJV: unto him, Sir, come down ere
INT: the royal official Sir come down before

John 5:7 N-VMS
GRK: ὁ ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον οὐκ
NAS: man answered Him, Sir, I have
KJV: answered him, Sir, I have no
INT: the sick [man] Sir a man not

John 6:23 N-GMS
GRK: εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου
NAS: the bread after the Lord had given thanks.
KJV: bread, after that the Lord had given thanks:)
INT: having given thanks the Lord

John 6:34 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Κύριε πάντοτε δὸς
NAS: they said to Him, Lord, always
KJV: unto him, Lord, evermore give
INT: to him Lord always give

John 6:68 N-VMS
GRK: Σίμων Πέτρος Κύριε πρὸς τίνα
NAS: answered Him, Lord, to whom
KJV: answered him, Lord, to whom
INT: Simon Peter Lord to whom

John 8:11 N-VMS
GRK: εἶπεν Οὐδείς κύριε εἶπεν δὲ
NAS: No one, Lord. And Jesus
KJV: She said, No man, Lord. And Jesus
INT: she said No one Sir said moreover

John 9:36 N-VMS
GRK: τίς ἐστιν κύριε ἵνα πιστεύσω
NAS: Who is He, Lord, that I may believe
KJV: Who is he, Lord, that I might believe
INT: Who is he Lord that I might believe

John 9:38 N-VMS
GRK: ἔφη Πιστεύω κύριε καὶ προσεκύνησεν
NAS: And he said, Lord, I believe.
KJV: And he said, Lord, I believe. And
INT: he said I believe Lord and he worshipped

John 11:2 N-AMS
GRK: ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ
NAS: who anointed the Lord with ointment,
KJV: anointed the Lord with ointment,
INT: having anointed the Lord with ointment and

John 11:3 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγουσαι Κύριε ἴδε ὃν
NAS: [word] to Him, saying, Lord, behold,
KJV: him, saying, Lord, behold, he whom
INT: him saying Lord Behold he whom

John 11:12 N-VMS
GRK: μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε εἰ κεκοίμηται
NAS: said to Him, Lord, if
KJV: his disciples, Lord, if he sleep,
INT: disciples of him Lord if he has fallen asleep

John 11:21 N-VMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν Κύριε εἰ ἦς
NAS: said to Jesus, Lord, if You had been
KJV: unto Jesus, Lord, if thou hadst been
INT: Jesus Lord if you had been

John 11:27 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε ἐγὼ πεπίστευκα
NAS: to Him, Yes, Lord; I have believed
KJV: unto him, Yea, Lord: I believe
INT: to him Yes Lord I have believed

John 11:32 N-VMS
GRK: λέγουσα αὐτῷ Κύριε εἰ ἦς
NAS: saying to Him, Lord, if
KJV: unto him, Lord, if
INT: saying to him Lord if you had been

John 11:34 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου καὶ
NAS: him? They said to Him, Lord, come
KJV: They said unto him, Lord, come and
INT: They say to him Lord come and

John 11:39 N-VMS
GRK: τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε ἤδη ὄζει
NAS: said to Him, Lord, by this time
KJV: unto him, Lord, by this time
INT: has died Martha Lord already he stinks

John 12:13 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου καὶ ὁ
NAS: IN THE NAME OF THE LORD, even
KJV: in the name of the Lord.
INT: in [the] name of [the] Lord even the

John 12:21 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Κύριε θέλομεν τὸν
NAS: him, saying, Sir, we wish
KJV: him, saying, Sir, we would see
INT: him saying Sir we desire

John 12:38 N-VMS
GRK: ὃν εἶπεν Κύριε τίς ἐπίστευσεν
NAS: he spoke: LORD, WHO
KJV: he spake, Lord, who
INT: which he said Lord who believed

John 12:38 N-GMS
GRK: ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
NAS: HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?
KJV: hath the arm of the Lord been revealed?
INT: the arm of [the] Lord to whom was it revealed

John 13:6 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε σύ μου
NAS: He said to Him, Lord, do You wash
KJV: saith unto him, Lord, dost thou
INT: who says to him Lord you of me

John 13:9 N-VMS
GRK: Σίμων Πέτρος Κύριε μὴ τοὺς
NAS: said to Him, Lord, [then wash] not only
KJV: saith unto him, Lord, not my
INT: Simon Peter Lord not the

John 13:13 N-NMS
GRK: καί Ὁ κύριος καὶ καλῶς
NAS: Me Teacher and Lord; and you are right,
KJV: Master and Lord: and ye say
INT: and Lord and rightly

John 13:14 N-NMS
GRK: πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ
NAS: I then, the Lord and the Teacher,
KJV: I then, [your] Lord and Master,
INT: feet the Lord and the

John 13:16 N-GMS
GRK: μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ
NAS: is not greater than his master, nor
KJV: his lord; neither
INT: greater than the master of him nor

John 13:25 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε τίς ἐστιν
NAS: bosom, said to Him, Lord, who is it?
KJV: saith unto him, Lord, who is it?
INT: he says to him Lord who is it

John 13:36 N-VMS
GRK: Σίμων Πέτρος Κύριε ποῦ ὑπάγεις
NAS: said to Him, Lord, where
KJV: said unto him, Lord, whither goest
INT: Simon Peter Lord where go you

John 13:37 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Κύριε διὰ τί
NAS: Peter said to Him, Lord, why can
KJV: said unto him, Lord, why cannot
INT: Peter Lord because of why

John 14:5 N-VMS
GRK: αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ οἴδαμεν
NAS: said to Him, Lord, we do not know
KJV: saith unto him, Lord, we know not
INT: to him Thomas Lord not we know

John 14:8 N-VMS
GRK: αὐτῷ Φίλιππος Κύριε δεῖξον ἡμῖν
NAS: said to Him, Lord, show
KJV: saith unto him, Lord, shew us
INT: to him Philip Lord show us

John 14:22 N-VMS
GRK: ὁ Ἰσκαριώτης Κύριε καὶ τί
NAS: said to Him, Lord, what
KJV: not Iscariot, Lord, how is it
INT: the Iscariot Lord then what

John 15:15 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς δὲ
NAS: what his master is doing;
KJV: what his lord doeth: but
INT: his master you however

John 15:20 N-GMS
GRK: μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ
NAS: is not greater than his master.' If
KJV: his lord. If
INT: greater than the master of him If

John 20:2 N-AMS
GRK: Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ
NAS: to them, They have taken away the Lord out of the tomb,
KJV: They have taken away the Lord out of
INT: They took away the Lord out of the

John 20:13 N-AMS
GRK: Ἦραν τὸν κύριόν μου καὶ
NAS: they have taken away my Lord, and I do not know
KJV: my Lord, and
INT: they took away the Lord of me and

John 20:15 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ
NAS: she said to Him, Sir, if
KJV: saith unto him, Sir, if thou
INT: says to him Sir if you

John 20:18 N-AMS
GRK: Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα
NAS: I have seen the Lord, and [that] He had said
KJV: she had seen the Lord, and
INT: I have seen the Lord and these things

John 20:20 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν κύριον
NAS: rejoiced when they saw the Lord.
KJV: glad, when they saw the Lord.
INT: having seen the Lord

John 20:25 N-AMS
GRK: Ἑωράκαμεν τὸν κύριον ὁ δὲ
NAS: to him, We have seen the Lord! But he said
KJV: We have seen the Lord. But
INT: We have seen the Lord moreover

John 20:28 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ κύριός μου καὶ
NAS: and said to Him, My Lord and my God!
KJV: unto him, My Lord and my
INT: to him the Lord of me and

John 21:7 N-NMS
GRK: Πέτρῳ Ὁ κύριός ἐστιν Σίμων
NAS: to Peter, It is the Lord. So
KJV: It is the Lord. Now
INT: to Peter The Lord it is Simon

John 21:7 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριός ἐστιν τὸν
NAS: heard that it was the Lord, he put
KJV: it was the Lord, he girt
INT: that the Lord it is

John 21:12 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριός ἐστιν
NAS: are You? knowing that it was the Lord.
KJV: that it was the Lord.
INT: that the Lord it is

John 21:15 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε σὺ οἶδας
NAS: to Him, Yes, Lord; You know
KJV: unto him, Yea, Lord; thou knowest
INT: to him Yes Lord you know

John 21:16 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε σὺ οἶδας
NAS: to Him, Yes, Lord; You know
KJV: unto him, Yea, Lord; thou knowest
INT: to him Yes Lord you know

John 21:17 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε πάντα σὺ
NAS: Me? And he said to Him, Lord, You know
KJV: he said unto him, Lord, thou knowest
INT: said to him Lord all things you

John 21:20 N-VMS
GRK: καὶ εἶπεν Κύριε τίς ἐστιν
NAS: and said, Lord, who
KJV: and said, Lord, which is he
INT: and said Lord who is it

John 21:21 N-VMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ Κύριε οὗτος δὲ
NAS: to Jesus, Lord, and what
KJV: saith to Jesus, Lord, and what
INT: to Jesus Lord this man also

Acts 1:6 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Κύριε εἰ ἐν
NAS: Him, saying, Lord, is it at this
KJV: of him, saying, Lord, wilt thou
INT: him saying Lord if at

Acts 1:21 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς
NAS: the time that the Lord Jesus
KJV: the time that the Lord Jesus went
INT: us the Lord Jesus

Acts 1:24 N-VMS
GRK: εἶπαν Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων
NAS: and said, You, Lord, who know the hearts
KJV: Thou, Lord, which knowest the hearts
INT: they said You Lord knower of the hearts of all

Acts 2:20 N-GMS
GRK: ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην
NAS: DAY OF THE LORD SHALL COME.
KJV: notable day of the Lord come:
INT: come [the] day of [the] Lord great

Acts 2:21 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.'
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: the name of [the] Lord will be saved

Acts 2:25 N-AMS
GRK: Προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου
NAS: of Him, 'I SAW THE LORD ALWAYS
KJV: him, I foresaw the Lord always before
INT: I foresaw the Lord before me

Acts 2:34 N-NMS
GRK: Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: says: THE LORD SAID
KJV: himself, The LORD said
INT: Said the Lord to [the] Lord

Acts 2:34 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said unto my Lord, Sit thou on
INT: Lord to [the] Lord of me Sit

Acts 2:36 N-AMS
GRK: ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ
NAS: Him both Lord and Christ--
KJV: have crucified, both Lord and Christ.
INT: that both Lord him and

Acts 2:39 N-NMS
GRK: ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ θεὸς
NAS: as many as the Lord our God
KJV: [even] as many as the Lord our
INT: anyhow might call [the] Lord the God

Acts 2:47 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς
NAS: the people. And the Lord was adding
KJV: And the Lord added
INT: moreover [the] Lord added those who

Acts 3:20 N-GMS
GRK: προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ
INT: [the] presence of the Lord and [that] he might send

Acts 3:22 N-NMS
GRK: ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ θεὸς
NAS: Moses said, THE LORD GOD WILL RAISE
KJV: A prophet shall the Lord your God
INT: to you will raise up [the] Lord [the] God

Acts 4:26 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ
NAS: AGAINST THE LORD AND AGAINST
KJV: together against the Lord, and against
INT: against the Lord and against

Acts 4:29 N-VMS
GRK: τὰ νῦν κύριε ἔπιδε ἐπὶ
NAS: And now, Lord, take note
KJV: And now, Lord, behold their
INT: now Lord look upon

Acts 4:33 N-GMS
GRK: ἀπόστολοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς
NAS: to the resurrection of the Lord Jesus,
KJV: of the resurrection of the Lord Jesus:
INT: apostles of the Lord Jesus of the

Acts 5:9 N-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα Κυρίου ἰδοὺ οἱ
NAS: the Spirit of the Lord to the test?
KJV: the Spirit of the Lord? behold,
INT: the Spirit of [the] Lord Behold the

Acts 5:14 N-DMS
GRK: πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν
NAS: believers in the Lord, multitudes
KJV: added to the Lord, multitudes
INT: believers to the Lord multitudes of men

Acts 5:19 N-GMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς
NAS: an angel of the Lord opened
KJV: But the angel of the Lord by night
INT: an angel however of [the] Lord during the night

Acts 7:31 N-GMS
GRK: ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
NAS: there came the voice of the Lord:
KJV: [it], the voice of the Lord came
INT: there was a voice of [the] Lord

Acts 7:33 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος Λῦσον τὸ
NAS: BUT THE LORD SAID TO HIM, 'TAKE OFF
KJV: Then said the Lord to him, Put off
INT: to him the Lord Take off the

Acts 7:49 N-NMS
GRK: μοι λέγει Κύριος ἢ τίς
NAS: FOR ME?' says the Lord, 'OR
KJV: me? saith the Lord: or what
INT: me says [the] Lord or what

Acts 7:59 N-VMS
GRK: καὶ λέγοντα Κύριε Ἰησοῦ δέξαι
NAS: on [the Lord] and said, Lord Jesus,
KJV: [God], and saying, Lord Jesus, receive
INT: and saying Lord Jesus receive

Acts 7:60 N-VMS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Κύριε μὴ στήσῃς
NAS: voice, Lord, do not hold
KJV: with a loud voice, Lord, lay not
INT: with a voice loud Lord not hold

Acts 8:16 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: in the name of the Lord Jesus.
KJV: in the name of the Lord Jesus.)
INT: name of the Lord Jesus

Acts 8:22 N-GMS
GRK: δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα
NAS: and pray the Lord that, if
INT: pray earnestly to the Lord if indeed

Acts 8:24 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν
NAS: Pray to the Lord for me yourselves,
KJV: ye to the Lord for me,
INT: to the Lord so that nothing

Acts 8:25 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς
NAS: the word of the Lord, they started back
KJV: the word of the Lord, returned
INT: word of the Lord returned to

Acts 8:26 N-GMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς
NAS: But an angel of the Lord spoke
KJV: And the angel of the Lord spake unto
INT: an angel moreover of [the] Lord spoke to

Acts 8:39 N-GMS
GRK: ὕδατος πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τὸν
NAS: the Spirit of the Lord snatched
KJV: the Spirit of the Lord caught away
INT: water [the] Spirit of [the] Lord carried away

Acts 9:1 N-GMS
GRK: μαθητὰς τοῦ κυρίου προσελθὼν τῷ
NAS: the disciples of the Lord, went
KJV: the disciples of the Lord, went
INT: disciples of the Lord having come to the

Acts 9:5 N-VMS
GRK: Τίς εἶ κύριε ὁ δέ
NAS: Who are You, Lord? And He [said], I am
KJV: Who art thou, Lord? And the Lord
INT: Who are you Lord moreover

Acts 9:10 N-NMS
GRK: ὁράματι ὁ κύριος Ἁνανία ὁ
NAS: Ananias; and the Lord said
KJV: him said the Lord in a vision,
INT: a vision the Lord Ananias

Acts 9:10 N-VMS
GRK: Ἰδοὺ ἐγώ κύριε
NAS: And he said, Here I am, Lord.
KJV: Behold, I [am here], Lord.
INT: Behold [here am] I Lord

Acts 9:11 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν
NAS: And the Lord [said] to him, Get
KJV: And the Lord [said] unto him,
INT: and [the] Lord to him [said]

Acts 9:13 N-VMS
GRK: δὲ Ἁνανίας Κύριε ἤκουσα ἀπὸ
NAS: answered, Lord, I have heard
KJV: answered, Lord, I have heard
INT: Then Ananias Lord I have heard from

Acts 9:15 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος Πορεύου ὅτι
NAS: But the Lord said to him, Go,
KJV: But the Lord said unto
INT: him the Lord Go for

Acts 9:17 N-NMS
GRK: ἀδελφέ ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με
NAS: Saul, the Lord Jesus,
KJV: Saul, the Lord, [even] Jesus,
INT: brother the Lord has sent me

Acts 9:27 N-AMS
GRK: εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι
NAS: he had seen the Lord on the road,
KJV: how he had seen the Lord in the way,
INT: he saw the Lord and that

Acts 9:28 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: in the name of the Lord.
INT: name of Lord

Acts 9:31 N-GMS
GRK: φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ
NAS: on in the fear of the Lord and in the comfort
KJV: the fear of the Lord, and
INT: fear of the Lord and in the

Acts 9:35 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον
NAS: saw him, and they turned to the Lord.
KJV: turned to the Lord.
INT: to the Lord

Acts 9:42 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον
NAS: and many believed in the Lord.
KJV: believed in the Lord.
INT: on the Lord

Acts 10:4 N-VMS
GRK: Τί ἐστιν κύριε εἶπεν δὲ
NAS: What is it, Lord? And he said
KJV: What is it, Lord? And he said
INT: What is it Lord he said moreover

Acts 10:14 N-VMS
GRK: εἶπεν Μηδαμῶς κύριε ὅτι οὐδέποτε
NAS: By no means, Lord, for I have never
KJV: said, Not so, Lord; for I have
INT: said In no way Lord for never

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page